Polityka zatrudienia

Nasza ocena:

5
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1337
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Polityka zatrudienia - strona 1 Polityka zatrudienia - strona 2 Polityka zatrudienia - strona 3

Fragment notatki:


POJĘCIE I ISTOTA POLITYKI ZATRUDNIENIA W literaturze spotyka się różne definicje polityki zatrudnienia . W aspekcie praktycznym przyjmuje się, że polityka zatrudnienia to działalność władz pań­stwowych i społecznych, zmierzająca do równoważenia podaży i popytu na pra­ cę, ułatwiająca gospodarowanie zasobami pracy w organizacjach, podejmowa­ nie jednostkowych decyzji zatrudnionych oraz ochronę tych, którzy nie mogą być uczestnikami gry rynkowej . We współczesnych gospodarkach rynkowych oznacza ona całokształt środ­ ków i działań państw, skierowanych na maksymalizację poziomu zatrudnienia i uniknięcie bezrobocia lub jego zwalczanie . W niektórych krajach synonimem polityki zatrudnienia stał się zatem termin „polityka przeciwdziałania bezrobociu . Rozumiana jako czynne oddziaływanie władz państwowych na rynek pra­ cy pod kątem potrzeb gospodarczych kraju oraz godzenia interesów pracodaw ców i pracobiorców, coraz częściej w nazwie zastępowana jest terminem - „polityka rynku pracy". Współczesna polityka zatrudnienia obejmuje m.in. problemy przygotowania zawodowego młodzieży (stykając się z polityką oświatową), podnoszenia kwali fikacji i przekwalifikowania pracujących, zwiększania mobilności czynnika pracy, harmonizowania dynamiki wzrostu liczby stanowisk pracy z przygoto­ waniem zasobów siły roboczej, regulacji stosunków pracy. Stąd też polityka za­ trudnienia jest ściśle powiązana z szeregiem dyscyplin szczegółowych, wcho­ dzących w skład polityki spłleczno-gospodarczej, będąc jednocześnie jej inte­ gralnym i instrumentalnym podsystemem. P odstawowe funkcje polityki zatrudni enia to : funkcja społeczna wyznaczaną przez, obecne i przyszłe warunki rozwoju społecznego, funkcję ekonomiczną (wzrostową), według której zatrudnienie stanowi istotny czynnik wzrostu gospodarczego - przyspieszając wzrost zatrudnienia lub zwiększając jego efektywność można przyspieszyć postęp ekonomiczny, funkcja dochodowa, związana z uczestniczeniem ludzi w tworzeniu i pod ziale dochodu narodowego, funkcja poznawczo-normatywna dotycząca sys­ temu kształcenia . Wchodząc w zakres ogólnych funkcji polityki ekonomicznej, polityka zatrudnienia podejmuje następujące zadania szczegółowe: redukcję bezrobocia, likwidację ubóstwa, wypełnianie luki zatrudnieniowej, oddziaływanie na decyzje w sprawie wyboru miedzy bezrobociem a inflacją. reorientowanie instytucji rynku pracy Wiodącym celem polityki zatrudnienia jest realizacja pełnego zatrudnieniu. Pojęcie to ma w literaturze różne interpretacje, oznacza np.: likwidacje nadwy­ żek siły roboczej, likwidację bezrobocia lub osiąganie wysokiego poziomu za trudnienia. Celowi temu podporządkowane są cele instrumentalne polityki za­ ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz