Chemia wody

note /search

Eutrofizacja wód - chemia wody

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Chemia wody
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1750

Eutrofizacja wód Eutrofizacja - proces wzbogacania zbiorników wodnych w substancje pokarmowe (nutrienty, biogeny), jest to wzrost trofii, czyli żyzności wód. Dotyczy to nie tylko zbiorników wodnych ale również cieków. Biorąc pod uwagę geol...

Chemia wody-opracowanie zagadnień

 • Politechnika Wrocławska
 • Chemia wody
Pobrań: 469
Wyświetleń: 1855

CHEMIA WODY 1. Rola wody w tworzeniu klimatu ziemskiego. 2. Ziemski cykl hydrologiczny 3. Zasoby wodne Polski 4. Budowa cząsteczki wody, moment dipolowy, wiązania wodorowe 5. Stany skupienia wody, struktura wody ciekłej, pary, lodu. 6. ...

Chemia wody egzamin

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Chemia wody
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1316

1 . Zasoby wodne Polski Polska jest krajem w którym zasoby wodne są mniejsze niż w innych państwach europejskich. Zasoby wodne wynikają z tak zwanego bilansu wodnego na który składają się przychody i rozchody wody. Na przychód wpływają opady atmosferyczne i dopływy wód z zagranicy oraz wody zgrom...

Zaopatrzenie w wodę

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Chemia wody
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1169

Zaopatrzenie w wodę Zasoby wodne Polski Rok średni Rok suchy km 3 /rok Odpływ rzeczny 60 30 Zasoby nienaruszalne 23 23 Zasoby do wykorzystania 37 7 Pobór wody w 2000 roku km 3 /rok deficyt w roku suchym Ogółem 11 (100 %) 4 w tym: z wód powierzchniowych 9,2 (84 %) z wód podziemn...

Zanieczyszczenie wód ropą naftową

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Chemia wody
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1211

Zanieczyszczenie wód ropą naftową i jej pochodnymi Stopień zmian i degradacji warunków przyrodniczych wywołanych przez substancje ropopochodne (węglowodorowe) jest ściśle skorelowany z poziomem potencjału procesu urbanizacyjnego. Nasilenie się procesów urbanizacyjnych wiąże się z rozwojem przemys...

Właściwości fizyczne wody - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Chemia wody
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1099

Właściwości fizyczne wody: stała dielektryczna, gęstość, ciepło właściwe, przewodnictwo cieplne, napięcie powierzchniowe, konduktywność, absorpcja promieniowania świetlnego Stała dielektryczna - wskazuje ona ile razy wzajemne oddziaływanie między dwoma ładunkami e1 i e2 w danym ośrodku jest słabsze...

Kształtowanie się składu wód od opadowych do podziemnych - omówienie...

 • Politechnika Wrocławska
 • Chemia wody
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1981

Kształtowanie się składu wód od opadowych do podziemnych Wody opadowe - powstają w atmosferze w wyniki skraplania pary; ich charakter i skład zależy od czystości atmosfery; zależy też od wielkości opadów, kierunku wiatru, wysokości chmur, rodzaju opadów; zawierają znaczne ilości: tlenu, azotu, dwut...

Właściwości chemiczne wody - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Chemia wody
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1687

Właściwości chemiczne wody: dysocjacja, iloczyn jonowy, odczyn, izotopia, buforowość, twardość wody Dysocjacja - rozpad cząsteczki na dwie lub kilka części prostych, czyli cząsteczki obojętne lub jony. Dysocjacja termiczna - na skutek podwyż...

Wykres fazowy wody - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Chemia wody
Pobrań: 147
Wyświetleń: 3647

Wykres fazowy wody, zjawiska związane z przejściami fazowymi Przemiana fazy ciekłej w parę= parowanie ( na powierzchni cieczy); wrzenia (w całej objętości cieczy). Przemiana fazy stałej w parę= sublimacja, pary w ciecz = skraplanie lub kondensacja, a cieczy w ciało stałe = krzepnięcie lub krystali...

Budowa cząsteczki wody - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Chemia wody
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1897

Budowa cząsteczki wody, moment dipolowy, wiązania wodorowe Budowa cząsteczki wody - woda składa się z wodoru i tlenu - H­2O; kształt cząsteczki wody odpowiada trójkątowi, gdzie w jednym wierzchołku znajduje się atom tlenu a pozostałych dwóch atomy wodoru, tworzą one kąt 1,82 rad. W cząsteczce wody ...