Polityka społeczna - polityka ekonomiczna konspekt studia zaoczne Uczelnia Warszawka

Nasza ocena:

5
Pobrań: 168
Wyświetleń: 4522
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Polityka społeczna - polityka ekonomiczna konspekt studia zaoczne Uczelnia Warszawka - strona 1 Polityka społeczna - polityka ekonomiczna konspekt studia zaoczne Uczelnia Warszawka - strona 2 Polityka społeczna - polityka ekonomiczna konspekt studia zaoczne Uczelnia Warszawka - strona 3

Fragment notatki:

Ten materiał będzie też dobry dla osób uczących się do przedmiotu polityka ekonomiczna. Znajdziemy w nim takie definicje jak: polityka społeczna, polityka socjalna, nurt ekonomiczny, nurt administracyjny, nurt socjologiczny. Są tu też opisane modele polityki społecznej, typologie polityki społecznej, poglądy Richard Titmuss oraz Norman Furniss i Dorothy Tilton. Są tu też opisane prawa socjalne, sprawiedliwość społeczna, teorie John Rawls, Michael Walzer teoria, minimum socjalne oraz świadczenia społeczne, poglądy Platona, jest też opisana historia polityki społecznej.

POLITYKA SPOŁECZNA
Konspekt wykładów studiów zaocznych.
Polityka społeczna. - działania państwa, które wpływają na kondycję i dobrobyt społeczeństwa. Nie ma więc możliwości, aby współczesne państwo nie prowadziło pol. socjalnej, bowiem wszystkie dziedziny gospodarki, opieki społ., opieki zdrowotnej, polityki fiskalnej, polityki oświatowej są bardziej czy mniej związane z polityką społeczną. Związana z -demografią -Ekonomią i polityka gospodarczą -Statystyką -Socjologią -Filozofią, a szczególnie etyką -Naukami medycznymi
-Prawem Celem p. s. jest łagodzenie ostrości kwestii społecznych, kształtowanie właściwego - czyli takiego, jakie państwo sobie życzy - rozwoju społecznego. Najważniejsze cele do realizacji
-zwalczanie niedomagań w dziedzinie procesu redystrybucji
- wspieranie lub tłumienie pewnego systemu gospodarczego lub jego części
-zwalczanie antagonizmów społecznych
-wspieranie dobra wspólnego poprzez wpływ na stosunki klas społecznych należących do wspólnoty
-zapewnianie trwałego osiągania celów społecznych
-dążenie do równowagi miedzy wymogami etycznymi i politycznymi
-kształtowanie położenia różnych warstw społ. (szczególnie wymagających ochrony)
- utrzymanie i wzmocnienie wewnętrznych, materialnych powiązań w społeczeństwie.
- integracja grup społecznych w społeczeństwo jako całość
-regulowanie stosunków między grupami społecznymi
-wspieranie wolności i godności ludzi pracy
-dążenie do porządku życia zbiorowego ludzi
-ochrona grup społeczno-ekonomicznych, które wskutek swojej zależności ekonomicznej są szczególnie narażone na szkody, krzywdy, niebezpieczeństwa i kłopoty
-zapobieganie i łagodzenie zaburzeń i konfliktów w przebiegu procesów społecznych
-poprawa gospodarczej i społecznej pozycji większości osób
-zapewnienie minimalnych standardów socjalnych
-poprawa warunków pracy i bytu szerokich warstw ludności
-eliminowanie źródeł powstawania i przeciwdziałanie patologii społ.
- zapewnienie bezpieczeństwa socjalnego, zaspokojenie ładu społecznego.
Poza tym def. wskazują na cztery sfery życia - pracę, dobrobyt, kulturę i ład społeczny. „polityka socjalna” - termin odnoszący się do świadczeń państwa na rzecz osób znajdujących się w potrzebie Definicje
Jenkinsa zbiór wzajemnie powiązanych decyzji podejmowanych przez polityka czy grupę polityków dotyczących wyboru celu działania i środków ich realizacji adekwatnie do rozeznania możliwości osiągnięcia tych celów w ramach posiadanej przez aktorów politycznych władzy.

(…)

… (interwencjonizm, nacjonalizm gospodarczy)
W tym okresie szybko postępuje rozbudowa świadczeń socjalnych i usług socjalnych. Rozbudowa świadczeń socjalnych polegała najczęściej na włączaniu do tego systemu kolejnych grup ob. oraz wprowadzenie nowych rodzajów świadczeń. Lata 30-te to przełom w USA. W 1935 r. uchwalono w tym kraju ustawę o zabezpieczeniu społecznym. USA Roosevelta -New Deal - program realizowany…
… w. w procesy gosp. 3. Wzrost znaczenia państwa w ogóle - wiele dziedzin pozostawionych przedtem poza zakresem zainteresowań państwa 4. Przemiany historyczne po I wojnie światowej. Powstanie ZSRR. Szczególnie po II wojnie blok państw socjalistycznych wymusza pewne rozwiązania państwa opiekuńczego Koncepcja ta stanowi rozwiązanie pośrednie pomiędzy skrajnościami: rewolucyjnym marksistowskim komunizmem a liberalnym kapitalizmem. Z jednej strony rezygnuje się z prymatu własności państwowej i przyjmuje gospodarkę rynkową, z drugiej - zezwala na uzyskanie przez społeczeństwo zdobyczy socjalnych i interwencjonizm państwa. Jest to poszukiwana na różne sposoby trzecia droga. Teoretycy wyróżniają: 1/państwo opiekuńcze, które było reakcją na skutki wczesnego stadium industrializacji i początkowe przejawy walki rob…
… state - państwo dobrobytu i państwo opiekuńcze. Funkcjonuje prócz tego jeszcze trzeci termin - państwo socjalne.
Za najważniejsza cechę w.s. uważa się na ogół ingerencję państwa w życie gosp. G.Myrdal (1960) stwierdził , że od I wojny bogate kraje Europy Zach. stawały się „demokratycznymi państwami dobrobytu”. Chociaż kryterium ingerencji państwa jest uważane za bardzo istotne, nie wszystkie kraje…
…. ze strony państwa.
Pojawiły się wówczas tzw. domy poprawy. Jest to początek resocjalizacji. Z tym, że resocjalizacja nie wypływa tu z chęci niesienia pomocy, a ochrony społ. przed przestępcami.. Amsterdamski dom, wybudowany pod koniec XVI w. stał się dla Europy wzorem tego typu instytucji
Oświata. Początkowo w rękach kościoła, przy czym szkoły tworzyły także kościoły protestanckie. W wielu krajach uznano…
… chorych, domy poprawcze, więzienia, domy pracy, szkółki. Działalność ta coraz częściej była realizowana przez państwo. Pojawiły się problemy na skale międzynarodową - masowe migracje w poszukiwaniu pracy. Najpierw migracja lokalna - ze wsi do miast, od lat 50-tych XIX w. międzypaństwowa lub międzykontynentalna. Nie regulowane migracje - przeludnienie miast, włóczęgostwo, żebractwo, bezdomność, bezrobocie…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz