Fizyka - strona 96

note /search

Fizyka - Analiza wymiarowa

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Fizyka
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1148

Analiza wymiarowa To postępowanie polega, w pierwszym kroku, na sformułowaniu uogólnionego związku Foporu ~ Ax  ρ y vz gdzie  x ,  y ,  z  są nieznanymi wykładnikami potęgi. Teraz sprawdzamy wymiar po obu stronach  równania. Wyrażamy wymiar przez podstawowe wielkości: masę, długość i czas. Otrzymuj...

Badanie drgań relaksacyjnych - teoria i zadania 1

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Fizyka
Pobrań: 49
Wyświetleń: 959

Temat : Badanie drgań relaksacyjnych Uwagi : Ocena :                                              Badanie drgań relaksacyjnych Teoria:          Drganiami relaksacyjnymi nazywamy drgania układu (mechanicznego, cieplnego,  elektrycznego) zdolnego do określonych drgań własnych, poddanego działaniu sta...

Fizyka - Badanie elektrolitów - stała Faradaya

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Fizyka
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1260

Temat: Badanie elektrolitów. 1 Wstęp teoretyczny Pierwsze   prawo   Faradaya   stwierdza,   że   masa   m   dowolnej   substancji   wydzielonej   na  katodzie podczas elektrolizy jest proporcjonalna do całkowitego ładunku elektrycznego  Q , ja...

Badanie polaryzacji światła - teoria

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Fizyka
Pobrań: 21
Wyświetleń: 350

Temat   : Ba d a n i e   p ol ar yz a cj i   świa t ł a U wa g i   : O c en a   : I. Wstęp Świ at ło   zaz wycz a j   jest   f al ą   b ard zo   zło żo n ą ,   po ni e a ż   wyst ę p j ą   ró wn o cz e ś ni e   f al e   o   różn yc h   dłu g o śc ia c h,   a   drg a ni a   zac h o dz ą   we   ws z ...

Badanie promieniowania laserowego - POMIAR STAŁEJ SIATKI DYFRAKCYJNEJ ...

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Fizyka
Pobrań: 49
Wyświetleń: 658

Temat ćwiczenia:  Badanie promieniowania laserowego. Uwagi: Ocena: ĆWICZENIE 13A       POMIAR STAŁEJ SIATKI DYFRAKCYJNEJ I SZEROKOŚCI SZCZELINY. Przebieg ćwiczenia ; 1. Na ławie optycznej pomiędzy laserem i ekranem ustawić siatkę  dyfrakcyjną. 2. Zmierzyć odległość ( y ) siatki od ekranu . 3. Zmier...

Badanie ruchu obrotowego bryły sztywnej - teoria

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Fizyka
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1253

Temat: Badanie ruchu obrotowego bryły sztywnej. 1 Wstęp teoretyczny Ruch  obrotowy bryły  sztywnej  jest  determinowany przez  działające  na  nią  momenty sił  zewnętrznych.   Pr...

Badanie własnosci ruchu harmonicznego

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Fizyka
Pobrań: 77
Wyświetleń: 490

BADANIE  WŁASNOŚCI  RUCHU  HARMONICZNEGO 1. CEL ĆWICZENIA: Ruch harmoniczny – ruch, w którym średnie położenie drgającego punktu nie zmienia się w  czasie. Przedstawiany jako ruch rzutu punktu poruszającego się ruchem 

Badanie wpływu temperatury na przewodnictwo elektryczne

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Fizyka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 399

Te ma t   : B ad a n i e   wp ł ywu   t emp era t u ry n a   prz ewo d n i ct wo   ele kt r yc zn e  ciał   st ał yc h U wa g i   : O c en a   : 1. Teoria.   Met al e   są   prze wo d n i k am i   pr ąd u.   Ch ara kt er yz u j ą   się   prze wo d n ic t wam i   rzę du 10 6  -  10 8  ( Ωm)-1. W  iz...

Badanie zależności temperatury wrzenia cieczy

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Fizyka
Pobrań: 42
Wyświetleń: 784

Ćwiczenie nr. 10 SRAWOZDANIE Z LABORATORIUM FIZYKI Badanie zależności temperatury wrzenia cieczy od ciśnienia. Wyznaczanie  wilgotności względnej powietrza. Przy wyznaczaniu temperatury posługujemy się obecnie skalą 

Badanie zaleśności temperatury wrzenia cieczy od ciśnienia.

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Fizyka
Pobrań: 28
Wyświetleń: 504

BADANIE ZALEŻNOŚCI TEMPERATURY WRZENIA OD CIŚNIENIA.  WYZNACZANIE WILGOTNOŚCI WZGLĘDNEJ POWIETRZA. 1. CEL  ĆWICZENIA. Parowanie – zjawisko przechodzenia substancji ze stanu ciekłego w stan lotny  odbywające się na powierzchni cieczy. Wrzenie – proces zamiany cieczy w gaz odbywający się przy danej t...