Pomocy pedagogicznej rodzinom dysfunkcjonalnym wychowawczo

Nasza ocena:

3
Pobrań: 84
Wyświetleń: 847
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pomocy pedagogicznej rodzinom dysfunkcjonalnym wychowawczo - strona 1 Pomocy pedagogicznej rodzinom dysfunkcjonalnym wychowawczo - strona 2 Pomocy pedagogicznej rodzinom dysfunkcjonalnym wychowawczo - strona 3

Fragment notatki:

Możliwość stymulacji i pomocy pedagogicznej rodzinom dysfunkcjonalnym wychowawczo. 1.Rodzina jako środowisko wychowawcze. Rodzina ponosi podstawową odpowiedzialność za wychowanie dzieci, za ich karierę szkolną i przygotowanie do samodzielnego życia. To właśnie w rodzinie dokonuje się podstawowy proces kształtowania pojęć moralnych dziecka, jego wrażliwości moralnej i społecznej. Cechy te mają duże znaczenie dla spełnienia zadań wychowawczych przez szkołę oraz inne placówki wychowawcze. Rola rodziny jako środowiska wychowawczego nie ogranicza się do wczesnych lat życia dziecka, trwa aż do osiągnięcia przezeń samodzielności, zdobycia wykształcenia i przysposobienia do zawodu. Bardzo dużego oparcia w rodzinie, wymaga okres dojrzewania, w którym życie psychiczne staje się bardzo intensywne i kształtuje się stosunek do zagadnień i własnego życia. Wielokrotnie zwracano uwagę, że wpływu rodziny na dziecko nie da się zastąpić przez żadne inne formy opieki. O sile oddziaływań rodziny decyduje bowiem podłoże emocjonalne, osobisty stosunek rodziców do dziecka [miłość do własnego dziecka] oraz zaufanie dziecka do rodziców. W realizację zadań wychowawczych oraz do ścisłego współdziałania z rodziną włączone jest środowisko nauczycielskie, które to posiada pełną świadomość wielkiej roli rodziny w rozwoju dziecka. Udział rodziców w życiu szkoły sprzyja temu, że staje się przyjazna dzieciom, a problemy wychowawcze nie urastają do rangi patologii. Rodzice, będący dotychczas jedynymi osobami zaangażowanymi w kształtowanie przyszłości swych dzieci, obecnie dzielą tę odpowiedzialność ze szkołą: rodzice są pierwszymi wychowawcami i nauczycielami dziecka i współpraca ze szkołą, uzgadnianie stanowisk leży w ich interesie, rodzicom zależy na jak najlepszym rozwoju dziecka i ponoszą za nie odpowiedzialność, wszelkie patologie, uzależnienia, agresja wymagają ścisłej współpracy szkoły i domu. Proces budowania współpracy między rodziną a szkołą wymaga jednak lepszego zrozumienia wzajemnych relacji i ról pełnionych przez jego uczestników. Odpowiedzialność za edukację i wychowanie dziecka, w sposób naturalny i niezbywalny przynależna jest rodzicom jednak kluczem do idealnej sytuacji jest wzajemne poszanowanie praw i poczucie odpowiedzialnoś ci. Potrzeba otoczenia dziecka szczególną opieką prawną wyrażona została w naszym kraju poprzez Konwencję Praw Dziecka, która stanowi: we wszystkich działaniach dotyczących dziecka należy kierować się zasadą jego dobra; dziecko jest istotą ludzką, wymagającą poszanowania jej tożsamości, godności i prywatności. Dziecko ma prawo:

(…)

… jej funkcjonowania czyli dysfunkcjonalność. Współzależność między prawidłowym pełnieniem jednej nawet funkcji przez rodzinę, a wydolnością całej rodziny jest faktem potwierdzonym przez badania. Zaistnienie dysfunkcji w rodzinie jest następstwem wielu sytuacji, które niszczą i zakłócają prawidłowe funkcjonowanie rodziny prowadząc do zjawiska patologii: alkoholizm, prostytucja, narkomania, przemoc. Maria Łopatkowa
…. Do nadrzędnych, długookresowych celów polityki prorodzinnej zaliczono tworzenie warunków do pełnego rozwoju poprzez wspomaganie rodzin we wszystkich fazach rozwoju. BIBLIOGRAFIA
T.Pilch, I. Leparczyk - „Pedagogika społeczna” - Warszawa 1995,Wydawnictwo „Żak”
Red.B.Suchodolski - „Pedagogika, podręcznik dla kandydatów na nauczycieli” -PWN, Warszawa 1985
R.Wroczyński - „Wychowanie poza szkołą” - PWS, Warszawa 1968
R.Wroczyński - „Wprowadzenie do pedagogiki społecznej” -PWN, Warszawa 1966
W.Kopaliński - „Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych” - „Muza”S.A. Warszawa 2000
S.Kawula - „Funkcja opiekuńcza współczesnej rodziny” - Białystok 1988
I.Budrewicz - „Społeczne uwarunkowania przestępstw młodocianych mężczyzn przeciwko mieniu” - WSP 1992
A.Kałużny - „Prawa Dziecka - stan prawny i polska rzeczywistość” - Toruń…
… jest bardzo duże wynikające z wielu przyczyn. Najbardziej trudne są sytuacje wiążące się z alkoholizmem, prostytucją, przestępczością, wiążące się z rozbiciem lub rozprzężeniem rodziny; wymagają bowiem szczególnych form opieki nad dzieckiem. Nawet jednak w rodzinach pełnych obserwujemy niewydolność wychowawczą wynikającą z:
trudnej sytuacji materialno-bytowej
niedostatecznego nadzoru nad dziećmi [praca obojga…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz