Polityka pieniężna-egzamin Karaś

Nasza ocena:

5
Pobrań: 4879
Wyświetleń: 14637
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Polityka pieniężna-egzamin Karaś - strona 1 Polityka pieniężna-egzamin Karaś - strona 2 Polityka pieniężna-egzamin Karaś - strona 3

Fragment notatki:

Na 8 stronach znajduje się 150 pytań wraz z odpowiedziami na egzamin z tego przedmotu, prowadzonego przez dr Karasia. Pytania dotyczą m.in. takich zagadnień jak: Bank Centralny, banknot, pieniądz papierowy, pieniądz bezgotówkowy, pieniądz elektroniczny, prawo Kopernika-Greshama, funkcje pieniądza, istota kreacji pieniądza, baza monetarna, PMIF, koncepcja płynności, agregaty M1, M2, popyt na pieniądz, teorie popytu na pieniądz, równanie wymiany Fishera, motywy utrzymywania pieniądza, konsola, dochód permanentny, procent pieniężny, funkcje stopy procentowej, efekt płynności, efekt dochodowy, oczekiwania inflacyjne, impuls pieniężny, transmisja impulsów polityki pieniężnej, opóźnienia w transmisji pieniężnej?, strategia polityki pieniężnej, działalnbanku centralnego, dynamiczna niespójność polityki pieniężnej, skrzywienie inflacyjne, silna reguła polityki pieniężnej, elastyczna reguła polityki pieniężnej, reguła k procent, czynniki determinujące stopę procentową banku centralnego a regułą Taylora, cel operacyjny, przykłady celu operacyjnego, cel pośredni, przykłady celów pośrednich, ostateczny cel polityki pieniężnej NBP, strategia pośrednia, strategie pośrednie w polityce pieniężnej, zaleta strategii kontroli kursu walutowego, wady strategii kontroli kursu walutowego, warunek funkcjonowania strategii kontroli podaży pieniądza, zalety strategii BCI, wady/ograniczenia strategii BCI, grupy instrumentów polityki pieniężnej, działania informacyjno-perswazyjne, przykłady działań informacyjno-perswazyjnych, instrumenty rynkowe, grupy instrumentów rynkowych, funkcje operacji otwartego rynku, operacje depozytowo-kredytowe, funkcje operacji depozytowo-kredytowych, instrumenty administracyjne, rezerwa obowiązkowa

(…)

… operacji polityki pieniężnej
- aktywa zagraniczne (i złoto monetarne)
9. Czy bank centralny jest bankiem komercyjnym?
NIE
10. Zdefiniuj banknot.
Banknot to bezterminowe i nieoprocentowane zobowiązanie na okaziciela, emitowane przez bank, opiewające na okrągłe sumy i płatne za okazaniem w pieniądzu kruszcowym.
11. Zdefiniuj pieniądz papierowy.
Pieniądz papierowy to znak pieniężny, który na mocy zarządzania…
… wartość krążącego w gospodarce pieniądza gotówkowego wyemitowanego przez BC, wartość rachunków bieżących banków komercyjnych w banku centralnym, rachunków rezerwy obowiązkowej.
23. O czym informuje M0?
Ile pieniędzy może być natychmiast użytych do transakcji gotówkowych Wartość wyemitowanych przez BC znaków pieniężnych
pieniężnych wielkości emisji pieniądza gotówkowego.
24. Wymień co najmniej…
… środka płatniczego i środka wymiany oraz środka przechowywania wartości.
49. Wymień wszystkie czynniki kreacji pieniądza w gospodarce.
Aktywa zagraniczne netto, kredyty dla podmiotów niefinansowych, kredyty dla instytucji rządowych szczebla centralnego oraz pozostałych instytucji sektora finansowego pozostałe aktywa netto.
50. Jaki jest podstawowy zarzut krytyczny wobec klasycznych agregatów pieniężnych
… się wraz ze wzrostem ryzyka remitenta długu?
Gdy rośnie ryzyko rośnie premia i na odwrót.
97. Czy władza monetarna może bezpośrednio wpływać na premię za ryzyko?
98. W jaki sposób terminową strukturę stóp procentowych wyjaśnia teoria oczekiwań?
Długoterminowa stopa % odzwierciedla przeciętną wartość z bieżącej i oczekiwanych w tym samym okresie stóp krótkoterminowych, tj. stopa zysku z rolowania…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz