Przywrócenie terminu

Nasza ocena:

3
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1771
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Przywrócenie terminu - strona 1 Przywrócenie terminu - strona 2 Przywrócenie terminu - strona 3

Fragment notatki:

Przywrócenie terminu Teza: Jeśli podatnikowi zdarzy się nie dopełnić pewnych formalności w przepisanym prawem podatkowym terminie (np. wnieść odwołania od decyzji podatkowej), to w takim przypadku istnieje możliwość skutecznego dokonania opóźnionej czynności, ale tylko w ściśle określonych przypadkach. Zważywszy na fakt, że przykładowo uchybienie terminom do wniesienia odwołań wyklucza w zasadzie ich merytoryczne rozpoznawanie, kwestia ta staje się niezwykle istotna.
Przywrócenie terminu w ustawie „Ordynacja podatkowa” z dnia 29 sierpnia 1997r.:
Rozdział 7 Przywrócenie terminu Art. 161. (uchylony).
Art. 162. § 1. W razie uchybienia terminu należy przywrócić termin na wniosek
zainteresowanego, jeżeli uprawdopodobni, że uchybienie nastąpiło bez jego winy.
§ 2. Podanie o przywrócenie terminu należy wnieść w ciągu 7 dni od dnia ustania przyczyny
uchybienia terminowi. Jednocześnie z wniesieniem podania należy dopełnić czynności, dla której
był określony termin.
§ 3. Przywrócenie terminu do złożenia podania przewidzianego w § 2 jest niedopuszczalne.
§ 4. Przepisy § 1-3 stosuje się do terminów procesowych.
Art. 163. § 1. W sprawie przywrócenia terminu postanawia właściwy w sprawie organ
podatkowy.
§ 2. W sprawie przywrócenia terminu do wniesienia odwołania lub zażalenia postanawia
ostatecznie organ podatkowy właściwy do rozpatrzenia odwołania lub zażalenia.
§ 3. Na postanowienie, o którym mowa w § 1, służy zażalenie.
Art. 164. Przed rozpatrzeniem podania o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania lub
zażalenia organ podatkowy pierwszej instancji, na żądanie strony, może wstrzymać wykonanie
decyzji lub postanowienia.
Termin to czas wyznaczony na dokonanie określonej czynności. Termin do wniesienia odwołania, zażalenia jest terminem ustawowym. Czynność dokonana po upływie ustawowego terminu jest nieważna i nie wywołuje skutków prawnych. Powyższe terminy (do wniesienia odwołania, zażalenia) mogą zostać przywrócone jedynie pod warunkiem wniesienia odpowiedniej prośby o przywrócenie terminu.   Czyli „ przegapienie” terminu do wykonania jakiejś czynności np. wniesienia odwołania nie oznacza ,że już nie będziemy mogli wykonać tej czynności skutecznie. Trzeba będzie jednak wnieść podanie o przywrócenie terminu. Aby termin został nam przywrócony muszą jednak być spełnione odpowiednie warunki : 1. Należy uprawdopodobnić, że nie wykonanie czynności w terminie nastąpiło nie z naszej winy ( np. nie wnieśliśmy wniosku w odpowiednim czasie bo byliśmy w szpitalu). Uprawdopodobnienie

(…)

… w kompetencji sądu, lecz właściwego organu podatkowego (np. dyrektora izby skarbowej). 
Przykładowo jeśli skarżący wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu nie wniósł jednocześnie odwołania od decyzji, to organ podatkowy zasadnie odmówi przywrócenia terminu. Kto postanawia o przywróceniu terminu?
W sprawach przywrócenia terminu postanawia właściwy w sprawie organ podatkowy (m.in. zależnie, o jaki podatek chodzi, może to być np. naczelnik urzędu skarbowego, wójt, burmistrz czy prezydent miasta), a nie np. Naczelny Sąd Administracyjny. Na takie postanowienie o przywróceniu lub odmowie przywrócenia terminu służy zażalenie. W sprawach przywrócenia terminu do wniesienia odwołania lub zażalenia postanawia natomiast ostatecznie organ podatkowy właściwy do rozpatrzenia odwołania lub zażalenia (np. dyrektor izby skarbowej). Na takie postanowienie w sprawie przywrócenia terminu do wniesienia odwołania lub zażalenia nie przysługuje zażalenie. Na postanowienie organu odwoławczego odmawiające przywrócenia terminu do wniesienia odwołania lub zażalenia albo pozostawiające podanie w tej sprawie bez rozpatrzenia przysługuje jedynie skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego. Skarga taka nie przysługuje natomiast na postanowienie przywracające…
… w Gdańsku
- wykonywanie pracy zawodowej w trakcie choroby wyklucza możliwość stwierdzenia ,że osoba nie mogła np.: wnieść odwołania bo była chora 1999.05.14 wyrok NSA U I SA / Gd 74/99 LEX nr 38121 w Gdańsku
- z brakiem winy mamy do czynienia np. gdy jest przerwa w komunikacji, zaistnieje nagła choroba, która nie pozwala na wyręczenie się inną osobą, powódź, pożar, jednak zwolnienie lekarskie
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz