Giełda papierów wartościowych

note /search

Akcje - wykład

 • Uniwersytet Gdański
 • Giełda papierów wartościowych
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1372

Cena emisyjna akcji: Cena pierwotna, cena w chwili emisji akcji. Cena rynkowa akcji: Aktualna cena kształtowana przez rynek na podstawie popytu i podaży. Rodzaje akcji: ze względu na formę: Akcje materialne (papierowe) Akcje Niematerialne (wirtualne, jako zapis komputerowy) Akcje w formie materi...

Linia oporu i linia wspierająca - opracowanie

 • Uniwersytet Gdański
 • Giełda papierów wartościowych
Pobrań: 14
Wyświetleń: 560

Linia oporu i linia wspierająca Czyli po prostu kanał trendu. Przebicie kursu przez linie oporu jest wskazówką do inwestowania, ponieważ kurs przebił granicę, która wcześniej była nieosiągalna. Spadek poniżej linii wsparcia jest wskazówką do wycofania się. Gdy kurs przekracza wyznaczoną granicę, n...

Obligacja - wykład

 • Uniwersytet Gdański
 • Giełda papierów wartościowych
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1400

Obligacja  jest papierem wartościowym emitowanym w serii, w którym emitent stwierdza, że jest dłużnikiem właściciela obligacji (obligariusza) i zobowiązuje się wobec niego do spełnienia określonego świadczenia, które może mieć charakter pieniężny lub niepieniężny. Emitent obligacji odpowiada całym ...

Wykład o obligacjach

 • Uniwersytet Gdański
 • Giełda papierów wartościowych
Pobrań: 7
Wyświetleń: 770

OBLIGACJE Jest to papier wartościowy poświadczający wierzytelność, czyli zobowiązanie dłużne wobec właściciela na określoną sumę, z zobowiązaniem do wypłacenia w określonym terminie. Są to papiery wierzytelnościowe Mogą być na okaziciela lub imienne W obrocie od 1995 roku Wartość nominalna - St...

Papier wartościowy - wykład

 • Uniwersytet Gdański
 • Giełda papierów wartościowych
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1323

Akcja to papier wartościowy, oznaczający prawo do współwłasności firmy, która ją wyemitowała, czyli spółki akcyjnej. Akcja zalicza się do grupy papierów udziałowych - stwierdza ona udział w spółce akcyjnej. Jest to papier o zmiennym dochodzie. Osoba(podmiot) nabywający akcje danej spółki staje s...

Pojęcie i organy giełdy - opracowanie

 • Uniwersytet Gdański
 • Giełda papierów wartościowych
Pobrań: 336
Wyświetleń: 2891

Pojęcie i organy giełdy Giełda papierów wartościowych jest podstawowym elementem współczesnych rynków kapitałowych. Pełni ważną rolę w mobilizacji kapitału, jego transformacji i wycenie. Definicja według Dorosza i Puławskiego: giełdą papierów wartościowych są regularne, odbywające się w określonym ...

Rynek papierów wartościowych - wykład

 • Uniwersytet Gdański
 • Giełda papierów wartościowych
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1449

Rynek papierów wartościowych XVI w pierwsza europejska giełda - Antwerpia XVII - najepiej prosperująca gospodarka w europie - Holandia To nie holendrzy wymyślili banki, księgowośc, spółki akcyjne, weksele - ale oni je zintegrowali i zapewnili bezpieczny fundamet w postaci gospodarki kupieckiej. ...

Typowi uczestnicy giełdy - wykład

 • Uniwersytet Gdański
 • Giełda papierów wartościowych
Pobrań: 28
Wyświetleń: 903

Typowi uczestnicy giełdy: Pośrednicy Samodzielni uczestnicy giełdy Urzędnicy Goście Pośrednicy: Zawierają transakcje w imieniu zleceniodawców. Samodzielni uczestnicy giełdy zawierają transakcje we własnym imieniu. ich rolą jest maksymalizacja obrotów na giełdzie Grają na własny rachunek grają we...

Wskaźnik ROC i RSI - wykład

 • Uniwersytet Gdański
 • Giełda papierów wartościowych
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1050

Wskaźnik ROC : Wskaźnik ROC nadaje się do przewidywań krótko- i średnioterminowych. sygnałem do kupna (K) jest sytuacja, gdy następuje przecięcie od dołu niemalejącej linii Signal (pomarańczowa linia) przez wskaźnik ROC (niebieska linia), zaś sygnałem do sprzedaży (S) jest sytuacja, gdy następuje ...

Wstęga Bollingera - wykład

 • Uniwersytet Gdański
 • Giełda papierów wartościowych
Pobrań: 28
Wyświetleń: 924

Wstęga Bollingera Powstała ona na podstawie obserwacji, że zmienność cen jest dynamiczna, a nie statyczna. Zadaniem wstęg jest określanie względnych dołków i szczytów cenowych. Czyli według definicji cena osiąga szczyt przy górnej wstędze, a dołek przy dolnej. Gdy cena jest u szczytu, akcje warto s...