Polityka przemysłowa - wykład - Krajowy Program Reform

Nasza ocena:

3
Pobrań: 126
Wyświetleń: 784
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Polityka przemysłowa - wykład - Krajowy Program Reform - strona 1 Polityka przemysłowa - wykład - Krajowy Program Reform - strona 2 Polityka przemysłowa - wykład - Krajowy Program Reform - strona 3

Fragment notatki:

Polityka przemysłowa
- Jest to działalność interwencyjna państwa wobec przemysłu. Polega na modyfikacji podziałów zasobów dokonywanej przez rynek. Przedmiotem może być przemysł (pol. bezpośrednia) i otoczenie społeczno-gospodarcze (pol. pośrednia). Polityka przemysłowa ma charakter wertykalny (zajęcie się określoną częścią przemysłu) i horyzontalny (obejmuje pewne zagadnienie we wszystkich rodzajach działalności). Cele polityki przemysłowej:
Przyspieszenie rozwoju przemysłu
Wzrost konkurencyjności
Rozwój techniczny i badań wszelakich
Zmniejszenie bezrobocia i ochrona środowiska
Promocja eksportu
Działania ochronne Rodzaje polityki przemysłowej:
Aktywna - pobudzanie struktur w przemyśle i oddziaływanie na konkurencyjność
Pasywna - podjęcie działań ochronnych, które zmierzają do utrzymania zatrudnienia, zapewnia bezpieczeństwo ekonomiczne kraju
Instrumenty polityki przemysłowej:
Bodźcowe
- oddziałowujące na wielkość produkcji, ceny, sytuacje finansową i organizacyjną przedsiębiorstw. W tej grupie znajdują się: subsydia, ulgi podatkowe i celne, kredyty preferencyjne, gwarancje eksportowe, przyspieszoną amortyzację, dostawy rynkowe po niższych cenach. Środki kierowane mogą być do przedsiębiorstw, ale i odbiorców produktów. Instrumentami specyficznymi są regulacje wymuszające standaryzację i wprowadzanie systemów kontroli jakości.
Regulacyjne
- przekształcenie produkcji, które obniża koszty, likwiduje bariery rozwoju, zmniejszenie zniekształceń cen, a także pozwala na szybkie. Odbywa się to zazwyczaj przez ustawodawstwo gospodarcze.
Bezpośrednie
- państwo jako odbiorca dóbr i usług oraz właściciela środków produkcji. Może ono prowadzić politykę przez kształtowanie systemu swoich zakupów. Jako właściciel przedsiębiorstw może utrzymać te nierentowne jednocześnie kontrolować te z punktu widzenia dające bezpieczeństwo.
Polska gospodarka
MOCNE STRONY
SŁABE STRONY
- wzrost gospodarczy
- niski poziom inflacji i kosztów pracy w przemyśle
- wysoki wskaźnik przedsiębiorczości
- atrakcyjność dla zagranicznych inwestorów
- ekspansja polskich produktów na rynkach zagranicznych
- brak zasobów (finansowych, ludzkich, organizacyjnych)
- słaba współpraca na linii przedsiębiorstwa - instytucje otoczenia biznesu
- niska innowacyjność
- wysokie bezrobocie, niskie zatrudnienie
- niestabilność finansów publicznych
Prawdopodobne czynniki wzrostu konkurencyjności w Polsce:
- poziom techniczny produktów i usług


(…)

… i izb skarbowych, znaczna zmienność samych przepisów i ich interpretacji
Prawo pracy - regulowanie stawek ZUS przy braku dochodu, przeregulowanie kodeksu pracy, wysokie koszty zatrudniania pracowników tymczasowych, nieelastyczne przepisy czasu pracy, nadmierne koszty przy spełnianiu wymogów BHP
Sądownictwo - przestarzały system ksiąg wieczystych, wysokie koszty usług prawniczych, przewlekłość postępowań, skomplikowana procedura rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym, mała liczna komorników
Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej - nadmierna ilość i zakres kontroli, rozbudowany system koncesji i zezwoleń, pozwoleń, licencji, niska kwota wyłączeń stosowania ustawy, mała precyzja przepisów, wysokie wymagania przystępowania do procedury przetargowej
Sektor wspierania sektora małych i średnich
… dostosowania struktury produkcji do struktury popytu
- czynniki makroekonomiczne (oprocentowanie kredytów, kurs złotego do innych walut)
- czynniki z polityki wspólnotowej i wymagań z zakresu rozwoju i ochrony środowiska
Krajowy Program Reform (priorytety, które stosuje Polska, by wprowadzić zadania „Strategii Lizbońskiej”:
Poprawa stanu finansów publicznych i zarządzania nimi (poprzez reformy systemu…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz