Polskie prawo ochrony środowiska-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1253
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Polskie prawo ochrony środowiska-opracowanie - strona 1 Polskie prawo ochrony środowiska-opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

Polskie prawo ochrony środowiska
W II RP pojawiła się już w 1919 roku Państwowa Zasadnicza Ustawa Sanitarna, określająca
podstawowe zasady ochrony środowiska i korzystania z jego dóbr. Dwa lata później powołano do życia Państwowy Zakład Higieny, funkcjonujący do dziś, a w latach następnych ukazało
się w randze rozporządzenia prezydenta RP prawo przemysłowe (1927), akt prawny bardziej
postępowy z punktu widzenia ochrony środowiska, niż obecnie obowiązująca ustawa o
działalności gospodarczej. W tym samym roku wydanych zostało jeszcze szereg innych
rozporządzeń Prezydenta RP, a wśród nich rozporządzenie o zwalczaniu zaraźliwych chorób
zwierzęcych, będące do dziś aktualną podstawą prawną do sprawowania nadzoru
sanitarnoweterynaryjnego.
W wyniku pojawienia się dawniej nie znanych problemów ekologicznych, Sejm uchwalił
ustawy o zupełnie nowych treściach normatywnych, jak np.
- ustawa o prawie geologicznym (1960),
- ustawa o substancjach trujących (1963)
- ustawa o ochronie powietrza atmosferycznego (1966).
Charakterystyczną cechą rozwoju prawodawstwa ochrony środowiska z okresu przed
ogłoszeniem raportu U Thanta (1969), było koncentrowanie się na poszczególnych
komponentach środowiska, lub wybranych aspektach jego ochrony. Raport uświadomił
konieczność zupełnie nowego, kompleksowego podejścia do problemów ochrony środowiska. Z
tych potrzeb zrodziła się również w Polsce legislacyjna koncepcja, całościowego ujęcia
podstawowej problematyki prawnej ochrony środowiska, która znalazła swój wyraz w ustawie z
dnia 31 stycznia 1980 roku „O ochronie i kształtowaniu środowiska” (dalej w tekście określanej
skrótowo przez ”uoś”). Od dnia wejścia w życie tej ustawy możemy mówić, nie jak dotychczas o
prawnych podstawach ochrony środowiska w Polsce, lecz o istnieniu polskiego prawa ochrony
środowiska. Z ważniejszych, przyjętych przez Sejm w ostatnich kilkunastu latach, regulacji
prawnych dotyczących ochrony środowiska wymienić można ustawy:
- 1991 - O Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz. U. 91.77.335),
- 1994 - Lasy (Dz. U. 94.79.363)
- Badania i pomiary czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U.
95.2.4)
- 1995 - Ochrona gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. 95.16.78)
- 1996 - Utrzymanie czystości i porządku w gminach (Dz. U. 96.132.622)
- 1997 - Odpady (Dz. U. 97.96.592)
- Klasyfikacja odpadów (Dz. U. 97.162.1135).
Uwzględnienie w ogólnej strategii firmy działań mających na celu ochronę środowiska będzie
zatem jednym z zasadniczych uwarunkowań dla rozwoju firmy. W sprawach dotyczących
środowiska nie wystarczają zatem strategie pasywne, sprowadzające się do wybiórczego
przestrzegania tylko koniecznych przepisów, a nawet godzenia się na płacenie kar za zatruwanie
środowiska. Nie gwarantują przedsiębiorstwu pomyślnej przyszłości również
strategie defensywne, polegające na wycofaniu z rynku wyrobów zagrażających środowisku i
rezygnacji z technologii nie spełniających wymogów ekologicznych. Dla wszystkich
przedsiębiorstw, które poważnie myślą o swojej ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz