Postępowanie karne- test 18

Nasza ocena:

5
Pobrań: 476
Wyświetleń: 1204
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Postępowanie karne- test 18 - strona 1 Postępowanie karne- test 18 - strona 2 Postępowanie karne- test 18 - strona 3

Fragment notatki:

TEST D
Przed rozpoczęciem przesłuchania świadka w każdym przypadku należy:
odebrać od niego przyrzeczenie;
pouczyć o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań;
zasięgnąć opinii biegłego psychologa;
w postępowaniu przed sądem, wysłuchać opinii oskarżyciela publicznego.
Wywiad środowiskowy może być przeprowadzony przez:
kuratora zawodowego; kuratora społecznego;
prokuratora;
policję, w szczególnie uzasadnionych wypadkach.
Przeszukania może dokonać:
policja;
prokurator;
sąd;
inny organ, tylko o ile jest wyraźnie wskazany w ustawie.
Wniosek dowodowy, który w oczywisty sposób zmierza do przedłużenia postępowania:
podlega oddaleniu;
podlega odrzuceniu;
musi zostać mimo to przyjęty;
powinien zostać zwrócony wnioskodawcy.
Oskarżony ma prawo do złożenia wyjaśnień na piśmie:
tylko w postępowaniu przygotowawczym; na każdym etapie postępowania;
chyba, że organ procesowy odmówi z ważnych powodów zgody na udzielenie wyjaśnień w tej formie;
bez konsultowania ich treści z innymi osobami.
Od obowiązku zachowania tajemnicy służbowej innej niż adwokacka, notarialna, radcowska, lekarska lub dziennikarska może zwolnić:
prokurator w postępowaniu przygotowawczym;
sąd w postępowaniu przed sądem;
właściwy organ samorządu zawodowego;
sąd nadrzędny nad sądem prowadzącym postępowanie.
Za porę nocną kodeks postępowania karnego uważa czas:
od zmierzchu do świtu;
od godziny 22 do 6;
od godziny 23 do 7;
od godziny 21 do 6.
Wskaż zdanie/a fałszywe:
Dokonuje się tylu okazań osób, ile jest osób przesłuchiwanych. Dokonuje się tylu okazań osoby, ile jest osób okazywanych.
Podczas okazania osoba okazywana wybiera według swego uznania miejsce w grupie osób przybranych.
Podczas okazania organ dokonujący okazania wskazuje osobie okazywanej miejsce w grupie osób przybranych.
Postępowanie przygotowawcze może się toczyć w formie:
czynności sprawdzających;
czynności zabezpieczających;
dochodzenia;
śledztwa.
Jeżeli sąd nie znajdzie podstaw do uwzględnienia wniosku o dobrowolne poddanie się karze:


(…)

….
Uzasadnione przekonanie skarżącego, że dane rozstrzygnięcie lub ustalenie narusza jego prawa to:
gravamen;
coerctio;
ius apellandi;
ususfructus.
Zażalenie na postanowienie prokuratora o umorzeniu postępowania jest rozpatrywane:
tylko przez prokuratora nadrzędnego;
przez sąd rejonowy, w którego okręgu prowadzi się postępowanie;
przez sąd właściwy do rozpoznania sprawy;
przez prokuratora nadrzędnego…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz