Religie świata

note /search

Buddyzm- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Religie świata
Pobrań: 406
Wyświetleń: 2275

B u d d y z m Czwarta pod względem liczebności religia. Stanowi 5,7% ludności świata - ok. 309 127 000 Jako religia większości w Japonii (24%), Chinach (18%), Tajlandii (17%), Birma (17%). Symbolami religii są: lotos - szczęśliwy znak narodzenia Buddy koło - symbol nauki Buddy stupa - symbol je...

Hinduizm- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Religie świata
Pobrań: 504
Wyświetleń: 1645

H i n d u i z m 1.nazwa religii: hindu - (średniowieczne słowo perskie ) ; jest określeniem kraju i mieszkańców dorzecza Indusu (…) … Indie i przez wiele dziesiątków lat tam panowali. W sanskrycie, starożytnym świętym języku hindusów, nie ma nawet słowa odpowiadającego hinduizmowi, a to, co Euro...

Katolicyzm- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Religie świata
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1106

K a t o l i c y z m NAZWA WYZNANIA Pojęcie katolicki [ gr. Katholikos - dotyczący wszystkich , obowiązujący powszechnie , wszechogarniający ] zostało użyte po raz pierwszy przez Ojca Kościała św . Ignacego z Antiochii w odniesieniu do założonego przez Jezusa Chrystusa „dla wszystkich” kościoła pows...

Protestantyzm- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Religie świata
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1358

P r o t e s t a n t y z m Nazwa wyznania. Nazwa przyjęta dla Kościołów i wspólnot chrześc. wywodzących się z reformacji XVI w. Do p. zalicza się Kościoły luterańskie (ewangelicko-luterański Kościół), reformowane (ewangelicko-reformowany Kościół), metodystyczne (ewangelicko-metodystyczny Kościół), ...

Starożytne chrześcijaństwo- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Religie świata
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1106

S t a r o ż y t n e c h r z e ś c i j a ń s t w o Różnice między Kościołami i wspólnotami chrześcijańskimi przejawiają się również na obszarze etyki. Jednak w odniesieniu do pewnych ważnych zasad panuje wśród chrześcijan zgoda n p. żeby być uczniem Chrystusa trzeba praktykować miłość bliźniego. Kod...

Judaizm- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Religie świata
Pobrań: 399
Wyświetleń: 2688

J u d a i z m Judaizm jest religią żydowską, którzy tworzą wspólnotę religijną i etniczną, pojmującą siebie jako nasępców biblijnych patriarchów Abrahama, Izaaka i Jakuba. Wyraz j e h u d i oznaczał początkowo tylko członków izraelickiego plemienia Juda, później całej prowincji (królestwa) Judei. S...

Prawosławie- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Religie świata
Pobrań: 357
Wyświetleń: 1988

P r a w o s ł a w i e NAZWA : Prawosławie - inaczej ortodoksja - [orthodoxia „prawidłowe przekonanie” , „prawidłowa wiara”] K.P. jest to ta część Kościoła wschodniego, która w okresie sporów chrystologicznych (IV -V w) pozostała wierna odnośnym uchwałom soborów ekumenicznych . K.P. jest to też ta...