Postępowanie karne- test 20

Nasza ocena:

5
Pobrań: 315
Wyświetleń: 1225
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Postępowanie karne- test 20 - strona 1 Postępowanie karne- test 20 - strona 2 Postępowanie karne- test 20 - strona 3

Fragment notatki:

Grupa Imię i Nazwisko TEST F
W charakterze świadka może zostać przesłuchany/a:
osoba, która udzieliła informacji w ramach wywiadu środowiskowego;
osoba przeprowadzająca wywiad środowiskowy;
biegły w celu wyjaśnienia sprzeczności w sporządzonej opinii;
oskarżony.
Prawo do zadawania pytań świadkom, oprócz organu przesłuchującego, mają:
oskarżony, tylko jeżeli działa bez obrońcy; oskarżyciel posiłkowy;
powód cywilny;
przedstawiciel społeczny.
Postanowienie o zachowaniu w tajemnicy okoliczności umożliwiających ujawnienie tożsamości świadka wydaje:
w postępowaniu przygotowawczym prokurator;
w postępowaniu sądowym sąd;
sąd na każdym etapie postępowania;
prezes sądu na każdym etapie postępowania.
Wniosek dowodowy oddala się, gdy:
dowód jest niewiarygodny;
zmierza w oczywisty sposób do przedłużenia postępowania;
dotychczasowe dowodu wykazały przeciwieństwo tego, co wnioskodawca chce udowodnić;
dowód jest nieprzydatny do stwierdzenia danej okoliczności.
Jeżeli w toku przesłuchania oskarżonego poddano hipnozie, uzyskując w ten sposób informacje na temat ukrytego przez niego w mieszkaniu konkubiny noża, stanowiącego narzędzie zbrodni, nie można wykorzystać dowodowo:
wyjaśnień oskarżonego; protokołu przeszukania mieszkania konkubiny;
odnalezionego w mieszkaniu noża;
opinii biegłego z zakresu mechanoskopii sporządzonej przy wykorzystaniu zatrzymanego noża.
Przesłuchanie pokrzywdzonego, który w chwili przesłuchania nie ukończył 15 lat, w sprawach o przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności, rodzinie i opiece:
w postępowaniu przygotowawczym przeprowadza prokurator z udziałem wyznaczonego sędziego;
zawsze przeprowadza sąd;
w postępowaniu przygotowawczym przeprowadza się na posiedzeniu, a w postępowaniu sądowym - na rozprawie z wyłączeniem jawności;
przeprowadza się zawsze na posiedzeniu.
W celu ograniczenia kręgu osób podejrzanych lub ustalenia wartości dowodowej ujawnionych śladów można:
pobrać próbki śliny;
pobrać próbki nasienia;
pobrać próbki krwi;
przeprowadzić przesłuchanie z wykorzystaniem wariografu.
Przeszukanie zawsze wymaga:


(…)

….
Niewykrycie sprawcy czynu stanowi podstawę do:
umorzenia postępowania; umorzenia postępowania z wpisaniem do rejestru przestępstw;
złożenia wniosku o warunkowe umorzenie postępowania;
zawieszenia postępowania.
Pokrzywdzona przesłuchiwana w charakterze świadka w sprawie o gwałt oświadczyła, iż krępuje ją składanie zeznań w obecności oskarżonego. W tej sytuacji:
oskarżony musi pozostać na sali rozpraw…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz