Polityka regionalna i NUTS

Nasza ocena:

3
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1246
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Polityka regionalna i NUTS - strona 1 Polityka regionalna i NUTS - strona 2 Polityka regionalna i NUTS - strona 3

Fragment notatki:


POLITYKA REGIONALNA Polityka regionalna jest częścią polityki ekonomicznej i wynika z regionalizacji kraju. Polityka Ekonomiczna - zmierza do zapewnienia szybkiego rozwoju społeczno-gospodarczego dzięki optymalnemu wykorzystaniu w danym okresie środków materialnych i możliwości wewnętrznych gospodarki. Def. Polityki Regionalnej / rozwój regionów Ze względu na podmiot prowadzący politykę można wyróżnić: Polityka Inter- i Intraregionalna Cele polityki regionalnej - zlikwidowanie różnic ekonomicznych pomięd zy regionami , aktywizacja regionów mniej rozwiniętych - zwiększenie konkurencyjności regionów - umożliwienie rozwoju gospodarczego regionów - uprzemysłowienie kraju, modernizacja i przebudowa systemu rolnego - stworzenie jednolitej i sprawnej sieci komuni kacyjnej - rozwój ośrodków naukowych oraz placówek badawczych , a także rozwój i poprawianie poziomu edukacji w szkołach - upowszechnianie kultury - rozwój i doskonalenie służby zdrowia - rozwój właściwych form wypoczynku (rekreacja) i turystyki. Polityka Regionalna Polski - wpływ Polityki Regionalnej (Strukturalnej) UE Potrzeba prowadzenia wewnątrz UE polityki regionalnej jest konsekwencją dużego zróżnicowania stopnia rozwoju społecznego i gospodarczego poszczególnych krajów członkowskich Unii oraz istnienia jeszcze większych dysproporcji rozwojowych pomiędzy ich regionami. Dysproporcje te mają często charakter strukturalny, wynikający z: peryferyjnego położenia regionu, trudnych warunków klimatycznych i geograficznych, niedostatecznie rozwiniętej infrastruktury, niekorzystnej struktury gospodarki (z dominującym rolnictwem), niskiego poziomu kwalifikacji zawodowych ludności itp., dominacji tzw. przemysłów schyłkowych (górnictwo węgla, hutnictwo stali, przemysł tekstylny i stoczniowy). Fundusze Struktural ne Dotacje Do 2004 roku Polska korzystała z tzw.   pomocy przedakcesyjnej , czyli środków finansowych przeznaczonych dla krajów starających się o członkowstwo w Unii Europejskiej. Po wstąpieniu do Unii w maju 2004 r., mogliśmy wciąż wykorzystywać przyznaną nam pomoc przedakcesyjną, a dodatkowo jako pełnoprawny członek Unii Europejskiej otrzymaliśmy nowe możliwości wsparcia; w latach 2004-2006 po raz pierwszy korzystaliśmy ze środków unijnych na tych samych zasadach co pozostałe państwa członkowskie. Lata 2007-2013 to kolejny okres programowania, w ramach którego Polsce zostało przyznane wsparcie na rozwój poszczególnych regionów i całego kraju, rozwój zasobów ludzkich oraz na zbliżenie poziomu życia ludności w Polsce do standardów europejskich.

(…)

… społeczno-ekonomicznych
- Prowadzenia regionalnych rachunków ekonomicznych
- Prowadzenia statystyki regionalnej, wykorzystywanej na potrzeby polityki strukturalnej UE
NUTS 2 i NUTS 3 - służą identyfikacji obszarów kwalifikujących się do wsparcia w ramach polityki strukturalnej UE
Na poziomie NUTS 2 - wspierane są obszary problemowe o niskim poziomie rozwoju
Na poziomie NUTS 3 - wspierane są regiony…
… (województwa małopolskie i śląskie)
makroregion wschodni (województwa lubelskie, świętokrzyskie, podkarpackie i podlaskie)
makroregion północno-zachodni (województwa wielkopolskie, zachodniopomorskie, lubuskie)
makroregion południowo-zachodni (województwa dolnośląskie i opolskie)
makroregion północny (województwa kujawsko-pomorskie, warmińsko-mazurskie i pomorskie)

… się o dofinansowanie projektów realizowanych w ramach następujących priorytetów:
Wzrost konkurencyjności dolnośląskich przedsiębiorstw Rozwój społeczeństwa informacyjnego na Dolnym Śląsku
Rozwój infrastruktury transportowej na Dolnym Śląsku Poprawa stanu środowiska naturalnego oraz bezpieczeństwa ekologicznego i przeciwpowodziowego Dolnego Śląska
Regionalna infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz