Polityka społeczna wykłady

Nasza ocena:

5
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Polityka społeczna wykłady - strona 1 Polityka społeczna wykłady - strona 2 Polityka społeczna wykłady - strona 3

Fragment notatki:

POLITYKA SPOŁECZNA
Wykład 1, 8.10.2009
ZAGADNIENIA:
 Geneza polityki społecznej
 Polityka społeczna w różnych wizjach ładu społeczno – gospodarczego
 Cel, zakres i środki działania polityki społecznej. Polityka społeczna w systemie nauk.
Polityka społeczna a polityka gospodarcza
 Podmioty polityki społecznej
 Infrastruktura społeczna
 Przemiany w poziomie i strukturze konsumpcji gospodarstw domowych w Polsce po
1990 r.
 Kwestia ubóstwa
 Zabezpieczenie społeczne: ochrona zdrowia, ubezpieczenia społeczne, pomoc
społeczna
LITERATURA:
 A. Kurzynowski /(red.), Polityka społeczna, SGH, W-wa 2007
 R. Gabryszak, Magierka, Wprowadzenie do polityki społecznej.
GENEZA POLITYKI SPOŁECZNEJ
PRZEMYSŁ FABRYCZNY
Przedsiębiorcy


Koncentracja
środków produkcji
Koncentracja władzy
ekonomicznej
dążenie do wzbogacania się
Proletariat fabryczny


wolność osobista
wolność
od
posiadania środków
produkcji
źródło utrzymania:
własna siła robocza
FORMY WYZYSKU:
 Kilkunastogodzinny dzień pracy
 Głodowy poziom płac
 Masowe zatrudnianie znacznie niżej opłacanych kobiet i dzieci
 Zaniedbanie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy
 Brak zabezpieczenia w przypadku bezrobocia
 Trudne warunki mieszkaniowe
PRZESŁANKI DZIAŁAŃ INTERWENCYJNYCH:
 Względy humanitarne
1


Zachowanie pokoju społecznego
Zagrożenie chorobami zakaźnymi
Zagrożenie zjawiskami z zakresu patologii społecznej
Potrzeby armii (zdrowy rekrut)
Koszty przygotowania zawodowego
Wyrównywanie kosztów produkcji w zmaganiach konkurencyjnych
DROGI ROZWOJU POLITYKI SPOŁECZNEJ:
 Interwencja państwa (w dziedzinie stosunków pracy, np. podniesienie minimalnego
wieku zaczynania pracy)
 Działalność organizacji zawodowych robotników (związków zawodowych)
 Rozwój form samopomocy i przezorności społecznej
 Ubezpieczenia społeczne
GENEZA UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH:
 Ubezpieczenia chorobowe (Niemcy 1883)
 Ubezpieczenia wypadkowe (Niemcy 1884)
 Ubezpieczenia emerytalno – rentowe (Niemcy: emerytalne i inwalidzkie – 1889, renty
rodzinne – 1911)
 Ubezpieczenia na wypadek bezrobocia (Anglia 1911)
 Ubezpieczenia rodzinne (Belgia 1930)
POLITYKA SPOŁECZNA:
 Działalność praktyczna
 Nauka
NAUKA O POLITYCE SPOŁECZNEJ:
Uogólnia doświadczenia praktyki i formułuje wskazania na jej użytek
POLITYKA SPOŁECZNA W POLSCE MIĘDZYNARODOWEJ:
 Nurt liberalny
 Nurt katolicki
 Nurt socjalistyczny (socjaldemokratyczny)
KWESTIA SPOŁECZNA (S. GŁĄBIŃSKI)
Zadanie zapewnienia nowożytnemu społeczeństwu równowagi i rozwoju wśród nowych
warunków życia.
KWESTIA SPOŁECZNA
Problem społeczny, który:
 Jest następstwem niedostosowania sposobu w jaki funkcjonuje społeczeństwo do
podstawowych potrzeb jego członków
 Ma szeroki zasięg
 Jest dotkliwy dla społeczeństwa jako całości
 Nie jest możliwy do rozwiązania własnymi siłami grupy społecznej, której dotyczy
 Jest względnie trwały
KWESTIE SPOŁECZNE (WG S. GŁĄBIŃSKIEGO):
 Nierówności ekonomicznej
2
Robotnicza
Kobieca
Produkcji drobnej
Przesileń

(…)

…, szkodliwych dla zdrowia
czy uczestnictwa w życiu społecznym
-normatywne wzorce pokazują stan
pożądany zgodny z przyjętymi standardami
Systematyczna modyfikacja koszyka
KATEGORIE OPRACOWYWANE METODĄ POTRZEB PODSTAWOWYCH W
POLSCE
 Minimum socjalne (MS)
 Minimum egzystencji (ME)
 Próg interwencji socjalnej (PIS)
 Wsparcie dochodowe rodzin (WDR)
SKALE EKWIWALENTNOŚCI
 Skale normatywne (oparte o opinie…
… i głębokość ubóstwa; pokazuje jakie i ile środków
trzeba by do sfery ubóstwa przetransferować, aby sferę tą zlikwidować)
MINIMUM SOCJALNE
Minimum socjalne stanowi kategorię socjalną mierzącą koszty utrzymania gospodarstw
domowych na poziomie społecznie akceptowanym zapewniającym zaspokojenie
podstawowych potrzeb bytowo – konsumpcyjnych.
MINIMUM EGZYSTENCJI
Minimum egzystencji (biologiczne) to kategoria…
… (PROGU) UBÓSTWA
 Metoda potrzeb podstawowych (ustala się pewien koszyk dóbr i usług pozwalający na
zaspokojenie minimum potrzeb; za linię ubóstwa uznaje się pieniężną wartość tego
koszyka; ubóstwo, gdy dochód jest niższy niż wycena tego koszyka; wykorzystywana
do szacowania minimum egzystencji, minimum socjalnego)
 Metoda wskaźnika wydatków żywnościowych
 Metoda stałej części mediany lub średniej…
… zastępowaniu układów rynkowych rozwiązaniami pozarynkowymi
HIERARCHIA PODMIOTÓW
Jednostka
prywatne instytucje
ubezpieczeniowe
Rodzina
Organizacje charytatywne,
Fundacje itp.
Państwo
DOKTRYNA SPOŁECZNA KOŚCIOŁA
ROZWÓJ KATOLICKIEJ NAUKI SPOŁECZNEJ
Rerum Novarum (1891) Leona XIII – respektowanie ludzkich naturalnych praw
robotników, staranie o ich dobro materialne i duchowe
 Quadragesimo Anno (1931) Piusa XI…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz