Badanie polaryzacji światła - teoria

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 350
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Badanie polaryzacji światła - teoria - strona 1 Badanie polaryzacji światła - teoria - strona 2

Fragment notatki:

Temat   : Ba d a n i e   p ol ar yz a cj i   świa t ł a U wa g i   : O c en a   : I. Wstęp Świ at ło   zaz wycz a j   jest   f al ą   b ard zo   zło żo n ą ,   po ni e a ż   wyst ę p j ą   ró wn o cz e ś ni e   f al e   o   różn yc h   dłu g o śc ia c h,   a   drg a ni a   zac h o dz ą   we   ws z ys t k ich   pła sz cz yz n a c h  przec h o dz ą c yc h   prze z   kier un e k   rozch o dz e n i a   się.   Jeż el i   drga n i a   zost a n ą  up or za dk o wa n e   t ak ,   a b y   od b ywa ł y   się   w  je dn e j   pła sz cz yź n i e,   t o   mówimy,   że   ś wi at ło  jest   spo la ryz o wa n e   linio wo .   Pł as zcz yz n ę   p ol ar yz a cj i   st a no wi   pła sz cz yz n a  prost o p a d ł a   d o   t ej,   w  kt órej   zac h o dz ą   drg an i a.   P ol ar yz a cj ę   świa t ł a   moż na   uz ys k ać   prz ez   od bi ci e   lub   wi el okr ot n e   zał am an i e   oraz   po d wó j n e   załam a ni e . Ś wa t ł o   zos t a je   całk o wic ie   sp ol ar yz o wa n e   lini o wo   przy   od b ic iu   od   po wi er zc hi   ciał   prz ezroc zyst yc h ,   gd y   kąt   mied z y   promi en ie m   o d bi t ym   i  załam a n ym   wyn o s i   90 o.   W   t ym   prz yp a d k u   mię dz y   kąt em   pa d a n i a   αB, przy którym nasępuje  zupełna  polaryzacja,  a współczynnikiem  załam a ni a   n   da n e g o   ciała   zac ho d zi   z wi ąz ek     :                                                         n tg B B o B B = = − = sin sin sin sin( ) α β α α α 90 Ką t   pa d a n i a     αB nazywamy kątem całkowitej  polaryzacji lub kątem Brewstera.  Promi eń   od bi t y   jest   spo lar yz o wa n y   w  pła szc zyź ni e   pa d a n i a,   a   promi eń   zał ama n y  spo la ryz o wa n y   jes t   t ylk o   części o wo   w  pł as zcz yź ni e   pr ost op a d ł e j   do   pła sz cz yz n y  pa d a n i a.   Chcą c   uz ys k ać   całk o wit ą   p ol ar yz a cj ę   ś wi at ła   załam a n e g o   t rzeb a  prze p uś ci ć   je   prze z   wie le   równ ol e g ł yc h   płyt ek . Urzą dz e ni a   służą ce   do   określ a ni a   st o p ni a   p ol ar yz a cj i   świa t ł a   n az ywa j ą   się  ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz