Zażalenie i skarga

Nasza ocena:

4
Pobrań: 21
Wyświetleń: 966
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zażalenie i skarga - strona 1

Fragment notatki:

Zażalenie w administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym Rozstrzygnięcia i zajmowane przez org. egz lub wierzyciela stanowisko w sprawach do tyczących post egz następuje w formie postanowienia na które służy zażalenie, jeśli przepisy ustawy egzekucyjnej lub odpowiednie przepisy k.p.a. tak stanowią.
Uprawnione do wniesienia zażalenia są podmioty wskazane przez ustawę ,najczęściej wierzyciel, jeśli nie jest organem egz lub zobowiązany albo oboje. Mogą to być również inne podmioty. gdy ustawa tego nie określa zażalenie może wnieść adresat postanowienia oraz inny podmiot posiadający interes prawny.
Zażalenie wnosi się do 7 dni od dnia ogłoszenia lub doręczenia postanowienia .Termin ten może zostać przywrócony (art58 59 k.p.a.)
Wniesienie zażalenia nie powoduje wstrzymania postępowania jednak organ egz lub odwoławczy może je wstrzymać do czasu rozpoznania zażalenia.
Zażalenie rozpatruje organ odwoławczy po wniesieniu go do organu egz który mu je przekazuje.
Zażalenie rozpatruje się w formie postanowienia kasacyjnego lub merytoryczne.
68. Skarga na czynności egzekucyjne organu egzekucyjnego lub egzekutora Skargę taka może wnieść tylko zobowiązany tylko na czynności o charakterze wykonawczym.
Skargę wnosi się w terminie 14stu dni od dnia zakwestionowanej czynności nie wstrzymując postępowania chyba że organ egz lub nadzoru tak postanowi. organem właściwym do rozpatrzenia jest zawsze organ nadzoru do którego organ egz przesyła po otrzymaniu od zobowiązanego. organ nadzoru po rozpatrzeniu skargi wydaje postanowienie, jeśli odrzuci skargę wydaje postawienie o oduczeniu skargi na które służy zażalenie.
69. Skarga na przewlekłość postępowania egzekucyjnego Skargę taka może wnieść zobowiązany, wierzyciel jeśli nie jest org. egzekucyjnym, podmiot którego interes prawny lub faktyczny został naruszany w wyniku niewykonania obowiązku oraz organ zainteresowany wyk obowiązku ze względu na bezczynność organu lub jego opieszałe działanie.
Nie ma określonego terminu jej wniesienia, przyjmuje się że trwa w toku postępowania Az do czasu jego zakończenia. organem właściwym do rozpatrzenia jest zawsze organ nadzoru do którego organ egz przesyła po otrzymaniu od osoby wnoszącej skargę. po rozpatrzeniu Or nadzoru wydaje postanowienie ,jeśli odrzuca skargę wydaje postanowienie o oddaleniu skargi na które służy zażalenie.
70. Skarga na bezczynność wierzyciela Skarga służy podmiotowi ,którego interes prawny został naruszony w wyniku niewykonania obowiązku oraz organowi zainteresowanemu wykonaniem obowiązku. Skargę tę rozpatruje organ nadzoru który po jej rozpatrzeniu wydaje postanowienie na które przysługuje zażalenie.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz