Polityka regionalna w Polsce

Nasza ocena:

5
Pobrań: 2968
Wyświetleń: 3626
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Polityka regionalna w Polsce - strona 1 Polityka regionalna w Polsce - strona 2 Polityka regionalna w Polsce - strona 3

Fragment notatki:


Polityka regionalna
 
W ujęciu tradycyjnym (opartym na paradygmacie egzogenicznego rozwoju regionalnego) polityka regionalna rozumiana była jako działalność państwa mająca na celu wyrównywanie poziomu rozwoju w przekroju przestrzennym.   Regiony problemowe: Regiony opóźnione w rozwoju
Regiony rekonwersji przemysłu
Regiony zatłoczone/przeinwestowane
Regiony wyludniające się
Regiony górskie
 
Podmiotem były władze centralne państwa, a celem wyrównanie poziomu rozwoju.
  Kierunki działania: Budowa i rozbudowa infrastruktury podstawowej (jest to conditio sine qua non - warunek konieczny, bez tej infrastruktury nic by nie było)
Tworzenie biegunów wzrostu w regionach opóźnionych
Deglomeracja czynna i bierna regionów zatłoczonych Bierna -polega na nie powiększaniu skali istniejących aglomeracji (lokalizowaniu nowych inwestycji poza jej obrębem). Uzyskuje się ją dzięki wprowadzaniu odpowiednich zezwoleń, zakazów i nakazów (np. zakaz budowy dużych zakładów przemysłowych w obrębie aglomeracji, zezwolenia na budowę biurowców) Czynna - przenoszenie już istniejących zakładów lub instytucji z miejsca aglomeracji poza jej obręb
 
  Nowa polityka regionalna Nowa polityka regionalna - może być definiowana jako całokształt działań podejmowanych przez władze publiczne (centralne i terytorialne), podmioty prywatne (zasada 3P: partnerstwo publiczo-prywatne ) oraz inne instytucje i organizacje w regionach - np. agencje rozwoju regionalnego, organizacje pozarządowe, mających na celu zwiększanie konkurencyjności regionów, dynamizowanie gospodarki regionalnej oraz redukowanie przestrzennych dysproporcji rozwoju.
Państwo utraciło monopol na prowadzenie polityki regionalnej, teraz jedynie kontroluje, harmonizuje (solista), ważna rola władz terytorialnych. Konieczne było przeformułowanie celów polityki regionalnej .
  Konkurencyjność regionów - zdolność regionów do wytwarzania dóbr znajdujących nabywców na rynkach lokalnym, narodowym i międzynarodowym.
  Główne kierunki działania nowej polityki regionalnej Rozwój infrastruktury soft
Tworzenie otoczenia sprzyjającego rozwojowi przedsiębiorczości (powstawanie i rozwój małych i średnich przedsiębiorstw)
Rozwój kapitału ludzkiego i kapitału społecznego w regionie
  Kooperencja -   Europejska polityka regionalna EURATOM powstał w 1957 roku, tak samo jak EWG.
 
W Traktacie Rzymskim nie przewidziano wprowadzenia polityki regionalnej przez Wspólnotę.
P.H. Spaak stworzył raport, który tworzył podstawę do zredagowania Traktatu Rzymskiego. Wskazywał w swoim raporcie na potrzebę wprowadzenie polityki regionalnej, jednak nie zostało to zrobione. Stało się tak dlatego, że przy redagowaniu Traktatu Rzymskiego zwyciężyła opcja liberalna (przez którą interwencjonizm państwowy nie był zbyt mile widziany), upatrująca harmonizującego działania, także w wymiarze przestrzennym, samoczynnie działających mechanizmach rynkowych.


(…)

… działania skierowała na koordynowanie polityk regionalnych krajów członkowskich. Koordynacja ta przyjęła formę określania dopuszczalnego poziomu pomocy regionalnej w różnych regionach:
W regionach centralnych wspólnot (Benelux, część: Niemiec, Francji, północne Włochy) ustalono limit na 20% kosztów inwestycji
W regionach przejściowych (między centralnymi a peryferyjnymi)- do 30%
W regionach peryferyjnych (na obrzeżach Wspólnoty, w tym Polska) - do 35%
W regionach superperyferyjnych (ultraperyferyjnych)- do 75%, głównie zamorskie departamenty Francji:
Gujana w Am. Południowej
Martynika i Gwadelupa
Wyspa Reunion
Wyspa Mayot
Madera i Azory (Portugalia)
Wyspy Kanaryjskie (Hiszpania)
 
1972 - podjęto decyzję o przeznaczeniu min. 60% środków dwóch funduszy budżetowych wspólnot na wydatki ukierunkowane regionalnie (finansujące rozwój regionalny). Fundusze te, to:
Europejski Fundusz Społeczny (EFS) powstały w 1960r.
Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOiGR) powstały w 1962r., przy czym chodziło o 60% tylko z Funduszu Orientacji, będącego częścią EFOiGR.
 
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
W 1975 utworzono Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR). Jest to podstawowy instrument finansowy…
… europejskiego do JAE wpisany został nowy tytuł: Spójność ekonomiczna i społeczna. Po wejściu w życie Traktatu Lizbońskiego tytuł brzmi: Spójność ekonomiczna, społeczna i terytorialna. W tytule tym zapisano podjęcie działań przez wspólnotę na rzecz rozwoju regionów najmniej uprzywilejowanych (zacofanych; najbiedniejszych), w tym także obszarów wiejskich oraz finansowanie tych działań ze środków funduszy…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz