polski system oswiaty-notatki z wykładów

Nasza ocena:

5
Pobrań: 259
Wyświetleń: 4746
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
polski system oswiaty-notatki z wykładów - strona 1 polski system oswiaty-notatki z wykładów - strona 2 polski system oswiaty-notatki z wykładów - strona 3

Fragment notatki:

W treści notatki można znaleźć między innymi: prawne podstawy systemu oświaty, organy zajmujące się oświatą, MEN, Ministerstwo Nauk i Szkolnictwa Wyższego, Rada Główna Szkolnictwa Wyższego, charakterystyka edukacji przedszkolnej, kształcenie obowiązkowe, klasa zerowa, szkoła podstawowa, gimnazjum, nauczanie zintegrowane, wymiar zajęć, programy i treści nauczania, ocena, promocja, kwalifikacje, szkolnictwo średnie I stopnia, szkolnictwo średnie II stopnia, rodzaje kształcenia tryb zaoczny, wieczorowy, uzupełniające Liceum Ogólnokształcące, Technikum uzupełniające, szkoła zawodowa, egzamin maturalny, egzamin zawodowy, rodzaje uczelni wyższych, warunki przyjęcia, kwalifikacje. Ponadto w notatce: kształcenie specjalne, reformy, priorytety w edukacji, nauczyciele, Karta Nauczyciela.

ZGADNIENIE 2
W 1994 r. system zaczął się zmieniać. Funkcjonowanie na podstawie:
Ustawa o Szkolnictwie Oświaty,
Ustawa o Szkolnictwie Wyższym.
2006 r. - liczba dzieci w wieku obowiązku szkolnego (prawie 5 min dzieci) 13% ogółu ludzkości. Język nauczania - Polski. 1. 5. V. 2006 r. - dwa odrębne ministerstwa:
- MEN,
- Ministerstwo Nauk i szkolnictwa Wyższego (administracja i finanse edukacji) Większość środków finansowych pochodzi z budżety państwa. Sprawy administracyjne i organizacyjne oraz decyzje dotyczącą wykorzystania środków finansowych przez szkoły są przedmiotem konsultacji pomiędzy szkołą i organem prowadzącym szkołę, tj. gminą lub powiatem. 2. Udział pedagogiczny
Bezpośrednio Minister Edukacji, a w jego imieniu zadania w tym zakresie wykorzystują kuratoria oświaty
Istotną funkcja doradczą przy tworzeniu polityki szkolnictwa wyższego w Polsce pełni Rada Główna Szkolnictwa Wyższego.
EDUKACJA PRZEDSZKOLNA
Pierwszy szczebel systemu oświaty obejmuje dzieci w wieku 3-6 lat.
Od roku 2004/2005 w wieku 6 lat obowiązkowo kończą klasę zerową.
Rodzice dzieci pozostających w przedszkolu dłużej niż 5 godzin płacą za dłuższy czas pobytu i dodatkowe zajęcia.
KSZTAŁCENIE OBOWIĄZKOWE
KLASA ZEROWA
Wiek 6 lat
SZKOŁA PODSTAWOWA
Wiek 7- 13 lat etap I - nauczanie zintegrowane 7 lat
etap II - nauczanie przedmiotowe 10-13 lat
GIMNAZJUM (3 LETNIA SZKOŁA PODSTAWOWA, SZKOŁA ŚREDNIA I STOPNIA)
Wiek 13 - 16 lat etap III - nauczanie przedmiotowe
Nauczanie zintegrowane - nauczyciel sam ustala formę i temat zajęć; przerwę (gdy dzieci są zmęczone). Pełna dowolność. Dostosowanie się do potrzeb dziecka. Odejście od ocen, zastąpienie ich symbolami „chmurka", „piorun" itp. Ocena opisowa na semestr i koniec roku. Wszyscy otrzymują promocję do następnej klasy. Nauczanie przedmiotowe - po zakończeniu 6 klasy test. (pierwszy test 2002 r.). Gimnazjum - obowiązkowa rejonizacja przy zapisie; test po gimnazjum. Kryteria przyjęć.
Kształcenie bezpłatne,
Wiek 6 lat w roku kalendarzowym, w którym kończy się nauka w przypadku klasy zerowej oraz 7 lat szkoła podstawowa,
Przyjęcie ucznia do gimnazjum odbywa się na podstawie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej (wymagane jest również przystąpienie do zewnętrznego sprawdzianu po 6 klasie szkoły podstawowej)
Rodzice mają obowiązek zapisać dziecko do szkoły lub w przypadku klasy zerowej przedszkola najbliżej usytuowanego miejscu zamieszkania.
Wymiar zajęć.
Rok szkolny trwa ok. 185 dni, podzielony na II semestry.
Lekcje przedmiotów obowiązkowe (max. 23 lekcje po 45 minut na I etapie oraz max. 28 i 31 lekcji na II i III etapie).
Pięć dni w tygodniu.
Większość klas (podział uczniów na klasy)


(…)

… 3-4 lata kończą się uzyskaniem dyplomu kwalifikacji zawodowych i tytułu zawodowego licencjata, inżyniera, który uprawnia do podjęcia pracy lub kontynuowania nauki na studiach II stopnia i uzyskania tytułu magistra lub mgr inż.
Jednolite magisterskie 4/5-6 lat(uniwersytety, akademie, uczelnie)
Studia doktoranckie - dla osób z tytułem magistra (41ata)
W roku 2006/2007 w Polsce istniało 448 uczelni…
… wszystkich przedmiotów uczy jeden nauczyciel.
Od IV klasy lekcje prowadzą nauczyciele poszczególnych przedmiotów.
Programy i treści nauczania.
Programy takie same dla wszystkich uczniów.
Szkoły mogą opracować własne programy nauczania oparte na podstawie programowej i przedłożyć je Ministerstwu do zatwierdzenia.
Ocena, promocja, kwalifikacje.
W ramach kształcenia obowiązek obejmuje następujące ujednolicone sprawdziany…
…) włącznie z liczbą punktów uzyskanych z egzaminu gimnazjalnego; szczegółowe zasady przyjęć są określone przez poszczególne szkoły ponadgimnazjalne.
Program, treści nauczania => na poziomie szkoły średniej obowiązuje nauczanie przedmiotowe ścieżek pomiędzy przedmiotami. MEN określa podstawę programową kształcenia ogólnego dla każdego rodzaju szkoły.
Uczniowie L.O. , L.O. profilowanego i technikum…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz