Umorzenie postępowania egzekucyjnego-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 574
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Umorzenie postępowania egzekucyjnego-opracowanie - strona 1

Fragment notatki:

4/3. Umorzenie postępowania egzekucyjnego.
Umorzenie postępowania egzekucyjnego - oznacza jego zakończenie bez osiągnięcia właściwego celu z woli wierzyciela lub na skutek trwałych przyczyn, powodujących niedopuszczalność, bezprzedmiotowość lub niecelowość prowadzenia egzekucji. Umorzenie postępowania egzekucyjnego następuje z urzędu lub na wniosek wierzyciela lub zobowiązanego. 1) umorzenie postępowania egzekucyjnego z urzędu - następuje w następujących przypadkach:
jeżeli obowiązek został przed wszczęciem postępowania wykonany;
jeżeli obowiązek nie jest wymagalny, został umorzony lub wygasł z innego powodu albo jeżeli obowiązek nie zaistniał;
jeżeli egzekwowany obowiązek został określony niezgodnie z treścią obowiązku wynikającego z decyzji organu administracyjnego, orzeczenia sądowego albo bezpośrednio z przepisu prawa;
gdy zachodzi błąd co do osoby zobowiązanego lub gdy egzekucja nie może być prowadzona ze względu na osobę zobowiązanego;
jeżeli obowiązek o charakterze niepieniężnym okazał się niewykonalny;
w razie śmierci zobowiązanego, gdy obowiązek jest ściśle związany z osobą zmarłego;
jeżeli egzekucja administracyjna lub zastosowany środek egzekucyjny są niedopuszczalne albo brak uprzedniego upomnienia zobowiązanego;
jeżeli postępowanie egzekucyjne zawieszone na żądanie wierzyciela nie zostało podjęte przed upływem roku od dnia zgłoszenia tego żądania;
jeżeli jest oczywiste, że w postępowaniu egzekucyjnym dotyczącym należności pieniężnej nie uzyska się kwoty przewyższającej wydatki egzekucyjne;
w innych przypadkach (np.: art.125 - w razie wykonania obowiązku określonego w tytule wykonawczym, nałożone, a nie uiszczone lub nie ściągnięte grzywny w celu przymuszenia)
umorzenie postępowania egzekucyjnego na wniosek wierzyciela lub zobowiązanego
Umorzenie postępowania powoduje uchylenie dokonanych czynności egzekucyjnych. W mocy pozostają jednak prawa osób trzecich nabyte na skutek tych czynności. Umorzenie postępowania egzekucyjnego następuje na podstawie postanowienia. Na postanowienie o umorzeniu lub na postanowienie o odmowie umorzenia służy zażalenie.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz