Polityka pieniężna

Nasza ocena:

3
Pobrań: 413
Wyświetleń: 4459
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Polityka pieniężna - strona 1

Fragment notatki:

Prezentacja zawiera 15 slajdów. Kolejnym plikiem jest artykuł Mariana Nogi Strategia bezpośredniego celu inflacyjnego w praktyce działania NBP poruszający następujące zagadnienia: Warianty strategii polityki monetarnej, Wybór strategii BCI dla prowadzenia polityki pieniężnej w Polsce, wnioski. W skład notatki wchodzi również opis Projekcji Inflacji Narodowego Banku Polskiego.

Projekcja inflacji i PKB Projekcja inflacji i PKB została opracowana w Instytucie Ekonomicznym NBP. Nadzór merytoryczny nad nią sprawował dyrektor generalny IE NBP - Mateusz Pipień. Projekcja jest przygotowywana przy założeniu, że stopy procentowe pozostają na niezmienionym poziomie. Takiej analizy, jak już wspominałem na wstępie, nie można więc traktować jako prognozy, tylko jako przewidywanie, co by było, gdyby NBP utrzymywał stały poziom stóp procentowych.„W III kw. 2009 r. gospodarki strefy euro i Stanów Zjednoczonych odnotowały wzrost PKB w ujęciu kwartalnym, co potwierdza scenariusz wychodzenia tych gospodarek z fazy recesji. W tym samym okresie PKB Wielkiej Brytanii obniżył się, jednak wstępne dane o PKB za IV kw. 2009 r. wskazują na dodatnią dynamikę PKB w ujęciu kwartalnym. Do ożywienia w tych gospodarkach w istotnym stopniu przyczynia się ekspansywna polityka fiskalna i monetarna. Sytuacja gospodarcza krajów rozwiniętych będzie w nadchodzących latach ulegała poprawie, czemu towarzyszyć będzie wzrost inflacji i stopniowe zaostrzanie polityki pieniężnej.”
Centralna projekcja inflacji, źródło: NBP Centralna ścieżka najnowszej projekcji (ilustrująca najbardziej prawdopodobny wariant rozwoju sytuacji) przewiduje, że w tym roku inflacja spadnie do 1,8 proc. Z kolei w 2011 roku mogłaby wynieść 2,4 proc., a w 2012 roku powróciłaby do poziomu 3,5 proc. Wszystko przy założeniu, że stopy procentowe NBP cały czas pozostawały na obecnym, historycznie najniższym poziomie. Trzeba jednak zauważyć, że rynek dyskontuje już podwyżkę stóp procentowych w II połowie tego roku. Czynnikiem stymulującym inflację mają być zwłaszcza ceny żywności oraz energii.Jeśli chodzi o wzrost gospodarczy, lutowa projekcja zakłada 3,1 proc. dynamiki PKB w tym roku. Kolejne lata będą objawiać się pewną stagnacją. IE NBP przewiduje, że wzrost PKB wyniesie 2,9 proc. w 2011 i ponownie 3,1 proc. w 2012 roku. Zmienić ma się natomiast struktura wzrostu gospodarczego. W większym niż dotąd stopniu będzie on wynikiem wzrostu popytu krajowego, zmaleje natomiast wkład eksportu netto. Popyt krajowy będzie stymulowany głównie w wyniku wykorzystywania funduszy unijnych (wysoka dynamika inwestycji publicznych). Z kolei negatywne tendencje na rynku pracy zostaną zahamowane dopiero w latach 2011-2012. W tym okresie bezrobocie powinno ukształtować się na poziomie 11-12 procent (metoda BAEL).Autorzy raportu przybliżyli również główne zagrożenia, które mogą wpłynąć na trafność dokonanej projekcji. Jako pierwsze, wskazano na otoczenie zewnętrzne, gdyż w dalszym ciągu nie jest znana skala ożywienia gospodarki światowej. Istotny wpływ na wzrost PKB poszczególnych regionów, będzie miało również zachowanie pary walutowej EUR/USD. Ekonomiści coraz częściej przybliżają wizję świata w którym jedno euro będzie można wymienić na jednego dolara. Kolejnym czynnikiem ryzyka jest kształtowanie się kursu złotego. Przy dalszym powiększaniu się zadłużenia sektora finansów publicznych, może on znacznie stracić na swojej wartości. W połączeniu z aktywną (a także drogą!) polityką UE w dziedzinie ochrony środowiska, niewątpliwie wpły

(…)

… (BCI), Przyjęcie zagranicznej waluty, Unia walutowa, Izba walutowa (currency board), Stały kurs bez kontroli przepływów kapitału, Stały kurs z kontrolą przepływów kapitału i z krótkookresowym celem pośrednim, Stały kurs z kontrolą przepływów kapitału, Krótkookresowy cel pośredni, Działania dyskrecjonalne. Europejski Instytut Walutowy do najważniejszych strategii polityki pieniężnej zalicza: Strategia celu w postaci kursu walutowego (exchange rate targeting); Strategie celu w postaci stóp procentowych (interest rate pegging); Strategie celu w postaci dochodu nominalnego (nominal income targeting); Strategie celu w postaci agregatów pieniężnych (monetary targeting); Strategie bezpośredniego celu inflacyjnego (direct inflation targeting). Europejski Instytut Walutowy analizując te pięć strategii…
… w kurs w pełni płynny. RPP w nowej kadencji w lutym 2004 roku potwierdza stosowanie strategii BCI jako podstawy prowadzenia polskiej polityki pieniężnej . Stosowanie innych strategii polityki pieniężnej w polskich warunkach nie byłoby wskazane. Jak stwierdziła to ówczesna RPP, wprowadzenie stałego kursu walutowego byłoby sprzeczne z dotychczasową polityką upłynnienia złotego. Ponadto wejście do ERM II związane z wejściem Polski do strefy euro będzie dokonywać się przy kursie równowagi, a jego prawidłowe ustalenie bez udziału sił rynkowych byłoby praktycznie niemożliwe. Z kolei kontrolowanie podaży pieniądza straciło uzasadnienie ekonomiczne, gdyż restrukturyzacja polskiej gospodarki, rozwój rynku finansowego, jego integracja z rynkami światowymi doprowadziły do zachwiania związków pomiędzy agregatami…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz