Postępowanie administracyjne - wykład 1

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 644
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Postępowanie administracyjne - wykład 1 - strona 1 Postępowanie administracyjne - wykład 1 - strona 2 Postępowanie administracyjne - wykład 1 - strona 3

Fragment notatki:

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego, wezwanie do stawienia się w danym terminie w urzędzie czy decyzja administracyjna to akty, które nieodłącznie są związane z funkcjonowaniem każdej organizacji. Niezwykle ważna jest więc przynajmniej elementarna wiedza o tym, jakie czynności należy przedsięwziąć, aby bronić się przed niezgodnymi z obowiązującym prawem działaniami administracji publicznej. Podstawowym założeniem takiej obrony musi być świadomość tego, że każde działanie podejmowane przed organami administracji czy też zaniechanie może mieć określone znaczenie prawne, istotne dla sytuacji organizacji. Zapoznanie się z niniejszym działem, w którym ze względu na cel publikacji przedstawia się pewne instytucje prawne w sposób uproszczony, nie daje wprawdzie pełnej wiedzy o postępowaniu administracyjnym czy też sądowo-administracyjnym, ale uświadamia, że uczestnictwo w takich postępowaniach łączy się z posiadaniem określonych praw i obowiązków. Umiejętność odpowiednio korzystania czy podporządkowania się im to pewne minimum, którego warto się nauczyć. 2. Organy administracji publicznej (państwowej) w Polsce A. Struktura organów administracji publicznej (państwowej). Organy administracji publicznej, zwanej niekiedy organami administracji państwowej dzielą się na organy administracji rządowej i organy administracji samorządowej. W ramach organów administracji rządowej można wyróżnić organy centralne i terenowe, wśród organów centralnych natomiast - urzędy centralne (np. Prezes Głównego Urzędu Ceł, Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej, Główny Komendant Straży Pożarnej) i organy naczelne (Prezydent RP, Rada Ministrów, Prezes Rady Ministrów, ministrowie). Do tej ostatniej grupy niektórzy autorzy zaliczają również Krajową Radę Radiofonii i Telewizji, choć w zasadzie jej pozycja ustrojowa jest nie do końca zanalizowana. Do organów terenowych zalicza się zaś terenowe organy rządowej administracji ogólnej tj. wojewodów i kierowników urzędów rejonowych, oraz terenowe organy rządowej administracji specjalnej np. urzędy skarbowe, izby skarbowe, inspektorów kontroli skarbowej..... W ramach organów administracji samorządowej wyróżnia się wójta (burmistrza, prezydenta), radę gminy i zarząd gminy. W ramach jednostek pomocniczych tworzonych na obszarze gminy można natomiast wskazać:
w sołectwach -sołtysa, radę sołecką, zebranie wiejskie, w dzielnicach i osiedlach - zarząd z przewodniczącym na czele, radę lub ogólne zebranie mieszkańców. Należy jednak pamiętać, że nie tylko ww. organy wykonują zadania administracji w Polsce, lecz także np. samorządy zawodowe, organy niektórych przedsiębiorstw państwowych czy komunalnych, niektóre organizacje społeczne np. Polski Związek Łowiecki czy Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, zakłady administracyjne np. szkoła wyższa.. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz