Postępowanie administracyjne - zażalenie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 49
Wyświetleń: 700
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Postępowanie administracyjne - zażalenie - strona 1 Postępowanie administracyjne - zażalenie - strona 2 Postępowanie administracyjne - zażalenie - strona 3

Fragment notatki:

Zażalenie
Środek służący do zaskarżania postanowień wydanych w toku postępowania egzekucyjnego; przysługuje tylko wtedy, gdy przepisy Ustawy lub kpa tak stanowią.
Podmioty uprawnione:
zobowiązany
wierzyciel (gdy nie jest jednocześnie organem egzekucyjnym)
osoba trzecia (w niektórych sytuacjach)
Zażalenie wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia lub ogłoszenia postanowienia.
Jest środkiem względnie suspensywnym:
-jego wniesienie nie wstrzymuje postępowania
-w uzasadnionych wypadkach organ egzekucyjny lub odwoławczy może wstrzymać postępowanie do czasu rozpatrzenia zażalenia
Jest środkiem dewolutywnym - organem właściwym do rozpatrzenia jest organ odwoławczy; formą prawną rozstrzygnięcia jest postanowienie.
4) Skarga na czynności egzekucyjne organu egzekucyjnego lub egzekutora oraz skarga na przewlekłość postępowania egzekucyjnego
Skarga na czynności organu
Skarga na przewlekłość
Podmioty uprawnione
zobowiązany
zobowiązany, wierzyciel niebędący organem egzekucyjnym, podmiot, którego interes prawny lub faktyczny został naruszony, organ zainteresowany w wykonaniu obowiązku
Przedmiot zaskarżenia
Czynności o charakterze wykonawczym, nie przysługuje na czynności procesowe polegające na wydawaniu aktów administracyjnych
Bezczynność organu egzekucyjnego lub jego opieszałe działanie
Termin do wniesienia
14 dni od dnia zakwestionowanej czynności
W toku postępowania egzekucyjnego, do czasu jego zakończenia
Organ wydaje postanowienie:
jeśli uzna skargę za uzasadnioną - może nastąpić np. wyłączenie danego egzekutora
nie uwzględnia skargi - postanowienie o oddaleniu (służy zażalenie)
5) Skarga na bezczynność wierzyciela
Jest to sankcja dla zasady obowiązku prowadzenia egzekucji. Bezczynność występuje, gdy:
wierzyciel nie będąc jednocześnie organem egzekucyjnym nie wzywa zobowiązanego do wykonania obowiązku i w razie jego niewykonania nie występuje z wnioskiem o wszczęcie egzekucji
wierzyciel będąc organem nie wszczyna z urzędu postępowania
Uprawnione podmioty (mogą występować ze skargą do czasu podjęcia przez wierzyciela czynności zmierzających do wykonania obowiązku):
podmiot, którego interes prawny i faktyczny został naruszony
organ zainteresowany wykonaniem obowiązku
Skarga ma charakter dewolutywny - właściwy jest organ wyższego stopnia; rozstrzyga w drodze postanowienia:
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz