Termin, pojęcie, rodzaje i sposób obliczania

Nasza ocena:

3
Pobrań: 231
Wyświetleń: 3024
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Termin, pojęcie, rodzaje i sposób obliczania - strona 1 Termin, pojęcie, rodzaje i sposób obliczania - strona 2 Termin, pojęcie, rodzaje i sposób obliczania - strona 3

Fragment notatki:

. Termin, pojęcie, rodzaje i sposób obliczania JAK OBLICZAMY TERMINY W POSTĘPOWANIU ADMINISTRACYJNYM? Otóż po pierwsze, jeżeli chodzi o te pojęcie terminu to termin może być rozumiany bądź jako określony czasokres bądź jako data, np. data rozprawy, a czasokres np. 14 dni na złożenie odwołania. Możemy wyróżniać różne rodzaje terminów, generalnie dzieli się te terminy na terminy procesowe i terminy materialne. To czy termin ma charakter procesowy czy materialny to nie jest tak naprawdę że decyduje tym akt w którym to jest zamieszczone. Bo bywa taka sytuacja, że np. w przepisach prawa materialnego - w prawie budowlanym mamy i przepisy procesowe i materialne. W związku z tym co decyduje? Przepis materialny jest to przepis który jest, termin warunkuje istnienie pewnego uprawnienia lub obowiązku materialnego, czyli odnoszącego się do sytuacji prawnej danego podmiotu do sfery jego praw i obowiązków materialnych a nie procesowych. Co nie oznacza, że może być związany ze złożeniem roszczenia ale termin materialny jest wtedy kiedy nie możemy go co do zasady przywracać. Ale to są skutki wtórne. Dużo sporów czy termin ma charakter materialny czy procesowy - NSA. W zasadzie mówi się o tym, że istnieje terminu materialnego warunkuje możliwość przyznania pewnego uprawnienia lub nałożenia obowiązku, a złożenie powództwa, pozwu, wniosku jest rzeczą wtórną. Tylko w tym terminie można uzyskać takie uprawnienie. Np. terminem materialnym będzie termin do złożenia powództwa o odszkodowanie za szkodę poniesioną niezależnie od tego czy będzie to dotyczyło sprawy gdzie będą miały znaczenie przepisy przechodnie i np. art. 160 kpa czy tylko przepisu kodeksu cywilnego. Natomiast przepisy procesowe to są przepisy, które warunkują tylko korzystanie przez nas z różnych uprawnień procesowych. Przepisy procesowe to mogą być przepisy dla organu, organ coś może uczynić w określonym terminie. ( np. dokonać samokontroli), a mogą być to terminy dla strony, np. 14 dni na złożenie odwołania. Prawdą do końca nie jest, że terminy materialne są nieprzywracane a procesowe tak. Co do zasady terminy materialne są nieprzywracane, ale jeżeli przepisy danej ustawy przewidują możliwość przywrócenia terminów materialnych to oczywiście jest taka możliwość. Różnica jest taka, że to nie jest chyba  przywracanie na podstawie art. 58 kpa tylko na podstawie przepisów szczególnych. Czyli, że nie można terminów materialnych przywracać na podstawie przepisów kpa tylko na podstawie przepisów szczególnych. Teraz terminy procesowe: dzielą się na terminy wyznaczone i na terminy ustawowe. Terminy wyznaczone to są terminy wyznaczane przez organ. Gdzie przepisy ustawy nie określają tych terminów, np. termin do złożenia wniosku, termin do zapoznania się z dowodami. O tych terminach decyduje organ, ani ich nie przywracamy ani nie skracamy. To, że strona mówi o przywróceniu terminu to nie dzieje się to w trybie art. 58 tylko organ może wyznaczyć inny termin. Terminy ustawowe to są terminy ustalone w ustawie, np. terminy dla organów - do dokonania samokontroli, zrezygnowania z samokontroli i przekazania odwołania organowi odwoławczemu (7dni - art. 133), terminy dla strony np. termin 14 dni na złożenie odwołania, wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy czy termin 7 dni na złożenie zażalenia. I terminy, które są wyznaczane dla strony mogą być terminami zawitymi. Z reguły te terminy które nie mają charakteru wyznaczonego, które są ustawowymi dla strony mają charakter zawity. Ich przekroczenie powoduje bezskut

(…)

… od soboty. Jeżeli ostatni dzień terminu przypada na dzień ustawowo wolny od pracy to za ostatni dzień terminu uważa się najbliższy dzień powszedni. Termin uważa się też za zachowany jeśli pismo zostało wysłane w formie dokumentu elektronicznego i nadawca otrzymał urzędowe poświadczenie odbioru. Terminy liczone w tygodniach, tu się liczy dzień zdarzenia, zaczyna biec. Jeżeli będzie termin w tygodniach…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz