Polityka regulowania rynku pracy i ograniczenia bezrobocia: narzedzia oddziaływania na popyt i podaż na prace-informacje na ćwiczenia

Nasza ocena:

5
Pobrań: 154
Wyświetleń: 3164
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Polityka regulowania rynku pracy i ograniczenia bezrobocia: narzedzia oddziaływania na popyt i podaż na prace-informacje na ćwiczenia - strona 1 Polityka regulowania rynku pracy i ograniczenia bezrobocia: narzedzia oddziaływania na popyt i podaż na prace-informacje na ćwiczenia - strona 2 Polityka regulowania rynku pracy i ograniczenia bezrobocia: narzedzia oddziaływania na popyt i podaż na prace-informacje na ćwiczenia - strona 3

Fragment notatki:

Polityka regulowania rynku pracy i ograniczenia bezrobocia: narzędzia 
oddziaływania na popyt i poda  na pracę. 
  Instrumenty  polityki  zatrudnienia  ukształtowane  przez  teorię  i  praktykę  dzielimy  na następujące grupy: 
-  słu ące wzrostowi popytu na siłę roboczą, -  kształtujące poda  siły roboczej, -  regulacja międzynarodowych transferów zasobów pracy.1 
 
KSZTAŁTOWANIE POPYTU SIŁY ROBOCZEJ 
  
W  literaturze  przedmiotu  wymienia  się  następujące  kierunki  działań  słu ących  zwiększeniu 
liczby miejsc pracy: 
1.  subwencjonowanie płac i  zatrudnienia, których celem jest utrzymanie  albo zwiększenie jego 
dotychczasowego poziomu w przedsiębiorstwach prywatnych 
2.  tworzenie  nowych  miejsc  pracy  w  sektorze  państwowym  w  myśl  specjalnych  programów 
zatrudnienia  
3.  popieranie szeroko rozumianej przedsiębiorczości, tworzenie nowych miejsc pracy w sektorze 
prywatnym  przez  popieranie  małych  i  średnich  przedsiębiorstw,  lokalne  inicjatywy  wzrostu zatrudnienia  oraz  pomoc  w  tworzeniu  własnych  zakładów  przez  bezrobotnych  lub zagro onych bezrobociem 
4.  roboty publiczne
  
Ingerencja państwa odnośnie zatrudnienia w  przedsiębiorstwach, w tym prywatnych, 
odbywa  się  między  innymi  poprzez  udzielanie  im  ró nego  rodzaju  subwencji,  w  celu skłonienia ich do utrzymania lub zwiększenia dotychczasowego zatrudnienia.  Subwencją2  określamy  specyficzny  rodzaj  dotacji  (nieodpłatna  i  bezzwrotna  pomoc finansowa)  z  bud etu  państwa  lub  środków  pozabud etowych,  której  adresatem  jest najczęściej  niepaństwowy  podmiot  gospodarczy  (np.  jednostkom  samorządu  terytorialnego, prywatnym przedsiębiorstwom, organizacjom społecznym i osobom fizycznym) dla poparcia ich działalności. 
Subwencje płacowe mogą przybrać formy: -  subwencji uzale nionych od liczby nowo przyjętych pracownik oraz od ich realizacji 
do liczby zatrudnionych, 
-  subwencji uzale nionych od ogólnej liczby zatrudnionych, -  subwencji przyznawanych w jednakowej wysokości albo ró nicowanych w zale ności 
od regionu, gałęzi przemysłu, wysokości płac, wieku pracownika itp. 
W  przeciwieństwie  do  innych  sposobów  ingerowania  w  stan  zatrudnienia,  takich  jak  na 
przykład  obni ka  podatków,  subwencjonowanie  płac  nie  powoduje  zwiększenia  napięć inflacyjnych.  W  wyniku  subwencji  siła  robocza  staje  się  tańsza  dla  pracodawców,  przez  co zatrudnienie wzrasta.   
Subwencje  płacowe  mogą  być  zorientowane  celowo,  tzn.  mogą  dotyczyć  określonych 

(…)

… Inicjatyw Lokalnych, towarzystwa inwestycji społeczno –
ekonomicznych, izby przemysłowo – handlowe, centra doskonalenia zawodowego,
inkubatory przedsiębiorczości).
KSZTAŁTOWANIE PODA Y SIŁY ROBOCZEJ
Działania regulujące na poda mo emy podzielić na:
1) kształtowanie poziomu aktywności zawodowej
2) określenie liczby godzin pracy.
Do grupy pierwszej zaliczamy:
- wyznaczenie granicy aktywności zawodowej oraz prawo do pracy poza okresem tej
aktywności,
- zrównywanie lub zmniejszenie okresów nieaktywności zawodowej osób w wieku
produkcyjnym,
- przedłu enie lub skracanie okresu kształcenia obowiązkowego
- przedłu enie, skracanie lub wprowadzenie obowiązkowej słu by wojskowej, a tak e
osłabienie aktywności zawodowej, np. przez zachęty dla kobiet do zajmowania się
wychowaniem dzieci czy zachęty do podnoszenia…
... zobacz całą notatkę



Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz