Porównanie czeku i weksla - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 189
Wyświetleń: 3899
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Porównanie czeku i weksla - wykład - strona 1 Porównanie czeku i weksla - wykład - strona 2

Fragment notatki:

Porównanie czeku i weksla
9Zarówno czek, jak i weksel należą do kategorii papierów wartościowych inkorporujących wierzytelności pieniężne. Prawna konstrukcja czeku wykazuje wiele podobieństw do konstrukcji weksla. Czek, podobnie jak weksel, jest poleceniem zapłaty określonej sumy pieniężnej. Podobnie jak weksel wymaga zachowania odpowiedniej formy i elementów, bez których dany dokument nie będzie uważany za czek. Czek dla swojej ważności musi zawierać:
1) nazwę „czek” w samym tekście dokumentu, w języku, w jakim go wystawiono,
2) polecenie bezwarunkowe zapłacenia oznaczonej sumy pieniężnej,
3) nazwisko osoby, która ma zapłacić (trasata),
4) oznaczenie miejsca płatności; w braku osobnego oznaczenia - miejsce wymienione obok nazwiska trasata uważa się za miejsce płatności. Jeżeli obok nazwiska trasata wymieniono kilka miejsc, czek jest płatny w miejscu wymienionym w pierwszej kolejności,
5) oznaczenie daty i miejsca wystawienia czeku - czek, w którym nie oznaczono miejsca wystawienia, uważa się za wystawiony w miejscu podanym obok nazwiska wystawcy,
6) podpis wystawcy czeku.
9Analogicznie jak w przypadku weksla, obowiązuje zasada samodzielności podpisów. Jeżeli na czeku znajdują się podpisy osób: niezdolnych do zaciągania zobowiązań czekowych, podpisy fałszywe, podpisy osób nieistniejących albo podpisy, które z jakiejkolwiek innej przyczyny nie zobowiązują osób, które czek podpisały lub których nazwiskiem czek został podpisany, nie uchybia to ważności innych podpisów. Takie same reguły obowiązują w zakresie odpowiedzialności wystawcy weksla i czeku (art. 9 pr.weksl. i art. 12 pr.cz.), indosanta (art. 15 pr.weksl. i art. 18 pr.cz.), poręczyciela (art. 32 pr.weksl. i 27 pr.cz.). Podobne zasady obowiązują w zakresie przenoszenia czeku przez indos (art. 11 i nast. pr.weksl. i art. 14 i nast. pr.cz.) oraz legitymacji formalnej (art. 16 pr.weksl. i 19 pr.cz.). Mimo podobieństw konstrukcyjnych weksla i czeku, papiery te wykazują jednak wiele bardzo istotnych różnic. Wynika to przede wszystkim z gospodarczej funkcji czeku. Zasadniczą funkcją czeku jest bowiem nie tyle funkcja kredytowa, lecz funkcja rozliczeniowo-płatnicza w obrocie bezgotówkowym. Dlatego w przeciwieństwie do weksla:
1) czek jest płatny za okazaniem. Wszelką wzmiankę przeciwną uważa się za nienapisaną,
2) czek, przedstawiony do zapłaty przed dniem wskazanym jako data wystawienia, jest płatny w dniu przedstawienia,
3) czek nie pełni funkcji kredytowej, dlatego Prawo czekowe ustanawia stosunkowo krótkie terminy do przedstawienia czeku: a) czek, wystawiony i płatny w tym samym kraju, powinien być przedstawiony do zapłaty w ciągu dni dziesięciu, b) czek, wystawiony w innym kraju niż ten, w którym jest płatny, powinien być przedstawiony w ciągu bądź to dwudziestu, bądź to siedemdziesięciu dni, zależnie od tego, czy miejsce wystawienia i miejsce płatności znajdują się w tej samej, czy w różnych częściach świata,
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz