Podstawy programowania obiektowego

note /search

Podstawy programowani Java

 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Podstawy programowania obiektowego
Pobrań: 140
Wyświetleń: 2849

Treść poparta przykładami, rysunkami oraz kodem źródłowym. Tematy zawarte w notatce dotyczące podstaw programowania w Javie: struktura programu, kompilacja i wykonanie, podstawy i typy danych, komentarze, instrukcje językowe, zmienne, deklaracje i przypisania, wprowadzanie danych na ekran, oper...

Argumenty domniemane funkcji I-opracowanie

 • Politechnika Częstochowska
 • Podstawy programowania obiektowego
Pobrań: 21
Wyświetleń: 378

Argumenty domniemane funkcji I Argument domniemany powoduje mo˙zliwo´s´c wywołania funkcji bez okre´slenia warto´sci tego argumentu i przyj˛ecie dla niego pewnej warto´sci domy´slnej 1 / / d e k l a r a c j a f u n k c j i : 2 void fun ( int arg = 22) ; 3 / / . . . 4 / / wywolanie f u n k c j i : 5...

Argumenty domniemane funkcji II-opracowanie

 • Politechnika Częstochowska
 • Podstawy programowania obiektowego
Pobrań: 0
Wyświetleń: 350

Argumenty domniemane funkcji II Jes´li funkcja ma wiele argumentów domniemanych, to musza˛ one znajdowac´ si˛e na ko´ncu listy 1 void fun ( int a , float x = 2 . 2 2 , double y = 1 2 . 2 2 , 2 char zn = 'a' ) ; 3 / / mozliwe wywolania : 4 fun ( 1 0 ) ; 5 fun ( 1 0 , 2 . 5 ) ; 6 fun ( 1 0 , 2 . 5 , ...

Argumenty domniemane funkcji III-opracowanie

 • Politechnika Częstochowska
 • Podstawy programowania obiektowego
Pobrań: 0
Wyświetleń: 273

Argumenty domniemane funkcji I II 1 #include 2 using namespace std ; 34 double stosunek ( double gora , double dol , int skala = 100) ; 56 int main ( ) 7 { 8 double a = 1 0 0 . 0 , b = 1 2 5 . 0 ; 9 10 cout ...

Argumenty nienazwane funkcji-opracowanie

 • Politechnika Częstochowska
 • Podstawy programowania obiektowego
Pobrań: 0
Wyświetleń: 385

Argumenty nienazwane funkcji Argument, który w definicji nie posiada swojej nazwy, nie mo˙ze by´c u˙zywany w tre´sci funkcji, musi by´c jednak u˙zyty w wywołaniu tej funkcji 1 void fun ( int ) 2 { 3 / / t u n i e mozna uzywac p a r ame t r u f o rma l n e g o 4 } 56 / / wywolanie t e j f u n k c j ...

Argumenty z linii wywołania programu I-opracowanie

 • Politechnika Częstochowska
 • Podstawy programowania obiektowego
Pobrań: 0
Wyświetleń: 385

Argumenty z linii wywołania programu I parametry wywołania programu "odbiera" od systemu operacyjnego funkcja main : 1 int main ( int argc , char _ argv [ ] ) 2 / / i n t main ( i n t a rgc , c h a r __ a rgv ) 3 { . . . 4 return 0 ; 5 } argc - licznik argumentów, liczba parametrów wywoła...

Biblioteka wejścia wyjścia II-opracowanie

 • Politechnika Częstochowska
 • Podstawy programowania obiektowego
Pobrań: 0
Wyświetleń: 266

Biblioteka wejścia wyjścia II clear() czy´sci stan strumienia ignore(int n = 1, int delim = EOF) wycia˛ga ze strumienia i ignoruje co najwyz˙ej n znaków do napotkania znaku delim , n - maksymalna liczba znaków do wyodr˛ebnienia i zignorowania w strumieniu. dla strumieni poprzez operator . mo˙zna wy...

Biblioteka wejścia wyjścia V-opracowanie

 • Politechnika Częstochowska
 • Podstawy programowania obiektowego
Pobrań: 0
Wyświetleń: 399

Biblioteka wejścia wyjścia V typy odpowiedzialne za operacje na plikach zdefiniowane sa˛w bibliotece fstream (pochodna klasy iostream u˙zywana dla plików traktowanych zarówno jako plik wej´sciowy, jak i wyj´sciowy) do ka˙zdego programu, w którym korzysta si˛e z obsługi plików, udoste˛pnianej przez ...

Biblioteka wejścia wyjścia VI-opracowanie

 • Politechnika Częstochowska
 • Podstawy programowania obiektowego
Pobrań: 0
Wyświetleń: 329

Biblioteka wejścia wyjścia VI open(const char * s, ios::openmode mode) otwiera plik, którego nazwa˛ jest s , mode oznacza tryb otwarcia pliku, domy´slnie plik jest otwierany tekstowo, a jego zawarto´s´c jest kasowana przed zapisem, je˙zeli plik nie istnieje, zostaje utworzony; najwa˙zniejsze tryby ...

Biblioteka wejścia wyjścia X-opracowanie

 • Politechnika Częstochowska
 • Podstawy programowania obiektowego
Pobrań: 0
Wyświetleń: 294

Biblioteka wejścia wyjścia X dla wszystkich strumieni plikowych została zdefiniowana funkcja: bool eof(); zwraca wartos´c´ t rue jez˙eli przy operacji na pliku został osia˛gnie˛ty koniec pliku (EOF) operator ! zastosowany wobec strumieni plikowych ma identyczne zastosowanie jak dla pozostałych stru...