Postępowanie egzekucyjne - Wierzyciel

Nasza ocena:

3
Pobrań: 140
Wyświetleń: 2534
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Postępowanie egzekucyjne - Wierzyciel - strona 1

Fragment notatki:

Są to pytania wraz z opracowanymi odpowiedziami.

...Egzekucja administracyjna obejmuje obowiązki o charakterze publiczno - prawnym wynikające z aktów ustawowo administracyjnych natomiast egzekucja sądowa, cywilnoprawna unormowana jest przepisami KPC. Istnieją pewne wyjątki, bowiem RM może określać jakie zobowiązania przypadające Skarbowi Państwa a wynikające z umów cywilnoprawnych mogą być egzekwowane w drodze egzekucji administracyjnej i odwrotnie. Egzekucja z nieruchomości - prowadzona jest przez organy sądowe. Akty administracyjne, z których obowiązki są ,egzekwowane mogą pochodzić zarówno od organów rządowych jak i samorządowych. Warunkiem prowadzenia egzekucji jest stwierdzenie stanu wymagalności zobowiązania...

...Organ egzekucyjny dokonuje zajęcia udziału w spółce z o.o., oraz wierzytelności z tego prawa przez, przesłanie do spółki zawiadomienia o zajęciu "udziału i wezwanie jej ,aby żadnych należności s przypadających zobowiązanemu z tytułu zajęci udziału, do wysokości egzekwowanej należności wraz z odsetkami z tytułu niezapłacenia należności w terminie i kosztami egzekucyjnymi nie uiszczała zobowiązanemu. Lecz należne kwoty przekazała organowi egzekucyjnemu na pokrycie należności. Zajęcie udziału oraz wierzytelności z tego prawa jest dokonane z chwilą doręczenia spółce zawiadomienia. Organ egzekucyjny jednocześnie z przesłaniem spółce- zawiadomienia o zajęciu, kieruje do Sądu Rejestrowego, wniosek o dokonanie w Krajowym Rejestrze Sądowym wpisu o zajęciu udziału. Zawiadamia zobowiązanego, że nie wolno mn odcerne IIŁKIIOŚĆ, ani rozporządzać zajętym udziałem. Doręcza zobowiązanemu odpis tytułu wykonawczego ,o ;Ie me zosta! oa wcześniej poręczony, wraz z odpisem wniosku. Egzekucja z należności przysługujących obowiązanemu z tytułu zajętego udziału, nie prowadzi do pełnego pokrycia dochodzonej...


l Pojęcie postępowania egzekucyjnego w administracji.
Postępowanie egzekucyjne w administracji to zorganizowany ciąg czynności procesowych podejmowanych przez organy egzekucyjne oraz inne podmioty w celu przymusowego wykonania obowiązków objętych egzekucją administracyjną.
1.Postępowanie egzekucyjne zostaje Z reguły wszczęte wcześniej niż egzekucja.
2.Zakończenie postępowania egzekucyjnego nie musi się zbiegać w czasie z zakończeniem egzekucji ,może być
kontynuowana po przeprowadzeniu egzekucji.
3.Post Egzekucyjne służy zapewnieniu skuteczności aktów adm.w drodze przymusowego wykonania wynikających
z nich obowiązków. . . .
2. Zakres przedmiotowy stosowania egzekucji administracyjnej.
Na podstawie przepisów ustawy z 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym egzekwować można obowiązku dwóch rodzajów:
1.o charakterze pieniężnym , które obejmują wszystkie świadczenia wyrażone w kwocie pieniężnej ( podatki, opłaty,
inne daniny, wpłaty na rzecz funduszy celowych ,grzywny, kary pieniężnej .
2.o charakterze niepieniężnym , obejmują one różne zachowania, np. wykonanie pewnej czynności, wydanie rzeczy
ruchomej, opróżnienie pomieszczeń, znoszenie jakiegoś stanu lub sytuacji, itp.
Egzekucja administracyjna obejmuje obowiązki o charakterze publiczno - prawnym wynikające z aktów ustawowo
administracyjnych natomiast egzekucja sądowa, cywilnoprawna unormowana jest przepisami KPC. Istnieją pewne wyjątki, bowiem RM może określać jakie zobowiązania przypadające Skarbowi Państwa a wynikające z umów cywilnoprawnych mogą być egzekwowane w drodze egzekucji administracyjnej i odwrotnie. Egzekucja z nieruchomości - prowadzona jest przez organy sądowe. Akty admi

(…)

… należności pieniężnych. Jedynym organem egzekucyjnym uprawnionym do stosowania wszystkich przewidzianych w ustawie środków w egzekucji należności pieniężnych jest naczelnik urzędu skarbowego (nie urząd skarbowy). Pozostałe organy właściwe w sprawach egzekucji należności pieniężnych prowadzą egzekucję administ W ograniczonym zakresie .Należą do nich :
a. organy gmin o statusie miasta wymienionych…
… placówki pocztowej przy otwarciu zajętej przesyłki pocztowej. Organ egzekucyjny lub egzekutor mogą uzyskać pomoc organu Policji, Straży Granicznej lub Urzędu ochrony Państwa
,udzielana jest ona na wezwanie. Podmioty te mogą żądać udzielenia pomocy właściwych organów jeżeli natrafią na opór który uniemożliwia lub utrudnia przeprowadzenie egzekucji, lub jeżeli istnieje przypuszczenie, że na taki opór…
… od wierzyciela , zobowiązanego -muszą złożyć wniosek). Wyznaczenie organu właściwego do łącznego przeprowadzenia obu egzekucji pozostawiono uznaniu sadu .Sąd wydaje rozstrzygnięcie w formie postanowienia .Termin do wydania postanowienia to 14 dni.
Zbieg kilku egzekucji W przypadka zbiegu kilku egzekucji do tej samej rzeczy lub prawa majątkowego łączne prowadzenie egzekucji przejmuje naczelnik urzędu skarbowego który pierwszy zastosował środek egzekucyjny. Jeżeli jednak tego nie zrobił to przejmuje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według siedziby lub miejsca zamieszkania .
41 EGZ. Z UDZIAŁU W SPÓŁCE Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Organ egzekucyjny dokonuje zajęcia udziału w spółce z o.o., oraz wierzytelności z tego prawa przez, przesłanie do spółki zawiadomienia o zajęciu "udziału i wezwanie…
… powinien podjąć czynności zmierzające do zastosowania środków egzekucyjnych.
10 Zasada poszanowania minimum egzystencji - polega na wprowadzeniu pewnych ograniczeń w prowadzeniu egzekucji administracyjnej , mających na celu uchronienie zobowiązanego przed pozbawieniem go określonych dóbr i praw majątkowych które jemu oraz pozostałym na jego utrzymaniu członkom rodziny są niezbędne dla zapewnienia egzystencji…
… / pomieszczenia/, które mają być opróżnione lub wydane wierzycielowi, znajdujące się tam ruchomości, z wyjątkiem tych, które łącznie z ruchomością podlegają wydaniu wierzycielowi. Wzywa osoby przebywające na tej nieruchomości lub w tym lokalu do jego opuszczenia.
Z zastrzeżeniem przymusu bezpośredniego, a w razie oporu podejmuje odpowiednie kroki w celu zastosowania przymusu bezpośredniego. Gdy nieruchomość…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz