Historia uzbrojeń

note /search

Historia miecza - wykład

  • Uniwersytet Warszawski
  • Historia uzbrojeń
Pobrań: 35
Wyświetleń: 714

Młody Technik Historia miecza Marzec 2001 Weszliśmy w XXI wiek, nieomal, co dzień dowiadujemy się o technicznych nowościach i coraz bardziej skomplikowanych i śmiałych technologiach. Wszystkie one mają za zadanie usprawnienie naszego życia, aby stało się ono wygodne i bezpieczne. Prawie wszyst...

Zbroje husarskie - wykład

  • Uniwersytet Warszawski
  • Historia uzbrojeń
Pobrań: 14
Wyświetleń: 672

Zbigniew Bocheński ZE STUDIÓW NAD POLSKĄ ZBROJĄ HUSARSKĄ Zagadnienie polskiej zbroi husarskiej, tak na pozór oczywiste, kryje pomimo wszystko, co juŜ na ten temat wiadomo, wiele jeszcze zagadek i niejasności. Jej geneza przedstawia się jako zjawisko dość skomplikowane, będące wynikiem oddział...

Piractwo słowiańskie na Baltyku do 1184 roku - wykład

  • Uniwersytet Warszawski
  • Historia uzbrojeń
Pobrań: 14
Wyświetleń: 434

ARTYKU£Y MARIUSZ ¯U£AWNIK PIRACTWO S£OWIAÑSKIE NA BA£TYKU DO 1184 ROKU* WPROWADZENIE S³owianie Zachodni stosunkowo póŸno ukazali siê na arenie dziejowej Œredniowiecza. Niemniej jednak odegrali oni bardzo wa¿n¹ rolê w polityce takich pañstw jak Cesarstwo Niemieckie, Dania czy Polska. Trwaj¹ce ...

Skrzydła husarskie - wykład

  • Uniwersytet Warszawski
  • Historia uzbrojeń
Pobrań: 0
Wyświetleń: 609

SKRZYDŁA (opracował Radosław Sikora) skrzydła.zip do pobrania JakŜe tu pisać o husarii, nie wspominając o husarskich skrzydłach? Wokół nich narosło mnóstwo pytań i kontrowersji. Historycy juŜ od XIX w. próbują z lepszym czy gorszym rezultatem dojść do tego od kiedy, jak powszechnie i jak długo...