Czynności organu egzekucyjnego

Nasza ocena:

5
Pobrań: 315
Wyświetleń: 3066
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Czynności organu egzekucyjnego - strona 1 Czynności organu egzekucyjnego - strona 2

Fragment notatki:

czynności organu egzekucyjnego
a) badanie dopuszczalności egzekucji admin. oraz poprawności formalnej tytułu wykonawczego
wszczęcie postępowania ≠ wszczęcie egzekucji admin.
-organ egzekucyjny z urzędu bada dopuszczalność egzekucji administracyjnej oraz formalną poprawność tytułu wykonawczego:
--czy zobowiązany nie korzysta z immunitetów/ przywilejów dyplomatycznych,
--czy istnieje podstawa prowadzenia egzekucji admin
--czy zobowiązanemu doręczono upomnienie, czy też nie było obowiązku jego doręczenia
--czy wierzyciel wskazał środek egzekucyjny, gdy ma być egzekwowany obowiązek o charakterze niepieniężnym
--czy tytuł wykonawczy spełnia wymogi przewidziane w ustawie
-gdy obowiązek, którego tytuł wykonawczy dotyczy nie podlega egzekucji admin. lub tytuł wykonawczy nie spełnia wymogów określonych w ustawie, organ egzekucyjny nie przystępuje do egzekucji i zwraca tytuł wykonawczy wierzycielowi (zwrot w formie postanowienia, na które przysługuje zażalenie)
-zwrot tytułu wykonawczego powoduje to,że egzekucja nie zostaje wszczęta, a postępowanie egzekucyjne zostaje zakończone
- gdy wierzyciel i organ egzekucyjny to jeden podmiot, to organ egzekucyjny na etapie sporządzania tytułu wykonawczego sprawdza jego dopuszczalność, jeżeli nie jest on dopuszczalny to nie przystępuje on do sporządzenia tytułu wykonawczego.
b) nadanie klauzuli o skierowaniu tytułu do egzekucji administracyjnej
-gdy egzekucja admin. jest dopuszczalna, a tytuł wykonawczy spełnia wymogi określone w ustawie, wówczas organ egzekucyjny nadaje klauzulę o skierowaniu tytułu do egzekucji admin.
-nadanie klauzuli = przyjęcie tytułu wykonawczego
- czynność tę należy traktować jako postanowienie, na które nie służy zażalenie
c)wybór środka egzekucyjnego
-wyboru dokonuje organ egzekucyjny, biorąc pod uwagę zasadę stosowania najłagodniejszych środków egzekucyjnych
- wierzyciel we wniosku o wszczęcie egzekucji może wskazać środek egzekucyjny/ jeżeli chodzi o obowiązki o charakterze niepieniężnym to wierzyciel musi wskazać środek egzekucyjny
- organ egzekucyjny nie jest związany wnioskiem wierzyciela
- organ egzekucyjny może zastosować inny środek egzekucyjny niż ten wskazany we wniosku, jeżeli jest on mniej uciążliwy dla zobowiązanego , a prowadzi bezpośrednio do wykonania obowiązku
- o zastosowaniu inne środka organ egzekucyjny ma obowiązek zawiadomić wierzyciela
- nowela z 2001r
Wybór środka co do obowiązku o charakterze niepieniężnym następuje w drodze postanowienia, które podlega doręczeniu zobowiązanemu wraz z odpisem tytułu wykonawczego
Wybór środka co do obowiązku o charakterze pieniężnym - brak postanowienia, a organ egzekucyjny od razu przystępuje do zastosowania określonego środka egzekucyjnego (zajęcie określonego składnika majątkowego zobowiązanego)
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz