Polityka społeczna - pojęcie i modele

Nasza ocena:

3
Pobrań: 308
Wyświetleń: 1617
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Polityka społeczna - pojęcie i modele - strona 1 Polityka społeczna - pojęcie i modele - strona 2 Polityka społeczna - pojęcie i modele - strona 3

Fragment notatki:

Grzela. Notatka składa się z 4 stron.
Polityka społeczna Wg Szuberta: to celowe oddziaływanie państwa, związków zawodowych oraz instytucji których celem jest wyrównywanie położenia życiowego ludzi najsłabszych socjalnie oraz kształtowanie humanistycznego rozwoju
Wg Auleytnera: to działalność określonych podmiotów których celem jest rozwiązywanie kwestii socjalnych;
To system wiedzy o procesach których celem szczegółowym jest wyrównywanie położenia życiowego ludzi najsłabszych socjalnie.
Podmioty polityki społecznej: Państwo
Samorząd terytorialny
Związki zawodowe
Związki pracodawców
Organizacje pozarządowe
Kościół katolicki i związki wyznaniowe
Podmioty wg Auleytnera:
Kryterium zasięg terytorialny:
Globalne (ONZ i MOP)
Regionalne (UE, Rada Europy)
Krajowe ( wykonawcze- rząd; ustawodawcze- parlament; sądownicze- sądy; kontrolne- NIK, PIP)
Lokalne ( samorząd terytorialny oraz wszelkie instytucje i organizacje działające na jego obszarze)
Przedmiotem polityki społecznej są ludzie i ich potrzeby. Potrzeby te stanowią jednocześnie zakres polityki społecznej ( potrzeba mieszkaniowa, pracy, ochrony zdrowia, edukacji, ekologiczne, kulturalne, bezpieczeństwa)
Modele polityki społecznej LIBERALNY ( marginalny, rezydualny)
Występuje w UK, USA, Szwajcarii, Kanadzie, Japonii.
Charakterystyczny dla skrajnych liberałów dla których naturalne kanały zaspokojenia potrzeb to rynek i rodzina. Państwo reaguje w ostateczności i zachęca prywatne podmioty do świadczeń i usług. W tym modelu państwa polityka społeczna nie jest potrzebna a wręcz szkodliwa gdyż pozbawia motywacji do pracy. System świadczeń społecznych i ubezpieczeń społecznych mają charakter rynkowy. Społeczeństwo przy pomocy rodziny i organizacji charytatywnych ma samo zabezpieczyć swoje potrzeby.
Państwo wspiera tylko tych którzy sobie nie radzą.
Motywa cyjny (korporacyjny)
Występuje w : Niemczech, Polsce, Włoszech, Francji, Austrii.
Charakteryzuje socliberałów. Akcentuje się tu zasadę subsydialności(pomocności). Programy socjalne mają jak najmniej zakłócać mechanizmy gospodarki i służyć jej rozwojowi. Wysokość świadczeń zależy od statusu danej osoby na rynku pracy i uzyskiwanych dochodów. Świadczenia przysługują ubezpieczonym a ubezpieczenia są powszechne i obowiązkowe. Prywatne ubezpieczenia pełnią marginalna rolę. Socjaldemokratyczny (instytucjonalno- redystrybucyjny)
Występuje w krajach skandynawskich. Obowiązują tu zasady społecznej odpowiedzialności w myśl której państwo jest zaangażowane bez granic w działalność socjalną gdyż ani rynek ani rodzina nie są w stanie zagwarantować każdemu obywatelowi zaspokojenia potrzeb.

(…)

… osiągnęła to najpełniejszy wymiar, a dzięki redystrybucji dochodów uniknięto rozwarstwienia społecznego. Państwo ogranicza , eliminuje i ubezpiecza przed wszelkimi ryzykami socjalnymi. Okres IV od 1997 do dziś, Strategia Lizbońska
W marcu 2000r przyjęto strategię lizbońską która łączy ekonomiczne i społeczne cele integracji europejskiej. W dokumencie tym za cel strategiczny uznano stworzenie najbardziej konkurencyjnej i dynamicznej opartej na wiedzy gospodarczej na świecie. Zdolnej do trwałego wzrostu zapewniającego coraz więcej lepszych miejsc pracy oraz większą spójność społeczna.
W grudniu 2000r na szczycie w Nicei przyjeto w postaci politycznej deklaracji karty praw podstawowych UE. Weszła ona w życie w grudniu 2009r
Jest to swoista konstytucja praw społecznych, politycznych i swobód obywatelskich…
… jest przez opłacanie składek ubezpieczeniowych a ich liczba i wysokość wpływają na wysokość emerytury.
Typ zaopatrzeniowy zapewnia wszystkim jednolite świadczenia niepowiązane z praca i osiągalnym z nim dochodem. Wypłacane najczęściej z budżetu państwa służą eliminowaniu ubóstwa w sytuacji gdy obywatel nie ubezpieczył się w ramach prywatnych funduszy emerytalnych. Drugim elementem zabezpieczeń jest ochrona zdrowia. Wyróżniamy 5 modeli ochrony zdrowia w zależności od zaangażowania państwa w zarządzanie i źródła finansowania:
Model ubezpieczeniowy: Opiera się na ubezpieczeniach,
Podstawowymi instytucjami ubezpieczeniowymi są instytucje typu Kasy Chorych,
Wysokość składek zgodnie z zasadą solidarności nie jest zależna od dochodów pacjenta,
Kasy chorych zawierają kontrakty z publicznymi i niepublicznymi świadczeniodawcami…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz