polityka społeczna - pojęcie, cele, priorytety. Kwestia społeczna

Nasza ocena:

5
Pobrań: 252
Wyświetleń: 2338
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
polityka społeczna - pojęcie, cele, priorytety. Kwestia społeczna - strona 1 polityka społeczna - pojęcie, cele, priorytety. Kwestia społeczna - strona 2 polityka społeczna - pojęcie, cele, priorytety. Kwestia społeczna - strona 3

Fragment notatki:


Polityka społeczna - pojęcie, cele, priorytety. Kwestia społeczna
Z terminem polityka społeczna spotykamy się niemal codziennie. Wiąże się z nią pomoc społeczną, sytuację gospodarstw domowych, wielkość urodzeń i zgonów, małżeństw i rozwodów, tempo budownictwa mieszkaniowego, wysokość czynszów, ochrona zdrowia, ubezpieczenia społeczne, zasiłki dla bezrobotnych itp. Powszechnie przyjmuje się, że termin polityka społeczna powstał na przełomie XVIII i XIX wieku. Stefan Grzybowski we „Wstępie do polityki społecznej” przypisuje jego autorstwo francuskiemu myślicielowi Charlsowi Fourier. Wywodzi się z terminu niemieckiego, bo tam się narodziła zbudowana przez kanclerza Bismarcka - „sozial- polityk”. Przez wiele lat powstawały i rozwijały się różne poglądy na przedmiot, zakres, cele, funkcjonowanie czy metodę badania polityki społecznej. Ja przytoczę definicję, jaką prezentuje w swej książce A. Rajkiewicz: „Polityka społeczna to działalność państwa oraz innych ciał publicznych i sił społecznych, która zajmuje się kształtowaniem warunków życia ludności oraz stosunków międzyludzkich zwłaszcza w środowisku zamieszkania i pracy”.
Polityka społeczna to nauka praktyczna o charakterze interdyscyplinarnym. Do dziedzin, które najbardziej wpływają na jej charakter można zaliczyć: socjologię, ekonomię, demografię, prawo, pracę socjalną, psychologię społeczną.
Celem polityki społecznej jest diagnozowanie i zabezpieczenie potrzeb ludzkich. Podział potrzeb pod względem kryterium niezbędności wg Maslowa przedstawia się następująco: fizjologiczne, bezpieczeństwa, przynależności., uznania, samourzeczywistnienia, wiedzy i estetyczne. Tak, więc priorytetem w polityce społecznej uważa się przeciwdziałanie podstawowym kwestiom społecznym, jakimi są: ubóstwo, bezrobocie, kwestia edukacyjna i zdrowotna. Mówiąc inaczej do jednych z głównych jej celów zaliczyć należy:
- odpowiedzialność państwa za poziom i jakość życia wszystkich obywateli wyrażająca się m.in. w aktywnym przeciwdziałaniu rosnącemu ubóstwu i nadmiernemu rozwarstwieniu społecznemu;
- wielosektorowość i wielopoziomowość polityki społecznej, w której ważną rolę do odegrania mają sektor obywatelski i rynkowy oraz władze regionalne i lokalne przy aktywnej postawie państwa realizującego interes wspólny i chroniącego najbardziej podatnych na wykluczenie społeczne;
- uznanie znaczenia mocnych i trwałych więzi rodzinnych i społecznych za jeden z istotnych czynników zapobiegających powstawaniu problemów społecznych i gospodarczych;
- uwzględnianie trendów demograficznych w planowaniu polityki społecznej, a szczególnie takich zjawisk, jak zmieniająca się struktura wiekowa społeczeństwa, zmiany wzorów życia rodzinnego oraz migracje.
Odpowiednio zaprojektowana i wdrożona polityka społeczna stanowi inwestycję, która procentuje dla wszystkich obywateli. Działania zmierzające do integracji społecznej zwiększają potencjał rozwoju, a także sprzyjają zwiększaniu aktywności społecznej

(…)

… ludzi, solidarności - wynaleziona w latach 30-tych. Do realizacji doszło po II wojnie światowej. Gospodarka się tak szybko rozwijała, że postanowiono się tym dzielić z ludźmi (tzw. społeczna gospodarka rynkowa). Ordoliberalizm - podstawą porządku ekonomicznego i społecznego jest stabilny pieniądz, uznanie wolności jednostki, prywatnej własności, wolnej konkurencji
model instytucjonalno - redystybucyjny…
… oraz na solidarności grupowej. Niezbywalne funkcje państwa w tej sferze polegają na odpowiedzialności za tworzenie bezpieczeństwa socjalnego, tworzenie formalno - prawnych ram dla instytucjonalizacji konfliktów społecznych, kontrolę przestrzegania prawa i przeciwdziałanie nadużyciom wolności.
Jeżeli chodzi o skalę społeczną w ujęciu terytorialnym (regionalna, lokalna) dominują zadania zlecone nad autonomicznymi…
… społecznych, tylko nie jest to organizowane przez państwo tylko przez ograny porządkowe.
Państwo bezpieczeństwa socjalnego - bezpieczeństwo o zagwarantowanym minimum dochodu wszystkim ludziom żeby nie dochodziło do marginalizacji.
Państwo dobrobytu społecznego - daje równość szans wszystkim ludziom, podnosi się idee wyrównania szans życiowych ludzi, edukacja opóźnionych dzieci wiejskich.
Typologia Esping…
… kontrola policji - jest bogactwo, ale nie ma wolności)
Teoria liberalna Nozicka - teoria umowy społecznej - państwo powstaje w wyniku umowy czyli konsensusu ludzi jako twór świadomy w wyniku umowy że taki twór się pojawi aby chronić bezpieczeństwa. Buduje koncepcje państwa minimalnego - państwo nocnego stróża. Nozick jest przeciwko państwom planistycznym, przeciw szeroko rozumianej działalności socjalnej…
…, Niemcy
pod względem kryteriów etnicznych czyli polityki społecznej może być kształtowana w oparciu o innych.
Zasada równości Sacrum versus profanum - świat katolicki, religijny
Według poszczególnych doktryn możemy wskazać następujące wartości:
konserwatyzm - politycy (rodzina, wartość, Bóg)
liberalizm - wolność, wolny rynek, zasada bezpieczeństwa, indywidualizm, racjonalność jednostki, autonomia…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz