Postępowanie karne- test 19

Nasza ocena:

5
Pobrań: 343
Wyświetleń: 903
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Postępowanie karne- test 19 - strona 1 Postępowanie karne- test 19 - strona 2 Postępowanie karne- test 19 - strona 3

Fragment notatki:

Grupa Imię i Nazwisko TEST E
Pełnienie czynności biegłego może zostać powierzone:
tylko osobie wpisanej na listę biegłych sądowych;
każdej osobie, o której wiadomo, że ma odpowiednią wiedzę w danej dziedzinie;
tylko osobie posiadającej wyższe wykształcenie;
tylko osobie nie karanej sądownie.
Dane osób, które udzieliły informacji w ramach wywiadu środowiskowego:
są jawne; stanowią tajemnicę państwową;
w postępowaniu przygotowawczym są ujawniane na żądanie prokuratora;
w postępowaniu sądowym są ujawniane na żądanie sądu.
Nie mogą stanowić dowodu w postępowaniu przed sądem:
zeznania złożone w warunkach wyłączających swobodę wypowiedzi;
notatka urzędowa zastępująca protokół zeznań świadka;
protokół z zeznań świadka złożonych w postępowaniu przygotowawczym;
wyjaśnienia oskarżonego złożone w postępowaniu przygotowawczym, jeżeli w postępowaniu przed sądem odmówił on składania wyjaśnień.
Utajnienie okoliczności umożliwiających ujawnienie tożsamości świadka może mieć miejsce, jeżeli:
zachodzi uzasadniona obawa niebezpieczeństwa dla życia świadka;
zachodzi uzasadniona obawa niebezpieczeństwa dla mienia w znacznych rozmiarach świadka;
świadek wyrazi na to zgodę;
decyzję taką podejmie organ procesowy, bez względu na wolę świadka.
W porze nocnej można dokonać przeszukania:
lokali dostępnych w tym czasie dla nieograniczonej liczby osób;
niezamieszkałych pomieszczeń;
pomieszczeń służących do przechowywania przedmiotów;
zamieszkałych pomieszczeń, tylko w wypadkach niecierpiących zwłoki.
Środkiem dowodowym nie jest:
przesłuchanie; świadek;
zeznanie;
opinia biegłego.
Niedopuszczalne jest powołanie w charakterze biegłego:
osoby spoza listy biegłych sądowych; osoby zawnioskowanej przez stronę w złożonym przez nią wniosku o dopuszczenie dowodu z opinii biegłego;
ławnika zasiadającego w składzie orzekającym;
osoby, która jako biegły wydawała już opinię w innej sprawie toczącej się przeciwko temu samemu oskarżonemu.
Przeszukanie zawsze wymaga:
uprzedniego postanowienia sądu lub prokuratora;
spisania protokołu;


(…)

… uzna to za konieczne.
Zamknięcie przewodu sądowego następuje:
po przeprowadzeniu dopuszczonych w sprawie dowodów;
jeśli strony nie wnoszą o uzupełnienie postępowania dowodowego;
po udzieleniu stronom głosu końcowego;
gdy sąd uzna sprawę za dostatecznie wyjaśnioną do rozstrzygnięcia.
Do środków zaskarżenia w postępowaniu karnym zaliczamy:
wszystkie środki odwoławcze;
sprzeciw;
kasację;
skargę kasacyjną…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz