Postepowanie administracyjne 2

Nasza ocena:

5
Pobrań: 903
Wyświetleń: 2170
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Postepowanie administracyjne 2 - strona 1 Postepowanie administracyjne 2 - strona 2 Postepowanie administracyjne 2 - strona 3

Fragment notatki:

POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE I SĄDOWOADMINISTRACYJNE POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE 1. POJĘCIE POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO. Postęp. administracyjne- to administracyjne pr. procesowe, czyli procedura administracyjna . Postęp. adm. to zespół przepisów, które:
normują tryb powstawania zewnętrznych indywidualnych aktów administracyjnych ustalających lub tworzących pewne uprawnienia (np. pozwolenie wodnoprawne) czy obowiązki (np. nakaz sanitarny);
normują nakładanie pewnych kar w trybie adm.(np. nakładanie grzywny w drodze mandatu karnego);
regulują przymusowe wykonanie indywidualnych aktów adm. lub obowiązków wynikających wprost z ust. lub innego aktu normatywnego (np. obowiązek poddania się pewnym szczepieniom ochronnym). 2. ZAKRES OBOWIĄZYWANIA K.P.K. Zakres obowiązywania KPA w postęp. jurysdykcyjnym mają zastosowanie, gdy przepisy pr. materialnego przewidują formę decyzji dla rozstrzygnięcia sprawy adm. dot. interesu pr. lub obowiązku strony. Decyzja adm. jest szczególną formą indywidualnego zewn. aktu adm., u którego podstaw leży jednostronne władcze działanie organu wydającego akt. Jej istotą jest wywołanie określ. skutków pr., a także powstanie określonych pr. lub obowiązków imiennie oznaczonego adresata w konkretnej sprawie. K.p.a. o postęp. jurysdykcyjnym mają zastosowanie przed: Org. służb, inspekcji i straży, gdy działają w im. wojewody bądź starosty, wójta, burmistrza bądź we własnym;
inne organy państwowe, oraz inne podmioty, gdy są z mocy pr. powołane do załatwienia spraw indywidualnych rozstrzyganych w drodze decyzji adm.;
organy samorządów specjalnych (np. adwokackiego czy lekarskiego), gdy są z mocy pr. powołane do załatwienia spraw indywidualnych w drodze decyzji adm.;
organy adm. publicznej w znaczeniu ustrojowym, a więc organy adm. rządowej (zespolonej i niezespolonej);
organy jedn. samorządu terytorialnego;
inne organy państwowe jak i inne podmioty.
Upoważnienie tych organów do prowadzenia postęp. jurysdykcyjnego musi wynikać bezpośrednio z przepisów ustawowych. Przepisy k.p.a. mają zastosowanie do wszelkich postępowań adm., chyba że zostały one wyraźnie wyłączone spod zakresu obowiązywania k.p.a.
Zakres stosowania przepisów k.p.a. w sprawach wydawania zaświadczeń. zostały zamieszczone w k.p.a. w dziale VII (art. 217-220).
Organ adm. publicznej wydaje zaświadczenie na żądanie os. ubiegającej się o to. Zaświadczenie należy wydać, jeżeli (art.217):
urzędowego potwierdzenia określ. faktów lub stanu pr. wymaga przepis praw,
os. ubiega się o zaświadcz. ze wzgl. na swój interes pr. w urzędowym potwierdzeniu określ. faktów lub stanu pr.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz