Postępowanie administracyjne - wykład 12

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 630
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Postępowanie administracyjne - wykład 12 - strona 1 Postępowanie administracyjne - wykład 12 - strona 2 Postępowanie administracyjne - wykład 12 - strona 3

Fragment notatki:

. Zakres działania NSA. Naczelny Sąd Administracyjny orzeka w sprawach skarg na: a) decyzje administracyjne Ustawa przyjęła tutaj metodę klauzuli generalnej, którą uzupełnia enumeracja pozytywna. Konstrukcja taka oznacza, że każda decyzja jest zaskarżalna do NSA (oczywiście przy spełnieniu określonych przesłanek, o czym niżej), chyba że ustawodawca wyraźnie wyłączył jej zaskarżalność. (np. nie są zaskarżalne decyzje w sprawie zezwolenia na pobyt stały, chyba że cudzoziemiec przebywał legalnie na terytorium Polski). Istotną zmianą w stosunku do stanu poprzedniego jest możliwość zaskarżania również tzw. decyzji kasacyjnych złożonych tj. decyzji wydawanych przez organy odwoławcze o uchyleniu decyzji organu I instancji i przekazaniu do ponownego rozpoznania temu organowi danej sprawy. Do tej pory NSA, idąc za uchwałą SN stało na stanowisku, iż takie decyzje są niezaskarżalne. Powodowało to liczne nadużycia ze strony organów odwoławczych, które często i chętnie uciekały się do wydawania tego typu decyzji, wiedząc, iż strona jest zupełnie bezbronna wobec ich działania. Zaskarżeniu podlegają również tzw. decyzje uznaniowe tj. takie, przy których wydaniu organ ma możliwość wyboru rozstrzygnięcia. Przy tym samym stanie faktycznym może więc orzec w różny sposób. Najczęściej przepis uprawniający organ do uznania administracyjnego zawiera sformułowanie: "Organ może...". Przepis taki zasadniczo nie zawiera przy tym jasnych i czytelnych przesłanek takiego a nie innego działania organu np. w świetle art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 19 grudnia 1980 r. o zobowiązaniach podatkowych (tj. Dz.U. z 1993 r. Nr 108, poz. 486 ze zm.) na wniosek podatnika termin płatności podatku może być odroczony lub płatność podatku rozłożona na raty. Niewątpliwie cytowany wyżej przepis dotyczy przyznania stronie pewnego przywileju, ustawodawca nie określił jednak przesłanek, jakimi organ winien się powodować przy wyborze rozstrzygnięcia. Tak więc wybór ten leży w sferze uznania tego organu. W szerokim rozumieniu uznanie administracyjne obejmuje również tzw. zwroty niedookreślone (nieostre), jak np. interes społeczny, słuszny interes strony, wypadki gospodarczo lub społecznie uzasadnione. b) postanowienia wydane w postępowaniu administracyjnym, na które przysługuje zażalenie, albo kończące postępowanie w sprawie np. postanowienie organu odwoławczego o niedopuszczalności odwołania czy o odmowie przywrócenia terminu do wniesienia odwołania, a także postanowienia rozstrzygające sprawę co do jej istoty np. postanowienie o zatwierdzeniu lub odmowie zatwierdzenia ugody, postanowienie dot. zajęcia stanowiska przez inny organ zgodnie z treścią przepisu art. 106 k.p.a. c) postanowienia wydane w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym,

(…)

… przysługuje:
w sprawach dotyczących aktów prawa miejscowego (patrz dział III
.)  każdemu, czyj interes prawny lub uprawnienie zostały naruszone przepisami tego aktu, na rozstrzygnięcie nadzorcze (patrz art. 98 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym - Dz. U. Nr 16, poz. 95 ze zm.)  gminie lub związkowi komunalnemu, których interes prawny lub kompetencje czy uprawnienie zostały naruszone…
… Jan Kowalski (do skargi warto załączyć aktualny odpis z rejestru fundacji czy stowarzyszeń, tak by można potwierdzić, iż osoba, która podpisała skargę, była uprawniona do tego), wskazanie zaskarżonej decyzji, postanowienia, innego aktu lub czynności (np. dotyczy decyzji Nr WL-235/98/96, wydanej przez Wojewodę Warszawskiego w dniu 2 maja 1996 r. w sprawie odmowy wydania pozwolenia na budowę
… w sposób arbitralny. ..." , " ....odmowa wydania pozwolenia na budowę jest niesłuszna, gdyż zgromadziliśmy wszelkie żądane przez organ dokumenty i dopiero z uzasadnienia decyzji dowiedzieliśmy się o konieczności dostarczenia jeszcze jednej ekspertyzy..." .
podpis osoby wnoszącej skargę, a w przypadku wnoszenia jej przez pełnomocnika - jego podpis z załączeniem do skargi pełnomocnictwa (np. Fundacja Wspierania…
…, prawna, a gdy chodzi państwowe jednostki organizacyjne i organizacje społeczne - również jednostki nie posiadające osobowości prawnej, jeżeli mają znajdujący oparcie w przepisie prawa materialnego (np. prawo budowlane, ustawa o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości, ustawa prawo wodne...) interes prawny. Na pewno w tej grupie zakwalifikuje się podmiot, który był stroną postępowania…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz