Polityka społeczna - zagadnienia- pedagogika

Nasza ocena:

5
Pobrań: 112
Wyświetleń: 5894
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Polityka społeczna - zagadnienia- pedagogika - strona 1 Polityka społeczna - zagadnienia- pedagogika - strona 2 Polityka społeczna - zagadnienia- pedagogika - strona 3

Fragment notatki:

44 strony notatki z przedmiotu polityka społeczna. Bardzo obszerne opracowanie zagadnień związanych z polityką społeczną. W treści notatki można znaleźć przykładowo następujące zagadnienia: definicja polityki społecznej, charakter podmiotów krajowych, międzynarodowe podmioty polityki społecznej, organizacje pozarządowe, ONZ jako makropodmiot polityki społecznej, źródła informacji o ludności, europejska polityka społeczna, spisy powszechne, GUS, polityka ludnościowa, polityka równych szans, polityka pronatalistyczna, polityka antynatalistyczna, polityka jakościowa, polityka społeczna wobec osób starszych, koncepcja niezależnego życia osób niepełnosprawnych, bariery integracji osób niepełnosprawnych, definicje rehabilitacji, rynek pracy, polityka oświatowa, bezrobocie, rodzaje bezrobocia, przyczyny bezrobocia, geograficzny rozkład bezrobocia, społeczne i ekonomiczne skutki bezrobocia, mieszkania socjalne, zabezpieczenia socjalne, przyczyny i rodzaje bezdomności w UE, pomoc bezdomnym, polityka edukacyjna Unii Europejskiej, Biała księga edukacji i kształcenia, Deklaracja bolońska, techniki zabezpieczenia społecznego, wykluczenie społeczne.

Polityka społeczna - zagadnienia 2. Zakres przedmiotowy polityki społecznej.Wg prof. W. Szuberta· Polityka ludnościowa i rodzinna· Polityka zatrudnienia· Polityka mieszkaniowa· Polityka ochrony zdrowia· Polityka zabezpieczenia społecznego i pomocy społecznej· Polityka edukacji· Polityki kulturalnej· Polityka ochrony środowiska· Polityka prewencji i przezwyciężania zjawisk patologii społecznej· Polityka zapewnienia bezpiecznej starościWg prof. Daneckiego - zadaniem polityki społecznej jest postęp społeczny w:1. Dobrobyt ludzkości- nie chodzi tylko o sferę materialną, ale o jakość życia2. Potrzeby związane z ładem społecznym- zrównoważenie indywidualnych potrzeb- sprzecznych interesów. Interes indywidualny i zbiorowy.3. sprawiedliwość społeczna- sprawiedliwe społecznie będzie przyjęcie pewnego kryterium. Ci, którzy spełniają to kryterium będą otrzymywali pomoc, którzy nie spełniają wymogom kryterium nie dostaną pomocy.4. demokracja społeczna- wpływ obywateli na określony model społeczny- dzieje się to dzięki wyborom. DEFINICJA POLITYKI SPOŁECZNEJJest to działalność państwa skierowana do wszystkich grup społecznych w celu zabezpieczenia ich bytu, a także potrzeb materialnych i niematerialnych ze szczególnym uwzględnieniem rodziny jako podstawowa komórki polityki społecznej. CZYM ZAJMUJE SIĘ POLITYKA SPOŁECZNAZ polityką społ. spotykamy się na co dzień. Zajmuje się problemami, które dotyczą każdego z nas, tj. ubóstwo, (czyli stan w którym w jednostce lub grupie społ. brakuje środków potrzebnych do zaspokojenia podst. potrzeb uznawanych w danej społeczności za niezbędne do normalnego życia) bezrobocie, problemy rodziny i dzieci, bezdomnością (bezdomni to ludzie, których los lub zachowanie sprowadziły na najgłębszy skraj ubóstwa), kwestiami mieszkaniowymi, niepełnosprawnością (która stanowi od niedawna powszechnie uznawany problem społeczny, przede wszystkim dlatego, że wyodrębnia ona dotkniętą nią część społeczeństwa i przy braku odpowiedniego przeciwdziałania przesuwa ją na margines społeczny). Zajmuje się także z zagrożeniami społecznymi typu alkoholizm, uzależnienia patologiczne, przestępczość (która niepokojąco wzrosła w ostatnich latach wzbudzając niemal powszechne poczucie zagrożenia), narkomania (stanowi ona narastający problem we wszystkich krajach świata, statystyczne ujęcie tego zjawiska jest tak sam

(…)

… Człowieka z 1966 roku - obowiązkowe i bezpłatne kształcenie na szczeblu podstawowym, studia wyższe mają być dostępne dla wszystkich na zasadzie równości w zależności od zalet osobistych. o Europejska Karta Społeczna Rady Europy z 1961 roku - bezpłatne kształcenie na szczeblu podstawowym i średnim, zapewnia działania w celu popierania regularnego uczęszczania do szkoły. o Konstytucja RP z 1997 roku (art. 70…
…. Organizacje regionalne obejmujące swym działaniem obszar kontynentu (w ramach UE ). Europejska polityka społeczna ma własną strukturę organizacyjną oraz odrębne umocowania prawne. Do najważniejszych z nich należy zaliczyć: - Europejską Kartę Społeczną wraz z protokołem dodatkowym- 1982r. - Karta Socjalna Wspólnoty Europejskiej - 1989r - Traktat z Mastricht - 1992r - Zielona Księga i Biała Księga - 1994r…
… tradycyjnie kojarzone z bezdomnością . Z bezdomnością związane są też takie negatywne zjawiska, jak alkoholizm narkomania, żebractwo, prostytucja, przestępczość, zagrożenia epidemiologiczne. Pomoc bezdomnym. Program wychodzenia z bezdomności Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, pomoc bezdomnym należy do zadań własnych gminy. Pomoc ta może mieć formę udzielenia schronienia, posiłku, ubrania, a także zasiłku…
… w ramach danej grupy i jest on ustalany na poziomie zapewniającym wszystkim członkom tej grupy zaspokojenie potrzeb na co najmniej minimalnym poziomie. Podobnie jak w technice ubezpieczeniowej nabywanie prawa do świadczeń następuje w razie spełnienia warunków ustawowych, niezależnie od rzeczywistej potrzeby. 57. Charakterystyka pomocy społecznej. Pomoc społeczna - według Ustawy o pomocy społecznej z dnia…
… i procedury działania instytucji powołanych celowo do działań na rzecz zdrowia. OK. 10% Najczęstsze przyczyny zgonów w związku z czynnikami z: - pola biologii - cukrzyca, - pola środowiska- zabójstwa samobójstwa, - pola zachowań - marskość wątroby, wypadki drogowe, inne wypadki, - pola opieki zdrowotnej - grypa, zapalenie płuc. Na stan zdrowia ma wpływ min.: - Wykształcenie - najwyższy wskaźnik zgonów…
… w dostosowaniu się do zmian systemu produkcyjnego. Ten rodzaj bezrobocia może mięć charakter dosyć trwały, ponieważ jego likwidacja wymaga zazwyczaj zmiany zawodu, kwalifikacji czy tez miejsca zamieszkania. Ř bezrobocie frykcyjne - związane z naturalną płynnością siły roboczej, możliwą dzięki pełnej swobodzie zmiany miejsca pracy i wyboru stanowiska pracy. Ř bezrobocie długookresowe - dotyczy osób…
… pracodawców. Ř bezrobocie przymusowe - czyli niezależne od zachowania bezrobotnych. Ekonomia klasyczna tłumaczy je tym, że istnienie ustawowej gwarancji płacy minimalnej, zafałszowuje sygnały na rynku pracy, stan równowagi rynkowej zostaje zniekształcony, nawet przy spadku cen i popytu, wzroście bezrobocia, place i tym samym koszty nie maleją, poprzez strajki związki zawodowe wymuszają stawki powyżej wolnej…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz