Poręczenie majątkowe i jego skutki w wypadku niedotrzymania warunków poręczenia-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 462
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Poręczenie majątkowe i jego skutki w wypadku niedotrzymania warunków poręczenia-opracowanie - strona 1 Poręczenie majątkowe i jego skutki w wypadku niedotrzymania warunków poręczenia-opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

Omów poręczenie majątkowe i jego skutki w wypadku niedotrzymania warunków poręczenia. Poręczenie powinno być stosowane gdy jest konieczne, a jednocześnie wystarczające do zapewnienia stawiennictwa oskarżonego na każde wezwanie w toku postępowania oraz lojalnego zachowania się w tym postępowaniu. Realizowane w postaci pieniędzy lub papierów wartościowych to swoista kaucja.
Poręczenie traktuje się jako swoistą umowę, zawieraną między organem procesowym a oskarżonym lub inną osobą (Osobę tą zawiadamia się o każdorazowym wezwaniu oskarżonego do stawiennictwa), określającą warunki zabezpieczenia odpowiedniego, wymaganego prawem zachowania się oskarżonego w procesie, w zamian za pozostawanie na wolności.
O przyjęciu poręczenia jako środka zapobiegawczego wydaje się postanowienie wraz z uzasadnieniem oraz sporządza się protokół. W postanowieniu należy określić wysokość, rodzaj i warunki poręczenia majątkowego, a w szczególności termin złożenia przedmiotu poręczenia, mając na względzie sytuację materialną oskarżonego i składającego poręczenie majątkowe, wysokość wyrządzonej szkody oraz charakter popełnionego czynu
Poręczenie majątkowe w postaci pieniędzy (w walucie krajowej lub zagranicznej), papierów wartościowych (krajowych lub zagranicznych), zastawu (na rzeczach znajdujących się w kraju, a także za granicą, o ile zapewnione są warunki dysponowania przez sąd polski) lub hipoteki może złożyć oskarżony albo inna osoba. W przypadku wpisu hipotecznego, w postanowieniu należy określić nieruchomość która ma być obciążona po uprzednim ustaleniu wartości nieruchomości i sprawdzeniu czy nie jest obciążona długami hipotecznymi.
 Stanowiące przedmiot poręczenia wartości majątkowe lub zobowiązania ulegają (obligatoryjnie) przepadkowi albo ściągnięciu w razie ucieczki lub ukrycia się oskarżonego. Jeśli poręczała za oskarżonego inna osoba, rozstrzygnięcie takie zapada niezależnie od tego czy osoba ta wiedziała o zamiarach oskarżonego i czy mogła zapobiec jego ukryciu się lub ucieczce, o czym należy uprzedzić osobę składającą poręczenie majątkowe. Brak pouczenia nie zezwala na orzeczenie przepadku. W wypadku utrudniania w inny sposób postępowania karnego można (fakultatywnie) orzec przepadek lub ściągnięcie tych wartości.
Ulegające przepadkowi przedmioty poręczenia lub ściągnięte sumy poręczenia majątkowego przekazuje się lub przelewa na rzecz Skarbu Państwa; pokrzywdzony ma wówczas pierwszeństwo zaspokojenia na nich swoich roszczeń wynikających z przestępstwa, jeżeli w inny sposób nie można uzyskać naprawienia szkody.
  Z chwilą ustania poręczenia majątkowego przedmiot poręczenia zwraca się, a sumę poręczenia zwalnia się, pod tym jednak warunkiem, że w razie prawomocnego skazania oskarżonego na karę pozbawienia wolności następuje to z chwilą rozpoczęcia odbywania przez niego kary. W razie nie zgłoszenia się na wezwanie do odbycia kary stosuje się art. 268 § 1, a więc orzeka przepadek lub ściągnięcie wartości albo zobowiązań majątkowych.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz