Postępowanie przed Trybunałem Stanu

Nasza ocena:

5
Pobrań: 413
Wyświetleń: 2065
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Postępowanie przed Trybunałem Stanu - strona 1 Postępowanie przed Trybunałem Stanu - strona 2

Fragment notatki:

POSTĘPOWANIE PRZED TRYBUNAŁEM STANU 5 zasadniczych stadiów: zgłoszenie wstępnego wniosku; postępowanie w Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej; postawienie w stan oskarżenia; rozpoznanie sprawy przez TS w I inst.; rozpoznanie sprawy przez TS w II inst.; wniosek wstępny to inicjatywa zobowiązująca Sejm (ZN) do rozpatrzenia w sformalizowanej procederze zasadności postawienia danej osoby w stan oskarżenia; prawo do wystąpienia z tym wnioskiem mają :
gdy dot. prezydenta → grupa min. 140 (1/4 składu ZN) członków ZN;
gdy dot. członków RM → prezydent oraz grupa min. 115 posłów (1/4 składu sejmu);
w przypadku pozostałych osób → prezydent, 115 posłów, komisja śledcza (konieczna uchwała komisji podjęta większością 2/3 za przy ½ obecnych); wymagania dot. wniosku - musi wskazywać osobę oraz zarzut wraz ze wskazaniem naruszonych przepisów oraz z uzasadnieniem → kompletność wniosku bada Marszałek Sejmu, który może go zwrócić w celu uzupełnienia (gdy brak uzupełnienia, pozostawia bez biegu) → Marszałek kieruje wniosek do KOK; postępowanie w KOK - podobne do postępowania przygotowawczego (wg niektórych to śledztwo sejmowe):
przewodniczący KOK przesyła odpis wniosku osobie, której on dot. i informuje o prawie złożenia pisemnych wyjaśnień i środków dowodowych ; KOK określa zakres i sposób przeprowadzenia postępowania dowodowego ; stosuje się odpowiednio kpk → może przesłuchiwać świadków, biegłych, żądać akt i dokumentów, a osoba, której wniosek dot. może uczestniczyć w posiedzeniach KOK;
na podstawie tych materiałów KOK uchwała sprawozdanie wraz z wnioskiem albo o postawienie w stan oskarżenia (musi spełniać wymogi dla aktu oskarżenia wg kpk) albo o umorzenie postępowania w sprawie ; postawienie w stan oskarżenia :
podjęcie odpowiedniej uchwały przez ZN lub Sejm:
prezydenta - 2/3 ustawowej liczby ZN (=374);
członek RM - 3/5 ustawowej liczby posłów (276);
pozostałe osoby - bezwzględna większość przy ½ obecnych jednocześnie wybiera spośród siebie 2 oskarżycieli ; skutkiem tej uchwały jest zawieszenie w sprawowaniu urzędu (nie dot. posłów i senatorów za art. 107);
postępowanie po nadaniu mu biegu przez Marszałka nie ulega dyskontynuacji (uTS); i V. postępowanie przed TS: I inst . - skład 5-osobowy, II inst . - skład 7-osobowy, a składy ustalane są przez losowanie ;
stosuje się odpowiednio kpk ; jawność , chyba, że bezpieczeństwo państwa lub ochrona tajemnicy państwowej;
oskarżony ma prawo do obrony i wszystkie gwarancje proceduralne

(…)

… i wszystkie gwarancje proceduralne;
kary które może wymierzyć TS:
utrata biernego i czynnego prawa wyborczego (2-10 lat);
zakaz zajmowania kierowniczych stanowisk lub pełnienia funkcji związanych z odpowiedzialnością w organach państwowych lub organizacjach społecznych (2-10 lat);
utrata orderów i odznaczeń oraz zdolności ich uzyskiwania (2-10 lat);
z uwagi na szczególne okoliczności sprawy może również odstąpić od karania i poprzestać na stwierdzeniu winy;
zawsze gdy uzna, że oskarżony popełnił delikt konstytucyjny (nawet nieumyślnie) orzeka utratę urzędu/stanowiska;
gdy postęp. dot. posła/senatora za art. 107 to jedyną i wyłączną karą jest pozbawienie mandatu;
gdy czyn wypełnia znamiona przestępstwa TS wymierza także kary przewidziane w ustawie karnej;

... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz