Zakres kontroli sądów administracyjnych

Nasza ocena:

3
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1155
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zakres kontroli sądów administracyjnych - strona 1 Zakres kontroli sądów administracyjnych - strona 2

Fragment notatki:

Zakres kontroli sądów administracyjnych i ich właściwość I Właściwość
1) Właściwość rzeczowa
Art. 13§1 p.p.s.a. - wojewódzkie sądy administracyjne rozpoznają wszystkie sprawy sądowoadministracyjne z wyjątkiem spraw, dla których zastrzeżona jest właściwość NSA
Według art. 15§1 NSA:
a) rozpoznaje środki odwoławcze od orzeczeń wojewódzkich sądów administracyjnych
b) podejmuje uchwały mające na celu wyjaśnienie przepisów prawnych, których stosowanie wywołało rozbieżności w orzecznictwie sądów administracyjnych
c) podejmuje uchwały zawierające rozstrzygnięcie zagadnień prawnych budzących poważne wątpliwości w konkretnej sprawie sądowoadministracyjnej
d) rozstrzyga spory, o których mowa w art. 4
e) rozpoznaje inne sprawy należące do właściwości NSA na mocy odrębnych ustaw
*rozpoznaje skargi na przewlekłość postępowania sądowoadministracyjnego (na mocy Ustawy z 17.06.2004)
2) Właściwość miejscowa
Art. 13§2 - do rozpoznania sprawy właściwy jest wojewódzki sąd administracyjny, na którego obszarze właściwości ma siedzibę organ administracji publicznej, którego działalność została zaskarżona; odstępstwa od tej zasady można wprowadzić tylko w drodze rozporządzenia Prezydenta RP.
3) Właściwość delegacyjna
Art. 14a - jeżeli sąd wojewódzki nie może z powodu przeszkody rozpoznać sprawy lub podjąć innej czynności, NSA wyznaczy na posiedzeniu niejawnym inny wojewódzki sąd administracyjny.
Zasada ciągłości właściwości (art. 14) - wojewódzki sąd administracyjny właściwy w chwili wniesienia skargi pozostaje właściwy aż do ukończenia postępowania, choćby podstawy właściwości zmieniły się w toku sprawy
Art. 59 - jeżeli do rozpoznania sprawy właściwy jest inny sąd administracyjny, sąd, który stwierdzi swą niewłaściwość, przekaże sprawę właściwemu sądowi; sąd jest związany postanowieniem o przekazaniu sprawy (z wyjątkiem NSA)
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz