Polityka spójności UE- projekt

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 553
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Polityka spójności UE- projekt - strona 1 Polityka spójności UE- projekt - strona 2 Polityka spójności UE- projekt - strona 3

Fragment notatki:

Polityka spójności UE- projekt
Polityka spójności UE- projekt
-konkretnym działaniem w specyficznym sektorze/obszarze
-służy realizacji określonego celu
-posiada skoordynowane i wzajemnie powiązane ze sobą działania
-jest ograniczone w czasie
-posiada określony budżet i zasoby
-posiada konkretny opis celów i priorytetów
-ma wyjątkowy charakter
-realizowany przez ludzi w organizacjach (prywatnych lub publicznych)
Cel- pozytywny oczekiwany stan przyszłości
ROLA PROJEKTU
PROJEKT
Problem- negatywny obraz rzeczywistości
Projekty twarde:
-budowa budynków
-remont lub modernizacja
-zakup środków trwałych
- opracowanie kompleksowego systemu bazy danych
Projekty miękkie:
-przedsięwzięcia społeczne
-szkolenia
-studia podyplomowe
-doradztwo
-badania
Program- tło strategiczne dla projektów, określa ogólne wytyczne i zasady, w przypadku
funduszy strukturalnych zawiera priorytety i działania.
-projekty finansowane przez UE muszą pasować do odpowiedniego programu (strategii).
Programowanie
Ewaluacja
CYKL
Identyfikacja
Wdrażanie
Ocena wstępna
PROJEKTU
Finansowanie
Krok1- Identyfikacja: określenie potrzeb, możliwość ich zaspokajania, odniesienie do
dokumentów planistycznych
Krok2- Formułowanie: działania i harmonogram, budżet, grupa zarządzająca
Krok3- Wdrażanie: wdrażanie działań, monitoring wyników, diagnozowanie zagrożeń
Krok4- Ocena: porównanie efektów z rezultatami, lista niezgodności-działania korygujące,
„nowe życie” projektu
Budowanie projektu:
-co? W jakim celu?
- dlaczego?
-do kogo kierujemy?
-w jaki sposób?
-ile czasu potrzebujemy?
-ile pieniędzy potrzebujemy i skąd je wziąć?
-czego się spodziewamy i jak sprawdzimy czy się udało?
-co może zagrozić?
Schemat metodologii:
-analiza sytuacji wyjściowej
-problem
-cele
-rezultaty
-produkty
-działania/metody/personel
-harmonogram
-budżet
-monitoring projektu
-ewaluacja
-promocja
Identyfikacja problemu- drzewo problemów
Cel- cel powinien być SMART:
-Specific (konkretny)
-Measurable (mierzalny)
-Achievable/available (dostępny)
-Realistic (realistyczny)
-Timed (określony w czasie)
Cele projektu:
-Cel nadrzędny-określony w programie operacyjnym, w ramach którego projekt może być
dofinansowany i w opisie konkursu.
-Cele szczegółowe- to bezpośrednie cele działań określone przez wnioskodawcę w projekcie.
DRZEWO CELÓW
Grupy docelowe
-Scharakteryzuj osoby i/lub instytucje, które zostaną objęte wsparciem
-Uzasadnij wybór grupy docelowej, którą obejmiesz wsparciem
-Opisz sposób rekrutacji uczestników
-Przy definiowaniu grupy celowej projektu ważne jest:
określenie wielkości grupy odbiorców
charakterystyka grupy wg przyjętych kryteriów
Działania
Opisz działania podejmowane w projekcie, zgodnie z chronologią zadań wskazaną w
budżecie i harmonogramie.
Rezultaty
-opisz twarde i miękkie rezultaty projektu w odniesieniu do planowanych działań
-opisz, w jaki sposób rezultaty będą monitorowane, badane
-opisz, w jaki sposób rezultaty przyczynią się do realizacji celu projektu
-TWARDE:
-liczba osób, które znalazły

(…)

… komunikacyjnych
Pomiar rezultatów:
-badania ankietowe wśród uczestników
-listy obecności
-informacje od uczestników projektu
-sprawozdania z realizacji projektu
PODZIAŁ ZADAŃ
HARMONOGRAM- WYKRES
GANTTA
Promocja projektu
Obowiązek rozpowszechniania informacji o projekcie i jego współfinansowaniu ze środków
unijnych.
JAK?
-artykuły i publikacje w prasie, na stronach internetowych
-reportaże w telewizji
-logo…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz