Polityka społeczna - model liberalny

Nasza ocena:

3
Pobrań: 462
Wyświetleń: 3402
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Polityka społeczna - model liberalny - strona 1

Fragment notatki:Zagadnienia zawarte w notatce to: podmioty polityki społecznej, cele polityki społecznej, nurty w nauce o polityce społecznej, potrzeba, kwestie społeczne, ubezpieczenie emerytalne.

Dodatkowo w notatce jest wiele grafów i schematów przybliżających temat.


Polityka społeczna to celowe działanie instytucji publicznych i organizacji pozarządowych zmierzające do poprawy warunków życia ludności, usuwania nierówności społecznych i podnoszenia poziomu życia.
Polityka społeczna to działalność państwa, samorządów i organizacji pozarządowych, której celem jest poprawa położenia materialnego, asekuracja przed ryzykami życiowymi i wyrównywanie szans życiowych grup społeczeństwa ekonomicznie i socjalnie najsłabszych.
Podmioty polityki społecznej wyróżnia się pod względem:
obszaru działania (międzynarodowe, krajowe, regionalne, lokalne);
charakteru podmiotów krajowych (organizacje publiczne, organizacje pozarządowe);
rodzajów działania (ustawodawcze, wykonawcze, kontrolne, sądownicze, inspirujące).
Cele polityki społecznej:
wyrównywanie warunków życia i pracy poprzez zaspokajanie potrzeb grup ludności;
zapewnienie równości w korzystaniu z praw obywatelskich;
usuwanie nierówności społecznych;
kształtowanie stosunków społecznych;
zabezpieczenie przed ryzykami życiowymi.
Polityka społeczna jako działalność praktyczna i dyscyplina wiedzy: między praktyką a teorią.
Nurty w nauce o polityce społecznej:
socjologiczno-strukturalny (K. Krzeczkowski),
ekonomiczno-społeczny (S. Rychliński),
socjalno-bytowu (Z. Daszyńska - Golińska, L. Frąckiewicz),
psychologiczno-społeczny (W Szubert).
Początki współczesnej polityki socjalnej - Niemcy XIX w.
procesy industrializacji i urbanizacji;
samoorganizacja robotników;
zmniejszanie tygodniowego czasu pracy z 78 godz. (1860/70) do 60 (1900/05);
1883 - ustawa dotycząca ubezpieczenia chorobowego robotników;
1884 - ustawa o ubezpieczeniu wypadkowym;
1889 - ustawa dotycząca zabezpieczenia na wypadek inwalidztwa i starości;
1927 - ustawa o pośrednictwie pracy i ubezpieczeniu bezrobotnych.
Polityki szczegółowe chodzące w skład systemu polityki społecznej:
polityka socjalna (zabezpieczenie społeczne),
polityka ochrony pracy,
polityka zatrudnienia,
polityka ochrony zdrowia,
polityka mieszkaniowa,
polityka oświatowa,
polityka kulturalna,
polityka ochrony środowiska naturalnego,
polityka prewencji i zwalczania patologii społecznej
________________________________________
polityka ludnościowa, polityka rodzinna,
polityka wobec młodzieży,
polityka wobec ludzi starych.
Modele polityki społecznej:
model liberalny - potrzeby społeczne realizowane są w ramach rynku prywatnego i w rodzinie; polityka społeczna to działania selektywne, świadczenia są z reguły selektywne,
model redystrybucyjny

(…)

… Pracy (ILO)
Światowa Organizacja Zdrowia (WHO)
Organizacja ds. Oświaty, Nauki i Kultury (UNESCO)
Organizacja ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO)
Fundusz ONZ Pomocy Dzieciom (UNICEF)
Urząd Wysokiego Komisarza ds. Uchodźców
Rada Unii Europejskiej
Komisja Europejska
Komitet Ekonomiczno-Społeczny
komisje parlamentarne
Europejski Fundusz Socjalny
Podstawowe akty prawne międzynarodowej polityki społecznej:
Pakt…
… Społecznych
II FILAR
Otwarte Fundusze Emerytalne
III FILAR
Ubezpiecze­nie dodatko­we, w tym pracownicze programy emerytalne
Podmiot zarządzający
Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Powszechne Towarzystwo Emerytalne
Zależnie od formy praw­nej: pracow­nicze towa­rzystwa eme­rytalne, to­warzystwa funduszy in­westycyjnych towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych, zakłady ubezpieczeń
Zasada finansowania
Repartycyjna (umowa…
… rodziny,
sieroctwo społeczne.
Przejawy patologii struktur organizacyjnych:
biurokracja,
korupcja, bezrobocie,
ubóstwo
Niektóre przestępstwa w Polsce w latach 1990 - 1999
Rodzaje przestępstw
1990
1995
1999
zabójstwa
730
1134
1048
udział w bójce lub pobiciu
3935
10600
12756
zgwałcenie
1840
2267
2029
rozbój, wymuszenie
16217
26858
44775
przeciwko wiarygodności dokumentów
6387
43554
80640
Nieletni…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz