Postępowanie przygotowawcze - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 630
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Postępowanie przygotowawcze - omówienie  - strona 1 Postępowanie przygotowawcze - omówienie  - strona 2

Fragment notatki:

25. Postępowanie przygotowawcze - zadania POSTĘPOWANIE PRZYGOTOWAWCZE Jest to stadium procesu karnego, którego celem jest wstępne przygotowanie sprawy do rozpoznania sądowego. Kodeks postępowania karnego w art. 297 wymienia następujące zadania postępowania karnego: — ustalenie, czy został popełniony czyn zabroniony i czy stanowi on przestępstwo, — wykrycie i w razie potrzeby ujęcie sprawcy, — zebranie danych o osobie oskarżonego oraz innych danych w drodze wywiadu środowiskowego, — wyjaśnienie okoliczności sprawy, w tym ustalenie rozmiarów szkody, — zebranie, zabezpieczenie i w niezbędnym zakresie utrwalenie dowodów. Poza tym w postępowaniu przygotowawczym należy dążyć do wyjaśnienia okoliczności, które sprzyjały popełnieniu czynu. Postępowanie przygotowawcze składa się z trzech faz procesowych; — postępowania wstępnego, śledztwa lub dochodzenia właściwego, — przygotowania aktu oskarżenia.
Postępowanie kończą następujące akty: — akt oskarżenia - sporządza go prokurator, chyba, że toczy się dochodzenie uproszczone (wówczas sporządzenie należy do Policji lub innego organu dochodzenia). Prokurator zatwierdza i wnosi do sądu tylko policyjny akt oskarżenia — postanowienie o umorzeniu śledztwa lub dochodzenia, — wniosek prokuratora do sądu o warunkowe umorzenie, — wniosek prokuratora do sądu o umorzenie postępowania i zastosowanie środków zabezpieczających, np. umieszczenie sprawcy przestępstwa w zamkniętym zakładzie psychiatrycznym, — postanowienie o zawieszenie postępowania - nie jest to jednak ostateczne załatwienie sprawy, Lecz tylko na czas trwania przeszkody uniemożliwiającej proces (np. choroba psychiczna). 26. Śledztwo a dochodzenie Postępowanie przygotowawcze może być prowadzone w formie śledztwa lub dochodzenia. ŚLEDZTWO PROWADZI SIĘ OBLIGATORYJNIE W SPRAWACH (ART. 309 1 K.P.K.): - zbrodnie, - występki enumeratywnie wymienione w art. 309 ł pkt 2 k.p.k., - występki należące do właściwości sądu okręgowego, gdy podejrzanym jest funkcjonariusz Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Straży Granicznej lub finansowych organów dochodzenia. Prokurator może postanowić ze względu na wagę lub zawiłość sprawy o prowadzeniu śledztwa w sprawach o inne niż w/w występki (śledztwo fakultatywne). Śledztwo zasadniczo prowadzi prokurator. Może on jednak powierzyć Policji: a) przeprowadzenie śledztwa w całości albo w określonym zakresie, b) dokonanie poszczególnych czynności śledztwa. Nie jest jednak dopuszczalne powierzenie przeprowadzenia śledztwa lub dokonania jego poszczególnych czynności w sprawach, w których podejrzanym jest funkcjonariusz Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Straży Granicznej lub finansowych organów dochodzenia. Ponadto powierzenie nie może obejmować czynności wymagających postanowienia oraz wszelkich czynności związanych z przedstawieniem zarzutów, zmianą postanowienia o przedstawieniu zarzutów lub zamknięciem śledztwa (art. 311 * 1, 3, 4 k.p.k.).

(…)

… DOCHODZENIE Prowadzi się w tych sprawach, w których nie jest obowiązkowe prowadzenie śledztwa. Podstawowym organem dochodzenia jest Policja. Uprawnienia do prowadzenia dochodzeń w niektórych sprawach mają także organy Straży Granicznej, Urzędu Ochrony Państwa kontroli finansowej. (art. 312 k.p.k.). Dochodzenie winno być ukończone w ciągu miesiąca. Termin ten może zostać przedłużony przez prokuratora…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz