Postępowanie Administracyjne - Weryfikacja decyzji

Nasza ocena:

5
Pobrań: 147
Wyświetleń: 3318
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Postępowanie Administracyjne - Weryfikacja decyzji - strona 1 Postępowanie Administracyjne - Weryfikacja decyzji - strona 2 Postępowanie Administracyjne - Weryfikacja decyzji - strona 3

Fragment notatki:

Wymienione i poparte odpowiednimi artykułami kodeksowymi zostały zasady postępowania administracyjnego. Wyjaśniona została zasada dwuinstancyjności postępowania oraz pozainstancyjnej weryfikacji decyzji. W notatce wyszczególnione zostały najwazniejsze przepisy pierwszej części kodeksu postępowania administracyjnego. Każde poparte odpowiednim przepisem kodeksowym. Dokładnie wyjaśniono pojęcie strony. Dodatkowo omówiono czym jest decyzja i jakie są jej obowiązkowe elementy. Wyjaśniono czym jest ugoda administracyjna .Wymieniono i scharakteryzowano środki zaskarżenia.

Postępowanie Administracyjne - Arkadiusz Bereza
Wykład 1
KPA Zasady ogólne: Rozdział 2
Art. 6. Organy administracji publicznej działają na podstawie przepisów prawa.
Art. 7. W toku postępowania organy administracji publicznej stoją na straży praworządności i podejmują wszelkie kroki niezbędne do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego oraz do załatwienia sprawy, mając na względzie interes społeczny i słuszny interes obywateli.
Art. 8. Organy administracji publicznej obowiązane są prowadzić postępowanie w taki sposób, aby pogłębiać zaufanie obywateli do organów Państwa oraz świadomość i kulturę prawną obywateli.
Art. 9. Organy administracji publicznej są obowiązane do należytego i wyczerpującego informowania stron o okolicznościach faktycznych i prawnych, które mogą mieć wpływ na ustalenie ich praw i obowiązków będących przedmiotem postępowania administracyjnego. Organy czuwają nad tym, aby strony i inne osoby uczestniczące w postępowaniu nie poniosły szkody z powodu nieznajomości prawa, i w tym celu udzielają im niezbędnych wyjaśnień i wskazówek.
Art. 10. § 1. Organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
§ 2. Organy administracji publicznej mogą odstąpić od zasady określonej w § 1 tylko w przypadkach, gdy załatwienie sprawy nie cierpi zwłoki ze względu na niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia ludzkiego albo ze względu na grożącą niepowetowaną szkodę materialną.
§ 3. Organ administracji publicznej obowiązany jest utrwalić w aktach sprawy, w drodze adnotacji, przyczyny odstąpienia od zasady określonej w § 1.
Art. 11. Organy administracji publicznej powinny wyjaśniać stronom zasadność przesłanek, którymi kierują się przy załatwieniu sprawy, aby w ten sposób w miarę możności doprowadzić do wykonania przez strony decyzji bez potrzeby stosowania środków przymusu.
Art. 12. § 1. Organy administracji publicznej powinny działać w sprawie wnikliwie i szybko, posługując się możliwie najprostszymi środkami prowadzącymi do jej załatwienia.
§ 2. Sprawy, które nie wymagają zbierania dowodów, informacji lub wyjaśnień, powinny być załatwione niezwłocznie.
Art. 13. § 1. Sprawy, w których uczestniczą strony o spornych interesach, mogą być załatwiane w drodze ugody sporządzonej przed organem administracji publicznej (ugoda administracyjna).
§ 2. Organ administracji publicznej, przed którym toczy się postępowanie w sprawie, powinien w tych przypadkach podejmować czynności skłaniające strony do zawarcia ugody.


(…)

… rozpatrywana przez dwa różne organy (organ I instancji, organ II instancji). Art. 127 § 3 KPA - Od decyzji wydanej w pierwszej instancji przez ministra lub samorządowe kolegium odwoławcze nie służy odwołanie, jednakże strona niezadowolona z decyzji może zwrócić się do tego (samego) organu z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.
Art. 150 KPA. 
§ 1. Organem administracji publicznej właściwym w sprawach…
…, a w sprawach należących do zadań jednostek samorządu terytorialnego - samorządowe kolegium odwoławcze.
I instancja odwołanie zwyczajny tok postępowania decyzje w II instancji są ostateczne.
II instancja
stwierdzenie nieważności decyzji i tu się wprowadza nadzwyczajne postępowanie.
Zasad pozainstancyjnej weryfikacji decyzji:
Art. 16 KPA.
§ 1. Decyzje, od których nie służy odwołanie w administracyjnym toku…
… w stosunku do której upłynął termin na złożenie odwołania i nie został on przywrócony.
Decyzje organu II instancji.
Decyzje ostateczne na mocy wyraźnego przepisu szczególnego (np. prawo wodne).
Jeżeli decyzja jest ostateczna to jest ona wiążąca, trwała.
Decyzje ostateczne mogą być wzruszone jedynie w przepisach przewidzianych w KPA a przypadki te interpretujemy wąsko, środki służące do wzruszenia…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz