Chemia środowiska - strona 10

Prezentacja - polichlorowane terfenyle i naftaleny

 • Uniwersytet Gdański
 • Chemia środowiska
Pobrań: 91
Wyświetleń: 966

    Są to pochodne naftalenu gdzie w miejsce  wodoru wstawiono atom bądź atomy chloru.      Polichlorowane naftaleny  Chloronaftaleny  Chlorowane naftaleny        Ogólny wzór sumaryczny chloronaftalenów:  C10H8−nCln  gdzie n wynosi od 1 do 8.        Numeracja atomów C rozpoczyna się zawsze od pozyc...

Etapy procesu analitycznego

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Izabela Krasińska
 • Chemia środowiska
Pobrań: 21
Wyświetleń: 518

Chemia środ lab.1    1.  Podział zw na zakresy stężeń(ślady, mikro, ultra) zakresy.  2.  Próbka reprezentatywna  3.  Schemat od pobierania próbki do jaj analizowania  4.  Analit-  5.  Matryca  6.  Błędy w toku analitycznym  7.  Jednostki do zamiany ppm na mg/g itp.  8.  Próbka analitycza  ...

Metody ASA, ESA, ICP-ESA

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Izabela Krasińska
 • Chemia środowiska
Pobrań: 14
Wyświetleń: 490

Chemia środ lab.3  1.  Plazma, jak powstaje, reakcje w plazmie,  2.  Schemat palnika, elementy aparatury  3.  Poj. Dokładność  4.  Prawo L-B  5.  Limity detekcji jednostki  6.  Rozwinięcie skrótów   7.  Schemat aparatury da ASA  8.  Przedzialy temp...

Metody badań odpadów

 • Uniwersytet Gdański
 • Chemia środowiska
Pobrań: 14
Wyświetleń: 805

WYKŁAD V Metody badań odpadów  Rodzaje próbek:  1.   Próbka  część materiału, który podlega bezpośrednio badaniu ze względu na daną cechę i na podstawie  którego orzeka się o kształtowaniu się wartości tej cechy w całym materiale;  2.   Próbka reprezentatywna  – próbka, której struktura pod względe...

Materiały na zaliczenie - poziom ADI

 • Uniwersytet Gdański
 • mgr Anna Krasińska
 • Chemia środowiska
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1155

DOPUSZCZALE DZIENNE SPOŻYCIE - ADI   to ilość danej substancji wyrażona na kg masy ciała na dzień, która może być pobierana w ciągu całego życia nie  powodując ryzyka zagrożenia zdrowia. ADI jest wyznaczane, po zastosowaniu odpowiednich współczynników  bezpieczeństwa, na postawie poziomu NOEL (non-...

Akredytacja laboratorium chemicznego - wykład

 • Uniwersytet Gdański
 • Chemia środowiska
Pobrań: 14
Wyświetleń: 595

AKREDYTACJA LABORATORIUM CHEMICZNEGO    Zakres akredytacji laboratorium stanowi formalne stwierdzenie obszaru  działalności  w jakim udzielono danemu laboratorium akredytacji, winien on być  określony dokładnie i jednoznacznie. Zainteresowane ...

Audyt laboratorium - wykład

 • Uniwersytet Gdański
 • Chemia środowiska
Pobrań: 0
Wyświetleń: 665

Audyt laboratorium   Audyt jakości  jest okresowym sprawdzianem, czy laboratorium pracuje  zgodnie ze swoim własnym systemem jakości i czy system ten jest skuteczny,  wdrożony i przestrzegany. Przegląd jakości jest to okresowe badanie systemu  jakości w celu upewnienia się, że spełnia on potrzeby l...

Bakterie środowiskowe a metale ciężkie - wykład

 • Uniwersytet Gdański
 • Chemia środowiska
Pobrań: 28
Wyświetleń: 847

BAKTERIE ŚRODOWISKOWE A METALE CIĘŻKIE      Ważną funkcję  w kompleksowaniu metali w glebie  pełnią jej składniki  organiczne, głównie wielkocząsteczkowe składniki humusu oraz niskocząsteczkowe  związki o silnych właściwościach chelatowych, jak aminokwasy i kwasy organiczne.  Związane z gliną i fra...

Charakterystyka wybranych pierwiastków śladowych - wykład

 • Uniwersytet Gdański
 • Chemia środowiska
Pobrań: 84
Wyświetleń: 721

Sód  jest głównym składnikiem płynu pozakomórkowego, który reguluje  ciśnienie osmotyczne i równowagę kwasowo-zasadową. Organizm pobiera  całą ilość sodu dostarczaną z pożywieniem, przy czym nadmiar jest  wydalany .  Niedobory sodu  pojawiają się przy nieprawidłowej pracy nerek,  podczas   wysiłku ...

Hydrosfera, gleba i piaski - wykład

 • Uniwersytet Gdański
 • Chemia środowiska
Pobrań: 56
Wyświetleń: 784

HYDROSFERA  GLEBA I PIASKI                                                                        Procesy fizykochemiczne odpowiedzialne za  transport zanieczyszczeń w środowisku wodnym:      • parowanie  • sedymentacja  • adsorpcja  • absorpcja  • koagulacja   • flokulacja  •   Parowanie  - przemi...