Postępowanie administracyjne -I strona

Nasza ocena:

4
Wyświetleń: 343
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Postępowanie administracyjne -I strona - strona 1

Fragment notatki:

ROZDZIAŁ VI. Strona (art. 28-34).
Stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek.
osoba fizyczna,
osoba prawna,
jednostki nie posiadające osobowości prawnej np. państwowe i samorządowe jednostki organizacyjne i organizacje społeczne.
Osoby fizyczne nie posiadające zdolności do czynności prawnych działają przez swych ustawowych przedstawicieli.
Strony nie będące osobami fizycznymi działają przez swych statutowych lub ustawowych przedstawicieli.
następcy prawni - w sprawach dotyczących praw zbywalnych lub dziedzicznych w razie zbycia prawa lub śmierci strony w toku postępowania,
osoby sprawujące zarząd majątkiem masy spadkowej lub, w razie braku, kurator wyznaczony przez sąd na wniosek organu administracji publicznej - w sprawach dotyczących spadków nie objętych.
Strona może działać przez PEŁNOMOCNIKA (osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych, z pełnomocnictwem udzielonym na piśmie lub zgłoszonym do protokołu), chyba że charakter czynności wymaga jej osobistego działania. Urzędowo poświadczone pełnomocnictwo dołącza się do akt sprawy.
W sprawach mniejszej wagi organ administracji publicznej może nie żądać pełnomocnictwa, jeśli pełnomocnikiem jest członek najbliższej rodziny lub domownik stały, a nie ma wątpliwości co do istnienia i zakresu upoważnienia do występowania w im imieniu strony. Organ administracji publicznej wystąpi do sądu z wnioskiem o wyznaczenie przedstawiciela dla osoby nieobecnej lub niezdolnej do czynności prawnych, i ile przedstawiciel nie został już wyznaczony (niekiedy może wyznaczyć tego przedstawiciela sam - czasowo).
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz