Postępowanie podatkowe - Cło

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 882
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Postępowanie podatkowe - Cło - strona 1 Postępowanie podatkowe - Cło - strona 2 Postępowanie podatkowe - Cło - strona 3

Fragment notatki:

Postępowanie podatkowe: Postępowanie administracyjne podatkowe :
przed organami administracyjnymi;
przykład postępowania administracyjnego w rozumieniu kpa; zostały sformułowane tu zasady (tożsame z zasadami postępowania administracyjnego); jawność w tym postępowaniu jest ograniczona (jawne, ale dla stron: organ i podatnik); organ skarbowy jest stroną w postępowaniu, ale ma obowiązek aktywnego uczestniczenia w tym postępowaniu; wszczynane albo na wniosek, albo z urzędu, wszczynając organ wydaje postanowienie; środki dowodowe takie same jak w postępowaniu administracyjnym;
kończy się wydaniem decyzji, jeżeli istnieją do tego podstawy (umorzenie też formie decyzji) - elementy decyzji w sensie formalnym takie same, jak w kpa; decyzja w sensie materialnym to rozstrzygnięcie, w formalnym - dokument; zaskarżenie w postaci odwołania od decyzji dla wójta, burmistrza, prezydenta - SKO; ma charakter dewolutywny odwołanie ma charakter suspensywny - zawiesza wykonanie decyzji z I instancji
strona musi określić zarzuty i czego się domaga w odwołaniu
działalność organów wyższego stopnia (II instancji) ma charakter reformatywny - zastępuje niewłaściwe rozstrzygniecie w sprawie właściwym, można uchylić decyzję i rozstrzyga się wtedy co do istoty (jeśli podziela się opinię strony), na prawach wyjątku przekazuje się do ponownego rozpatrzenia I instancji (jeśli II musiałaby sprawę od początku sama rozpoznawać); podzielając decyzję I instancji oddala się odwołanie i utrzymuje decyzję w mocy; ta decyzja jest decyzją ostateczną (można przenieść rozpoznanie sprawy z postępowania administracyjnego na grunt postępowania sądowo-administracyjnego za pomocą skargi do sądu administracyjnego) Postępowanie sądowo - administracyjne: Sądy administracyjne sprawują kontrolę działalności administracji
Przede wszystkim kontrola decyzji administracyjnych (organu II instancji)
Skargę można złożyć w 30 dni od decyzji organu II instancji (skargę może złożyć każdy, kto ma w tym interes prawny)
Skarga i odwołanie są w stosunku do siebie środkami konkurencyjnymi, nie alternatywnymi (odwołanie tylko na podstawie postępowania administracyjnego, skarga tylko w postępowaniu sądowym)
Sądy administracyjne działają kasacyjnie - nie są powołane do rozstrzygania sprawy merytorycznie, włącznie eliminują niewłaściwą decyzję z obrotu prawnego (uchylają decyzję, a tym samym przekazują sprawę do rozpoznania organom administracji = sprawa z powrotem na grunt postępowania administracyjnego); nigdy nie będzie się to wiązało z rozstrzygnięciem, TYLKO uchylenie
Środkami dowodowymi mogą być tylko dokumenty
Środkiem zaskarżenia wyroku sądu administracyjnego jest skarga kasacyjna, do jej rozpoznania właściwy jest NSA

(…)

… negocjacji z ogłoszeniem, dialogu
konkurencyjnego, negocjacji bez ogłoszenia, zamów
ienia z wolnej ręki, zapytania o cenę albo
licytacji elektronicznej tylko w przypadkach określonych w ustawie.
Środki dla podwykonawców:
Odwołanie Skarga do sądu - w trybie przepisówapelacyjnych
Art.179 - 198
Oba są dwuinstancyjne, ale nie znaczy to, że postępowanie podatkowe jest czteroinstancyjne Finanse publiczne i prawno…
… źródłem prawa jest akt prawny pochodzących od organów Unii - Wspólnotowy Kodeks Celny, polska ustawa celna jest aktem uzupełniającym w stosunku do kodeksu
Prawo podatkowe reguluje kwestie pozyskiwania środków do budżetów. Nie ma ujednoliconego określonego sposobu wydatkowania środków publicznych (regulacje są rozproszone w całym systemie prawnym). Ustawa - Prawo zamówień publicznych => określa zasady…
… na grunt postępowania administracyjnego); nigdy nie będzie się to wiązało z rozstrzygnięciem, TYLKO uchylenie
Środkami dowodowymi mogą być tylko dokumenty
Środkiem zaskarżenia wyroku sądu administracyjnego jest skarga kasacyjna, do jej rozpoznania właściwy jest NSA Przymus adwokacki przy wnoszeniu skargi kasacyjnej
Ustawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi określa zarzuty, które możemy umieścić…
… antysubwencyjne Cła wyrównawcze Są związane z istnieniem określonego terenu - teren ten nazywany jest obszarem celnym
Teraz UE oparta jest o Unię Celną - państwa UE straciły właściwość, ze ich terytoria są ich obszarami celnymi (są częścią europejskiego obszaru celnego); Państwa mogły zawierać porozumienia celne - mogły mieć różną treść np. na ustanawianiu ceł preferencyjnych
2 formy porozumień celnych:
Strefy…
… do informacji związanych z postępowaniem o
udzielenie zamowienia tylko w przypadkach określonych w ustawie.
3. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisow
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeŜeli wykonawca, nie poźniej niŜ w terminie składania
ofert lub wnioskow o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, Ŝe nie mogą być one
udostępniane. Wykonawca…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz