polityka pieniężna - wykłady, dr Joanna Kaczor

Nasza ocena:

5
Pobrań: 147
Wyświetleń: 4102
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
polityka pieniężna - wykłady, dr Joanna Kaczor - strona 1 polityka pieniężna - wykłady, dr Joanna Kaczor - strona 2 polityka pieniężna - wykłady, dr Joanna Kaczor - strona 3

Fragment notatki:

Ponadto, notatka porusza zagadnienia takie jak: portfel aktywów Tobina, teoria pieniądza ostrożnościowego, podaż pieniądza, podmioty uczestniczące w podaży pieniądza, organy banku centralnego, podstawowe funkcje banku centralnego, instrumenty polityki pieniężnej, instrumenty polityki pieniężnej, instrumenty kontroli administracyjnej, instrumenty parametryczne, instrumenty kontroli selektywnej, perswazja moralna, regulacje makroekonomiczne, kontrola alokacji, regulacje strukturalne, regulacje ostrożnościowe, regulacje organizacyjne. Notatka zawiera również informacje dotyczące zagadnień takich jak: regulacje zabezpieczające, klasyfikacja celów polityki pieniężnej, cele bezpośrednie, cele pośrednie, cele operacyjne, modele polityki pieniężnej, IS-LM, model AS-AP, bilansowe określenie podaży pieniądza, impulsy monetarne, wielkości monetarne, baza monetarna, koncepcja płynnych zasobów, koncepcja dostępności kredytów, koncepcja subiektywnej płynności.

POLITYKA PIENIĘŻNA
WYKŁAD 1
Pieniądz- powszechny ekwiwalent wartości, wszystko co jest powszechnie akceptowane jako środek regulowania zobowiązań. Powstał gdy gospodarka naturalna przekształcała się w gospodarkę towarową. Pierwsze pieniądze były żelazne, tzw. Płacidła. Także srebrne w Atenach, w Rzymie- miedziane, Chiny-stopy miedziane ( pierwsze papierowe pieniądze w XI wiek).
Funkcje:
Miernik wartości- sprowadza wartości towarów i usług do wspólnego mianownika i wyraża je w cenie. Pieniądz wyraża wartość towarów lub usług, i nie trzeba go posiadać, aby je wycenić. Wystarczy znać wartość jednostki pieniężnej. O wartości pieniądza papierowego decyduje jego siła nabywcza. Cena nie powinna ulegać szybkim zmianom.
Środek cyrkulacji- pieniądz występuje realnie. Polega na tym, że w zamian za towar lub usługę nabywca przekazuje określoną ilość pieniądza, obojętnie w jakiej formie ( gotówkowej lub bezgotówkowej- pieniądz Żyrowy, np. przelew, czek). Warunkiem jest posiadanie środków na koncie bankowym.
Środek płatniczy- występuje realnie. Funkcja ta była taka sama jak środka cyrkulacji. Później po pojawieniu się kredytu towarowego, pojawił się pieniądz kredytowy, np. weksel.
Środek gromadzenia skarbu ( tezauryzacji- gromadzenie rezerw wartości)- występuje realnie. Jeżeli dobrze spełnia funkcje środka cyrkulacji i płatniczego, to tą tez będzie. Jeżeli jednej z nich nie spełni ludzie będą gromadzili pieniądze w aktywach rzeczowych, np. alkoholach, dziełach sztuki.
Współczesne funkcje:
Wyrażania wartości wszystkich innych dóbr ekonomicznych- polega na określaniu ich cen w sposób jednoimienny, czyli absolutny, w ustalonych przez Państwo jednostkach pieniężnych. Współczesny pieniądz jest potrzebnym pieniądzem fiducjarnym. Organy władzy państw swoimi decyzjami wprowadza na danym terenie określoną jednostkę płatniczą jako prawny środek płatniczy.
Wymienno- płatnicza- stanowi połączenie funkcji cyrkulacyjnej z funkcją płatniczą w jedną funkcje. Podział omawianej funkcji sprowadza się do wyodrębnienia pozornie rzeczywistej wymiany towaru na pieniądz i odwrotnie oraz do wymiany o odroczonym przekazaniu pieniędzy. Tymczasem sprzedaż gotówkowa ma tylko pozornie charakter rzeczywistej wymiany, ponieważ zgodnie z powszechnie obowiązującymi normami prawa cywilnego- każdy akt sprzedaży jest umową rodzącą zobowiązania.
Oszczędnościowo- kapitałowa- polega na gromadzeniu i przechowywaniu w pieniądzu wartości ekonomicznych. Oszczędzanie oraz wykorzystywanie ich w sposób przynoszący odpowiedni dochód to zaangażowanie kap

(…)

… się również wyspecjalizowane instytucje kredytowe, budowlane kasy oszczędnościowe, ubezpieczenia społeczne, indywidualne oraz fundusze emerytalne.
ZAGRANICA- podaż pieniądza z zagranicy wynika z obrotów gospodarczych z zagranicą, czyli obroty z handlu zagranicznego, usług, przekazów( bilans obrotów bieżących), saldo bilansów obrotów kapitałowych.
Polityka monetarna- jest częścią polityki gospodarczej państwa. Władza…
… w organach państwowych.
Uprawnienia prezesa:
Stoi na czele zarządu banku
Przewodniczy Radzie Polityki Pieniężnej
Przewodniczył Komisji Nadzoru Bankowego ( dziś Finansowego i funkcję tą pełni premier)
Jest przełożonym wszystkich pracowników BC
RADA POLITYKI PIENIĘŻNEJ- tworzą ją prezes BC jako przewodniczący oraz 9 członków powoływanych w równej liczbie przez prezydenta, sejm i senat. Kadencja trwa 6…
… obniżenia inflacji, stabilizacji cen dla zachowania trwałej równowagi na krajowym rynku finansowym. Zaletą tego bezpośredniego celu inflacyjnego była: przejrzystość, zrozumiałość i wiarygodność. BC nie musiał koncentrować się na wąskich kategoriach pośrednio związanych z inflacją, natomiast wadą tego celu była niemożliwość włączenia się BC do polityki anty cyklicznej i walki z bezrobociem w krótkim okresie…
… fiskalna będzie przynosić raczej efekt krótkotrwały, bo wzrost stóp % w dalszej perspektywie będzie hamował wzrost gospodarczy. Zwolennicy aktywnej polityki budżetowej mogą wskazywać, że obniżenie podatków będzie zachęcać przedsiębiorców do nowych inwestycji, będzie to sprzyjać wzrostowi produkcji, bo obniżone podatki spowodują spadek kosztów produkcji. Efektem tych działań będzie krótkoterminowe…
… zasobuprzez określenie motywów takiego zachowania.Z powodów analitycznych wyróżnił:
Transakcyjny- to skłonność do utrzymywania zasobów pieniężnych w celu zapewnienia ciągłości wydatków. Utrzymywanie zasobów pieniężnych wynika z faktu, że dochody i wydatki przypadają w różnym czasie i wysokości, a więc nie pokrywają się ze sobą. Popyt zależy od dochodu nominalnego, czyli im wyższy dochód, tym wyższe…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz