Postanowienia-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1162
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Postanowienia-opracowanie - strona 1 Postanowienia-opracowanie - strona 2 Postanowienia-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Temat: POSTANOWIENIA Tezy:
Postanowienia Interpretacja postanowień Zażalenia Pojęcie postanowienia (Art. 216 Ordynacji podatkowej) & 1. W toku postępowania organ podatkowy wdaje postanowienia. & 2. Postanowienia dotyczą poszczególnych kwestii wynikających w toku postępowania podatkowego, lecz nie rozstrzygają o istocie sprawy, chyba że przepisy ustawy stanowią inaczej. Postanowienie jest formą aktu administracyjnego indywidualnego. Różni się od decyzji administracyjnej przedmiotem rozstrzygnięcia. Nie dotyczy ono istoty sprawy, lecz przesądza o poszczególnych czynnościach procesowych.
Postanowienia w postępowaniu podatkowym . Jeżeli organ podatkowy dokona rozstrzygnięcia merytorycznego w formie postanowienia, podatnik ma prawo żądać wyeliminowania go z obrotu prawnego jako dotkniętego wadą prawną. Postanowienia od decyzji różnią się przede wszystkim proceduralnym charakterem. Organ podatkowy nie orzeka co do istoty sprawy w formie postanowienia. W tej formie orzeka o: odmowie przeprowadzenia dowodu wnioskowanego przez stronę, wyłączeniu pracownika lub organu, przywróceniu terminu do dokonania czynności procesowej, zawieszeniu postępowania czy też podjęciu postępowania uprzednio zawieszonego. W formie postanowienia mogą być również rozstrzygane kwestie o charakterze porządkowym, takie jak nałożenie kary porządkowej na stronę, świadka czy biegłego lub też o uchyleniu tej kary. W orzecznictwie przyjmuje się, że błędne nazwanie postanowienia "decyzją" nie zmienia charakteru prawnego tego aktu. Elementy postanowienia składniki, które powinno zawierać każde postanowienie, ustawodawca wymienił w art. 217 Ordynacji podatkowej Przepis § 1 tego artykułu wskazuje, że postanowienie zawiera: oznaczenie organu podatkowego, datę jego wydania, oznaczenie strony albo innych osób biorących udział w postępowaniu, powołanie podstawy prawnej, rozstrzygnięcie, pouczenie, czy i w jakim trybie służy na nie zażalenie lub skarga do sądu administracyjnego, podpis osoby upoważnionej, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. W myśl § 2 art. 217 Ordynacji podatkowej, postanowienie zawiera uzasadnienie faktyczne i prawne, jeżeli służy na nie zażalenie lub skarga do sądu administracyjnego oraz gdy wydane zostało na skutek zażalenia na postanowienie. Interpretacja Postanowień Od 1.01.2005r. organy podatkowe maja obowiązek dokonania pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Interpretacja zawiera ocenę prawną stanowiska pytającego z przytoczeniem przepisów prawa. Udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego następuje w drodze

(…)

… uznania za koszty uzyskania przychodów kosztów udokumentowanych wadliwymi (z punktu widzenia przepisów rozporządzenia z dnia 21 grudnia 1995 r. w sprawie wykonania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym - Dz.U. Nr 154, poz. 797) dokumentami. Jest rzeczą ewidentną, że prawidłowo i rzetelnie sporządzone dowody księgowe posiadają szczególną rangę dowodową, na podstawie art. 169…
… nie określi się albo nie ustali zobowiązania podatkowego za okres do wydania decyzji zmieniającej postanowienie, a także: 1) nie ustali dodatkowego zobowiązania w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług,
2) nie zostanie wszczęte postępowanie w sprawach o przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe, a postępowanie wszczęte w tych sprawach umorzy się, 3) nie zostaną zastosowane inne sankcje…
… zamieszczane muszą być na stronie internetowej właściwej odpowiednio izby skarbowej lub izby celnej, bez podania danych identyfikujących podatnika, płatnika lub inkasenta. Wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta albo marszałek województwa, interpretacje co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnych sprawach będą przesyłać niezwłocznie do właściwego dyrektora izby skarbowej…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz