Populacje i subpopulacje limfocytw

Nasza ocena:

3
Pobrań: 63
Wyświetleń: 735
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Populacje i subpopulacje limfocytw - strona 1 Populacje i subpopulacje limfocytw - strona 2 Populacje i subpopulacje limfocytw - strona 3

Fragment notatki:


11. Populacje i subpopulacje limfocytów - różnicowanie na podstawie cz.CD i profilu cytokin
Limfocyty B - receptory BCR
- cz.MHC klasy I i II
- CD19, CD20, CD21 (CR2), CD22, CD23, CD35 (CR1)
- CD32 (FcγRII)
- CD80, CD86
- w przebiegu odpowiedzi immunologicznej LimB różnicują się w ośrodkach rozmnażania obwodowych narządów limfatycznych w komórki plazmatyczne i komórki pamięci
- można je podzielić na LimB1 i przeważające liczbowo LimB2
- LimB1 podobnie do limfocytów usytuowanych w strefie brzeżnej śledziony uczestniczą w odpowiedzi na tak zwane antygeny grasiczoniezależne
- u dorosłego człowieka LimB1 stanowią około 20% LimB krwi obwodowej i śledziony, ale mogą przeważać wśród LimB śledziony płodowej i krwi pępowinowej
- LimB1 wytwarzają głównie określone przeciwciała klasy IgM
- w trakcie dojrzewania i rekombinacji genów immunoglobulinowych wykorzystują tylko ograniczony zakres segmentów genów V i wykazują ograniczoną zmienność na złączach
- ich geny immunoglobulinowe nie podlegają hipermutacji
- wytwarzane przez nie przeciwciała charakteryzują się małym powinowactwem do antygenów, są za to wielospecyficzne (wiążą się też z komórkami własnymi)
- wytwarzane prze LimB1 autoprzeciwciała niekoniecznie jednak muszą być szkodliwe, uczestniczące w autoagresji Ig należą zazwyczaj bowiem do klasy IgG
- LimB1 uczestniczą głównie w odpowiedzi pierwotnej
- wytwarzane prze nie przeciwciała (nie pobudzone LimB antygenem) należą do pierwszej linii obrony przeciw mikroorganizmom
- LimB1 nie różnicują się w komórki pamięci!
- stanowią pomost między odpornością swoistą i nieswoistą
- LimB2 - standardowe działanie
- subpopulacje wytwarzające TGF-β i Il-10 określane są jako LimBreg (regulatorowe)
Limfocyty T - receptor TCR
- cz.MHC klasy I
- CD2, CD3, CD4, CD5, CD7, CD8,
- CD28 i CD154 (ligand dla CD40)
- tradycyjnie dzieli się je na: pomocnicze LimTh, cytotoksyczne LimTc, regulatorowe LimTreg
- w zależności od różnic w budowie receptor można je również podzielić na LimTαβ i LimTγδ
- w trakcie prezentowania antygenu, CD4 łączy się z cz.MHC II, a CD8 z cz.MHC I
- LimTh mają najczęściej CD4
- LimTc mają najczęściej CD8
- stosunek limfocytów CD4+ do CD8+ we krwi u zdrowego człowieka powinien wynosić 1,3


(…)

…)
- markery charakterystyczne: CD4, CTLA-4, Il-2R, GITR, Foxp3
- zabezpieczenie przed autoreaktywnością - delecja autoreaktywnych LimT w grasicy i LimB w szpiku
- kolejnym zabezpieczeniem LimT którym udało się opuścić grasicę jest stan anergii (dziewiczy LimT rozpoznaje antygen na komórkach prezentujących ale nie otrzymuje kostymulacji)
- oraz zabezpieczenia czynne - aktywność limfocytów Treg…
… subpopulacje LimTreg:
limfocyty T CD4+CD25+ Foxp3+ - rozwijające się już w grasicy i znane jako naturalne Treg, których przeżycie i czynność zależą od Il-2
limfocyty Tr1 - które wydzielają głównie Il-10 i TGF-β
limfocyty Th3 - które wytwarzają głównie związany z błoną TGF-β
- dwie ostatnie populacje określane jako indukowane regulatorowe LimT
- niektóre limfocyty Treg mogą indukować powstawanie…
… receptor TCRγδ
- różnią się nie tylko budową receptora od LimTαβ
- powstają one w grasicy nieco wcześniej
- podczas syntezy ich TCR wykorzystywane są tylko niektóre spośród dostępnych segmentów genów V i J
- rozpoznają one między innymi:
białka szoku cieplnego
tak zwane fosfoantygeny
alkilaminy wytwarzane przez wiele bakterii
cząsteczki MICA i MICB pojawiające się na komórkach zarażonych wirusami…
…, Il-18, Il-21 i Il-15 (stymuluje rozwój w szpiku i umożliwia przeżycie w tkankach i narządach)
- mogą być również aktywowane związkami pochodzenia bakteryjnego za pośrednictwem TLR
- bezpośrednio hamująco na NK działa prostaglandyna PGE2 (wydzielana przez monocyty i makrofagi)
- działanie hamujące ma również kortyzol (hydrokortyzon) hormon steroidowy u człowieka wydzielany przez trombocyty PDGF…
… (po owulacji) oraz doczesna w początkowym okresie ciąży (komórki NK doczesnowe/maciczne o słabych właściwościach cytolitycznych)
- komórki trofoblastu (przyrównanie do przeszczepu semiallogenicznego) bronią się przed komórkami NK doczesnej dzięki ekspresji nieklasycznych cząstek MHC klasy I - HLA-G
- uczestniczą w procesie odrzucania przeszczepu szpiku
- zaangażowane w reakcję GVH (graft versus host)
Komórki…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz