Postępowanie administracyjne - wierzyciel

Nasza ocena:

3
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1057
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Postępowanie administracyjne - wierzyciel - strona 1 Postępowanie administracyjne - wierzyciel - strona 2

Fragment notatki:

WIERZYCIEL Wierzyciel - art. 1a pkt 13- to podmiot uprawniony do żądania wykonania obowiązku lub jego zabezpieczenia w postępowaniu egzekucyjnym lub zabezpieczającym
- tylko wierzyciel może żądać wykonania obowiązku, obowiązek nie jest wykonywany na jego rzecz
- podejmuje czynności zmierzające do zastosowania wobec zobowiązanego środka egzekucyjnego oraz pełnienie roli współgospodarza postępowania egzekucyjnego
Wierzycielem jest podmiot, którego interes prawny został naruszony poprzez niewykonanie obowiązku (organ państwa nie mam interesu prawnego)
Orzeczenie sądowe- może wyznaczać osobę fizyczną jako wierzyciela
Funkcję wierzyciela w postępowaniu egzekucyjnym dotyczących obowiązków publicznoprawnych- pełnią organy admin.publ
Np..: egzekucja dotycząca obowiązków wynikających z decyzji lub postanowienia organu admin. rządowej, organu jednostki samorządu terytorialnego- wierzycielem będą organy właściwe do orzekania w I instancji art5 §1 pkt2
Wyjątki:
- obowiązki wynikające z decyzji , postanowień lub mandatów karnych wydanych przez Naczelnika Urzędu Celnego- wierzycielem będzie Dyrektor Izby celnej
- wierzycielem dla obowiązków wynikających z decyzji wydanej przez organ kontroli skarbowej jet właściwy organ podatkowy
- wierzycielem dla obowiązków wynikających z orzeczeń sądów lub innych organów albo bezpośrednio z przepisów prawa jest organ lub instytucja bezpośrednio zainteresowana w wykonaniu przez zobowiązanego obowiązku, albo powołana do czuwania nad wykonaniem obowiązku
-w razie braku podmiotu, powołanego do czuwania nad wykonaniem obowiązku wierzycielem będzie lub instytucja bezpośrednio zainteresowana w wykonaniu przez zobowiązanego obowiązku
Wierzycielem jest podmiot na którego rzecz wydane zostało orzeczenie lub którego interesy prawne zostały naruszone w wyniku niewykonania obowiązku
- interes prawny mają tylko osoby prywatne
- art44 ustawy z 1997 p poręczeniach gwarancjach udzielanych przez SP oraz ustawa z 2009 o udzieleniu przez SP wsparcia instytucjom finansowym- funkcję wierzyciela pełni MF
- art5§2 wierzycielem może być również państwo obce
Zadania wierzyciela
*doręcza zobowiązanemu pisemne upomnienie- chyba ze nie jest ono wymagane
*wystawia tytuł wykonawczy
*składa wniosek o wszczęcie egzekucji do organu egzekucyjnego
Rola i uprawnienia wierzyciela w toku postępowania egzekucyjnego
+ jako strona - składanie środków zaskarżenia (zażalenie na postanowienie, skarga na przewlekłość postępowania)
+ jako współgospodarz postępowania- wyrażenie zgody na wyłączenie określonych składników majątkowych zobowiązanego spod egzekucji, udział w rozpatrywaniu zarzutów, kierowanie do organu egzekucyjnego wiążących wniosków w sprawie umorzenia oraz zawieszenia postępowania egzekucyjnego
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz